Hoitava hengitys

30.11.2019, Varkaus

Hoi­ta­val­la hen­gi­tyk­sel­lä häi­riin­ty­nyt hen­gi­tys ter­veyt­tä edis­tä­väk­si – hoi­ta­vak­si hen­gi­tyk­sek­si.

Hoitavalla hengityksellä häiriintynyt hengitys terveyttä edistäväksi – hoitavaksi hengitykseksi

Hen­gi­tyk­sem­me häi­riin­tyy her­käs­ti esim. stres­sin, jän­nit­tä­mi­sen tai huo­no­jen elin­ta­po­jen seu­rauk­se­na. Hen­gi­tys­kes­kus oh­jel­moi­tuu häi­riin­ty­neel­le hen­gi­tyk­sel­le, jol­loin tar­vit­sem­me hen­gi­tys­tä nor­ma­li­soi­via hen­gi­tys­ta­van muu­tok­sia sekä hen­gi­tys­har­joi­tuk­sia. Hoi­ta­va Hen­gi­tys –kurs­sil­la oh­jat­ta­vien har­joi­tus­ten avul­la häi­riin­ty­nyt hen­gi­tys nor­ma­li­soi­daan ter­veyt­tä edis­tä­väk­si – hoi­ta­vak­si hen­gi­tyk­sek­si. Ta­voit­tee­na on rau­hal­li­nen, sään­nöl­li­nen, syvä ja vai­va­ton hen­gi­tys.

Mar­ket­ta Man­ni­sen ke­hit­tä­män Hoi­ta­va Hen­gi­tys -me­ne­tel­mä poh­jau­tuu maa­il­mal­la laa­jal­ti käy­tös­sä ole­vaan Bu­tey­ko –me­ne­tel­mään, jota käy­te­tään mm. ast­man, kroo­ni­sen tuk­koi­suu­den, kuor­sauk­sen, uni­ap­ne­an sekä pa­niik­ki­häi­ri­ön ja stres­sin oi­rei­den hoi­toon. Sen on lu­kui­sis­sa klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tu hel­pot­ta­van mer­kit­tä­väs­ti ast­man oi­rei­ta sekä vä­hen­tä­vän lää­ki­tyk­sen tar­vet­ta. Iso-Bri­tan­ni­as­sa Bu­tey­ko-me­ne­tel­mä on saa­nut ter­veys­vi­ran­o­mais­ten hy­väk­syn­nän ast­man täy­den­tä­vä­nä hoi­to­muo­to­na. Hoi­ta­van Hen­gi­tyk­sen suo­sio Suo­mes­sa kas­vaa sekä ter­vey­den itse­hoi­dos­ta kiin­nos­tu­nei­den että ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten kes­kuu­des­sa. Toi­mi­via työ­ka­lu­ja hen­gi­tyk­sen häi­ri­öi­den kor­jaa­mi­seen on kai­vat­tu.

Sisältö

Hen­gi­tys on elä­mi­sem­me pe­rus­asia. Ei ole yh­den te­ke­vää mi­ten hen­gi­täm­me, kos­ka hen­gi­tys­ta­pam­me mää­rit­tää kuin­ka pal­jon hap­pea siir­tyy ve­res­tä eli­mis­töm­me käyt­töön. Hen­gi­tyk­sen häi­ri­öt ovat ylei­siä ja lii­ka­hen­git­tä­mi­nen useim­pien nyky­ih­mis­ten pii­le­vä on­gel­ma. Lii­ka­hen­git­tä­mi­nen pois­taa eli­mis­tös­tä lii­kaa hii­li­di­ok­si­dia, jol­loin eli­mis­tö kär­sii ha­pen­puut­tees­ta sekä hap­po-emäs -tasa­pai­non häi­ri­öis­tä. Pit­kään jat­ku­es­saan täs­tä ai­heu­tuu lu­kui­sia ter­veys­on­gel­mia.

Hoi­ta­va hen­gi­tys-kurs­sil­la ava­taan hen­gi­tyk­sen fy­si­o­lo­gi­aa uu­del­la ta­val­la. Opit, min­kä­lai­nen hen­gi­tys­tapa on ter­veyt­tä edis­tä­vää ja min­kä­lai­nen hen­gi­tys hei­ken­tää ter­veyt­tä­si. Saat lu­kui­sia vink­ke­jä häi­riin­ty­neen hen­gi­tyk­sen kor­jaa­mi­seen. Vin­kit ja hen­gi­tys­har­joi­tuk­set ovat yk­sin­ker­tai­sia ja sään­nöl­li­nen har­joit­te­lu voi tuot­taa mer­kit­tä­viä ter­veys­hyö­ty­jä.

