VIGMLL®-ohjaajakoulutus (perustaso) 7 op

23.10.2019-26.2.2020, Kuopio

VIGMLL®-oh­jaa­ja­kou­lu­tus

Kansainvälisesti paljon käytetyn  VIGMLL®-menetelmän ohjaajakoulutus nyt Kuopiossa.  

Mitä on VIGMLL®?

VIGMLL®-oh­jaus pe­rus­tuu au­tent­ti­siin vi­deo-otok­siin, jois­ta voi­daan nos­taa esiin yh­tei­seen tar­kas­te­luun ih­mis­suh­tei­ta vah­vis­ta­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­käyt­täy­ty­mis­tä. Asi­a­kas on ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na oh­jaus­pro­ses­sis­sa oh­jaa­mas­sa sitä suun­taan, jos­sa voi­daan tu­kea hä­nel­le tär­kei­tä ih­mis­suh­tei­ta.

VIGMLL® -oh­jauk­sen avul­la voi­daan tu­kea mo­nen­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­via per­hei­tä ja kas­va­tus­alan am­mat­ti­lai­sia. Suo­mes­sa sii­tä on saa­tu hy­viä ko­ke­muk­sia per­he­kun­tou­tuk­ses­sa, so­si­aa­li­toi­men avo­pal­ve­luis­sa, vam­mais­ten ja sai­rai­den las­ten ryh­mä­kun­tou­tuk­ses­sa sekä var­hais­kas­va­tuk­ses­sa.

VIG-me­ne­tel­mä on kan­sain­vä­li­ses­ti laa­jas­ti le­vin­nyt vii­mei­sen 20 vuo­den ai­ka­na ja sii­tä on saa­tu pal­jon kiin­nos­ta­via tut­ki­mus­tu­lok­sia, joi­den mu­kaan vi­de­o­ref­lek­tii­vi­sel­lä työs­ken­te­lyl­lä voi­daan vä­hen­tää van­hem­man ko­ke­maa stres­siä ja vah­vis­taa hä­nen luot­ta­mus­taan it­ses­tään van­hem­pa­na. VIG on esi­mer­kik­si mu­ka­na brit­ti­läi­sis­sä hoi­to­suo­si­tuk­sis­sa per­heil­le tar­jot­ta­vis­ta tuki­muo­dois­ta, jois­sa py­ri­tään vah­vis­ta­maan lap­sen ja van­hem­man vä­lis­tä kiin­ty­mys­tä.

VIGMLL® pähkinänkuoressa
Käyttömahdollisuudet

VIGMLL®-oh­jaus per­heen kans­sa
VIGMLL®-oh­jaus (Vi­de­o­a­vus­tei­nen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen oh­jaus) on per­hei­den kans­sa käy­tet­tä­vä vuo­ro­vai­ku­tuk­sen oh­jaus­me­ne­tel­mä, jos­sa au­te­taan van­hem­paa tu­le­maan tie­toi­sek­si hä­nen ky­vyis­tään ra­ken­taa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa vas­ta­vuo­rois­ta yh­teyt­tä lap­seen­sa ja vah­vis­te­taan per­heen­jä­sen­ten vä­lis­tä tun­ne­yh­teyt­tä.

VIGMLL®-oh­jauk­ses­sa kat­so­taan vi­de­ol­ta het­kiä per­heen toi­min­nas­ta, jois­sa per­heen­jä­sen­ten aloit­tei­siin yh­teen­soin­nu­te­tut re­ak­ti­ot ovat vuo­ro­vai­ku­tuk­sen pe­rus­e­le­ment­te­jä. Oh­jaa­ja kes­kus­te­lee van­hem­pien kans­sa näis­tä het­kis­tä, nii­den luon­tees­ta ja yk­si­tyis­koh­dis­ta käyt­tä­en ak­tii­vi­ses­ti vi­de­o­ku­vaa. Lap­si on mu­ka­na oh­jauk­ses­sa saa­den van­hem­mil­taan myön­teis­tä vah­vis­tus­ta omis­ta tai­dois­taan olla vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ja il­mais­ta it­se­ään. Vi­de­o­ku­vauk­sia ja oh­jaus­kes­kus­te­lui­ta voi olla 1–4 ker­taa, riip­pu­en per­heen ta­voit­teis­ta ja muu­tos­tar­peis­ta.

