Muistisairaus kehitysvammaisella

15.5.2019, Kuopio

Hae työvälineitä kehitysvammaisen muistisairauden varhaiseen tunnistamiseen sekä tietoa ja tukea muistisairaan hoivaan ja hoitoon.

Sisältö
Orientoiva tehtävä

Teh­tä­vän tar­koi­tus on vi­rit­tää si­nut kou­lu­tus­päi­vään. Teh­tä­vien tee­mo­ja kä­si­tel­lään ja pu­re­taan kou­lu­tuk­sen ai­ka­na.
1. Mie­ti omat ta­voit­teet kou­lu­tus­päi­vään?
2. Mie­ti jo­kin asi­a­kas­ta­pauk­se­si, jos­sa epäil­lään tai on to­det­tu muis­ti­sai­raus.
– Mil­lai­sia haas­tei­ta, olet ar­jes­sa koh­dan­nut?
– Mitä ky­sy­myk­siä sai­raus he­rät­tää?
– Entä mil­lai­sia ilon­ai­hei­ta olet huo­man­nut?

Kohderyhmä

Ke­hi­tys­vam­mais­ten pa­ris­sa työs­ken­te­le­vät am­mat­ti­hen­ki­löt

Kouluttajat

muis­ti­koor­di­naat­to­ri Ma­ria Eriks­son ja / tai muis­ti­hoi­ta­ja Kai­ja Val­ta

Aika

ke 15.5.2019 klo 9-16.00, Kuo­pio

Hinta

115 e

Ilmoittautumiset

2.5.2019 men­nes­sä

So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015