Kurs­si koos­tuu te­o­ri­a­o­suuk­sis­ta ja hen­gi­tys­har­joi­tuk­sis­ta. Ai­kaa on va­rat­tu myös kes­kus­te­luun ja ky­sy­myk­siin vas­taa­mi­seen.

Kä­si­tel­tä­vät ai­heet

Kouluttaja

Mar­ket­ta Man­ni­nen, luon­tais­hoi­ta­ja, dip­lo­mi­vyö­hy­ke­te­ra­peut­ti ja Hoi­ta­va Hen­gi­tys (Bu­tey­ko-me­ne­tel­mä) -kou­lut­ta­ja, joka opis­ke­li Bu­tey­ko-oh­jaa­jak­si Lon­toos­sa ni­mek­kään Bu­tey­ko-kou­lut­ta­ja Pat­rick McKe­ow­nin opis­sa vuon­na 2013. Mar­ket­ta ke­hit­ti Bu­tey­ko-te­o­ri­aan poh­jau­tu­van Hoi­ta­va Hen­gi­tys -me­ne­tel­män omien sekä asi­ak­kai­den­sa ko­ke­mus­ten poh­jal­ta. Hän pi­tää lu­en­to­ja ja Hoi­ta­va Hen­gi­tys -kurs­se­ja eri puo­lil­la Suo­mea sekä myös kou­lut­taa uu­sia Hoi­ta­va Hen­gi­tys -oh­jaa­jia.

Mar­ket­ta Man­ni­nen Hoi­ta­va-Hen­gi­tys

Kohderyhmä

Hen­gi­tys­sai­rauk­sis­ta tai nii­den oi­reis­ta kär­si­vät
Me­ne­tel­mä so­pii kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat saa­da hel­po­tus­ta hen­gi­tyk­seen liit­ty­vien vai­vo­jen oi­rei­siin (ast­ma, kroo­ni­nen tuk­koi­suus, kuor­saus, uni­ap­nea, pa­niik­ki­häi­riö).

Lii­kun­nan har­ras­ta­jat
Me­ne­tel­mä li­sää eli­mis­tön ha­pen­saan­tia. Näin ol­len se so­pii erin­o­mai­ses­ti myös niil­le, jot­ka ha­lu­a­vat li­sä­tä lii­kun­nan te­hoa sekä jak­sa­mis­ta. Li­has­ten ha­pen­saan­nin pa­ran­tu­es­sa, nii­den kes­tä­vyys pa­ra­nee ja mai­to­hap­po­jen muo­dos­tus vä­he­nee.

Kun­to­re­mont­tia suun­nit­te­le­vat
Hen­gi­tys­har­joi­tus­ten avul­la hen­gi­tyk­sen hal­lin­ta pa­ra­nee, mikä tar­koit­taa sitä, että hen­gäs­ty­mi­nen vä­he­nee. Tä­män an­si­os­ta myös ra­si­tus­ast­man oi­reet hel­pot­ta­vat. Kun eli­mis­tö saa pa­rem­min hap­pea, myös ras­van­polt­to hel­pot­tuu.

Uni­häi­ri­öis­tä kär­si­vät
Unen laa­dun pa­ra­ne­mi­nen on yksi en­sim­mäi­siä ja ylei­sim­piä hyö­ty­jä, mitä osal­lis­tu­jat ovat hen­gi­tys­har­joi­tuk­sis­ta saa­neet. Kun uni on sy­vem­pää, se myös vir­kis­tää te­hok­kaam­min. Use­at osal­lis­tu­jat ovat ker­to­neet kuor­sauk­sen li­säk­si myös öis­ten li­has­kramp­pien hel­pot­ta­neen sekä ham­pai­den nars­kut­te­lun lop­pu­neen.

Mie­len rau­hoit­tu­mis­ta ha­ke­vat
Hen­gi­tys­har­joi­tus­ten avul­la hen­gi­tys­ryt­mi ta­soit­tuu, rau­hoit­tuu ja hi­das­tuu. Hen­gi­tyk­sen sy­ve­ne­mi­nen ak­ti­voi para­sym­paat­tis­ta her­mos­toa. Para­sym­paat­ti­nen her­mos­to on miel­tä rau­hoit­ta­va, ki­pua lie­vit­tä­vä, pa­lau­tu­mis­ta edis­tä­vä ja sy­dä­men­sy­ket­tä alen­ta­va her­mos­to. Hen­gi­tys­har­joi­tus­ten myö­tä sän­täi­le­vät aja­tuk­set sel­kiy­ty­vät, kes­kit­ty­mis­kyky pa­ra­nee ja le­vot­to­muus vä­he­nee.

Kurs­sil­le voi­daan ot­taa enin­tään 20 osal­lis­tu­jaa.

Aika

La 30.11.2019 klo 9.00-15.30, Var­kaus

Hinta

80 €

Ilmoittautumiset

15.11.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015