Hengitys ja kipu

13.12.2019, Kuopio

Hen­gi­tys ja kipu

Sekä akuutin että kroonisen kivun hallinnassa hengitystapoihin kiinnittäminen on hyödyllistä. Tule perehtymään aiheeseen!

Hen­gi­tys on herk­kä elin­toi­min­to, joka re­a­goi tun­te­muk­siim­me ja tun­tei­siim­me ja on si­ten yh­tey­des­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa opit­tui­hin rau­hoit­tu­mi­sen ky­kyi­hin. Rau­hal­li­nen hen­gi­tys lie­vit­tää ki­pua, epä­tasa­pai­noi­nen hen­gi­tys puo­les­taan voi­mis­taa kipu­ko­ke­mus­ta. Hen­gi­tys­ta­poi­hin saa­te­taan ki­vu­li­ai­den toi­men­pi­tei­den ja syn­ny­tyk­sen yh­tey­des­sä kiin­nit­tää huo­mi­o­ta ja kan­nus­te­taan hen­git­te­le­mään rau­hal­li­ses­ti. Hen­gi­tyk­sen pa­ris­sa voi­tai­siin ki­vun­hal­lin­nan yh­tey­des­sä työs­ken­nel­lä vie­lä enem­män­kin, oli sit­ten kyse akuu­tis­ta tai kroo­ni­ses­ta ki­vus­ta. Työs­ken­te­ly aloi­te­taan kui­ten­kin aina en­sin it­ses­tä, työn­te­ki­jän tu­lee op­pia en­sin rau­hoit­ta­maan it­se­ään ja hen­gi­tys­tään, sen myö­tä hän voi rau­hoit­taa myös po­ti­las­ta tar­peen tul­len.

Sisältö

Kou­lu­tuk­ses­sa ku­va­taan me­ka­nis­me­ja, joil­la hen­gi­tys ja kipu liit­ty­vät toi­siin­sa. Päi­vän ai­ka­na käy­dään läpi te­o­ri­an kaut­ta psy­ko­fyy­si­sen hen­gi­tys­te­ra­pi­an pää­peri­aat­teet. Tu­tus­tu­taan har­joi­tuk­siin, jois­ta ki­vus­ta kär­si­vä tai kipu­po­ti­lai­den kans­sa työs­ken­te­le­vä hen­ki­lö voi hyö­tyä. Li­säk­si teh­dään psy­ko­fyy­si­siä har­joit­tei­ta, joi­den avul­la tut­ki­taan ki­vun vai­ku­tuk­sia elin­toi­min­toi­hin ja mie­leen sekä rau­hoit­ta­mi­sen vai­ku­tus­ta ki­puun.
Kou­lu­tuk­seen liit­tyy en­nak­ko­lu­et­ta­va­na ar­tik­ke­li ai­hees­ta sekä ly­hyt en­nak­ko­teh­tä­vä.

Kohderyhmä

Kipu­po­ti­lai­den kans­sa työs­ken­te­le­vä ter­veys- ja so­si­aa­li­alan hen­ki­lös­tö

Kouluttaja

psy­ko­lo­gi, PsM, psy­ko­te­ra­peut­ti VET Min­na Mar­tin
Min­na on vuo­den 2015 psy­ko­lo­gi. Hän työs­ken­te­lee psy­ko­lo­gi­na Tu­run YTHS:n mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa. Li­säk­si hän toi­mii am­ma­tin­har­joit­ta­ja­na, työn­oh­jaa­ja­na, kou­lut­ta­ja­na ja kir­joit­taa am­ma­til­lis­ta kir­jal­li­suut­ta sekä oh­jaa psy­ko­fyy­si­siä lii­kun­ta­ryh­miä.

Min­na Mar­tin

Aika

pe 13.12.2019 klo 8-14, Kuo­pio Huom! Kel­lo­aika on muut­tu­nut.

Hinta

147 €

Ilmoittautumiset

28.11.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015