VIGMLL®-oh­jaus am­mat­ti­lai­sen kans­sa
VIGMLL®-oh­jaus tar­jo­aa laa­jat mah­dol­li­suu­det li­sä­tä työn­te­ki­jän ky­kyä teh­dä tar­kem­pia ha­vain­to­ja las­ten vä­li­ses­tä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta ja eri­tyi­ses­ti tul­la tie­toi­sem­mak­si omis­ta mah­dol­li­suuk­sis­taan vah­vis­taa las­ten vä­lis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta sekä vas­ta­ta yk­si­löl­li­sem­min kun­kin lap­sen tar­pei­siin. Li­säk­si oh­jauk­sel­la voi­daan vah­vis­taa työn­te­ki­jän itse­tun­te­mus­ta läs­nä ole­va­na kas­vat­ta­ja­na. Työs­ken­te­ly pe­rus­tuu sa­man­lai­siin ra­ken­tei­siin ja taus­ta­te­o­ri­oi­hin kuin per­hei­den kans­sa teh­tä­vä työ. Työn­te­ki­jä tuo oh­jaus­kes­kus­te­luun vi­de­o­tal­len­teen it­ses­tään toi­mi­mas­sa las­ten­ryh­män kans­sa ja vi­de­o­ku­vas­ta käy­dään ref­lek­toi­vaa kes­kus­te­lua.

VIGMLL®-oh­jaus las­ten kans­sa
VIGMLL®-oh­jauk­seen las­ten­ryh­mien kans­sa kuu­luu vi­de­o­ku­van kat­so­mi­nen las­ten kans­sa ja sii­hen liit­ty­vä kes­kus­te­lu. Oh­jauk­ses­sa lap­sel­la on läh­tö­koh­tai­ses­ti ole­mas­sa ak­tii­vi­nen roo­li, kos­ka lap­si nä­kyy ja kuu­luu ku­vas­sa. Vi­de­o­ku­van kat­so­mis­ti­lan­tees­sa vaa­di­taan oh­jaa­jal­ta avoin­ta ja ute­li­as­ta miel­tä, jot­ta saa­daan tie­toa vi­de­o­ku­van he­rät­tä­mis­tä aja­tuk­sis­ta lap­ses­sa.

VIGMLL®-oh­jauk­sen ta­voit­tee­na on tu­kea lap­sen myön­teis­tä itse­tun­toa ver­tais­ryh­mäs­sään ja so­si­aa­li­sia tai­to­ja ko­din ulko­puo­li­sis­sa ym­pä­ris­töis­sä, ku­ten päi­vä­ko­dis­sa tai kou­lus­sa. Täl­löin työs­ken­te­lyn pai­no­pis­te on lap­sen tai­to­jen esiin tuo­mi­ses­sa ja myön­tei­sen käyt­täy­ty­mi­sen vah­vis­ta­mi­ses­sa pa­laut­teen (vi­de­o­kuva ja di­a­lo­gi) avul­la. Vai­kut­ta­va te­ki­jä oh­jauk­ses­sa on luot­ta­muk­sel­li­nen suh­de ai­kui­sen ja lap­sen vä­lil­lä sekä vi­de­o­ku­van an­ta­ma mah­dol­li­suus hy­vin konk­reet­ti­seen vah­vis­ta­mi­seen. Van­hem­mat voi­vat olla täs­sä­kin työs­ken­te­lys­sä mu­ka­na to­den­ta­mas­sa lap­sen tai­to­jen ke­hit­ty­mis­tä.

VIGMLL®-oh­jaus työ­ryh­män kans­sa
VIGMLL®-oh­jauk­sel­la voi­daan myös ke­hit­tää hen­ki­lös­tön vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja ja tar­jo­ta hei­dän vah­vuuk­siin­sa pe­rus­tu­vaa lä­hes­ty­mis­ta­paa, joka aut­taa hen­ki­lös­töä tu­le­maan tie­toi­sem­mak­si omis­ta kei­nois­taan syn­nyt­tää myön­teis­tä yh­teyt­tä asi­ak­kaa­seen. Oh­jaus kes­kit­tyy to­del­li­siin työ­ti­lan­tei­siin, ku­ten ko­kouk­sis­ta ja kes­kus­te­luis­ta teh­tyi­hin vi­de­o­tal­len­tei­siin.

VIGMLL®-oh­jauk­sel­la voi­daan edis­tää kes­kei­siä tai­to­ja joh­taa on­nis­tu­nut­ta, myön­teis­tä ja te­ho­kas­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­net­ta mm. ko­kouk­sis­sa, neu­vot­te­luis­sa ja yh­tei­ses­sä pää­tök­sen­te­os­sa.  Oh­jauk­ses­sa kes­ki­ty­tään myös ryh­mä­dy­naa­mi­siin il­mi­öi­hin, roo­lei­hin, työ­ryh­mä­työs­ken­te­lyyn ja työn joh­ta­mi­seen.

Suoritustapa

VIGMLL®-oh­jaa­ja­kou­lu­tus (pe­rus­taso 7 op) si­säl­tää 5 kou­lu­tus­päi­vää ja 1 taso­ar­vi­o­päi­vän, yk­si­lö- ja pien­ryh­mä­työn­oh­jaus­ta sekä itse­ref­lek­ti­on te­ke­mi­sen oman vi­de­on ja kir­jal­li­sen työn avul­la.

VIGMLL®-me­ne­tel­mään kou­lut­tau­tu­mi­seen kuu­luu olen­nai­se­na osa­na käy­tän­nön har­joit­te­lu ja työs­ken­te­ly omien vi­de­o­tal­len­tei­den kans­sa, me­ne­tel­mää ei siis voi opis­kel­la pel­käs­tään käsi­kir­jas­ta tai ai­no­as­taan kou­lu­tus­päi­viin osal­lis­tu­mal­la. Kou­lu­tus edel­lyt­tää sään­nöl­lis­tä työn­oh­jaus­ta ja se on ra­ken­net­tu kou­lu­tus­ta­so­jen si­sään. Kou­lu­tuk­ses­sa on kes­keis­tä vi­de­o­ref­lek­tii­vi­nen työs­ken­te­ly, joka tar­koit­taa kou­lu­tet­ta­van omien vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen tun­nis­ta­mis­ta ja tar­kas­te­lua vi­de­o­ku­vas­ta asi­a­kas­suh­teis­sa.

Kohderyhmä

Mm. per­he­työn, päi­vä­ko­tien, kou­lu­jen, so­si­aa­li­työn, ter­vey­den­huol­lon, kun­tou­tuk­sen, las­ten­suo­je­lun, ke­hi­tys­vam­ma­huol­lon, so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to­alan hen­ki­lös­tö, jol­la on vä­hin­tään am­ma­til­li­nen pe­rus­tut­kin­to so­si­aa­li-, ter­veys ja kas­va­tus­a­lal­la. Enin­tään 12 osal­lis­tu­jaa.

Osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä vi­de­o­ku­vaa­mi­sen osaa­mis­ta. Kou­lu­tuk­seen kuu­luu vi­de­o­tek­nii­kan työ­paja toi­se­na kou­lu­tus­päi­vä­nä. Vi­de­o­ku­vaa­mi­sen voi teh­dä äly­pu­he­li­mel­la, tab­le­til­la tai vi­de­o­ka­me­ral­la.

Kouluttajat
Aika

ke-to 23.-24.10.2019
ti-ke 26.-27.11.2019
ti-ke 25.-26.2.2020, päi­vit­täin klo 9-16, Kuo­pio
Verk­ko­vä­lit­tei­sen työ­oh­jauk­sen aika­tau­lu so­vi­taan myö­hem­min.  Tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, mik­ro­fo­ni ja kuu­lok­keet/kai­ut­ti­met. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta.

Hinta

1890 e, joka si­säl­tää kou­lu­tuk­sen, työn­oh­jauk­sen ja kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lin
Hin­ta on ar­von­lisä­ve­ro­ton. Las­ku­tus use­am­mas­sa eräs­sä.

Ilmoittautumiset

7.10.2019 men­nes­sä

So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015