Asiakkaan oikeudet tehostetussa palveluasumisessa sekä Henkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet

27.11.2019, Iisalmi

Asi­ak­kaan oi­keu­det te­hos­te­tus­sa pal­ve­lu­a­su­mi­ses­sa Hen­ki­lö­kun­nan oi­keu­det ja vel­vol­li­suu­det

Asi­ak­kaan ja po­ti­laan itse­mää­rää­mis­oi­keut­ta tu­ke­via ja ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­den käyt­töä kos­ke­via sään­nök­siä  mm. ke­hi­tys­vam­mais­ten eri­tyis­huol­los­sa ja mie­len­ter­veys­lain tah­dos­ta riip­pu­mat­to­mas­sa hoi­dos­sa, mut­ta muu­al­ta, esi­mer­kik­si te­hos­te­tun pal­ve­lu­a­su­mi­sen osal­ta sään­nök­set puut­tu­vat. Odo­tet­tu asi­a­kas- ja po­ti­las­laki ei eden­nyt edus­kun­taan. Tämä tar­koit­taa, että  yk­si­köi­den täy­tyy tun­tea po­ti­laan oi­keu­det ja osa­ta teh­dä oi­kei­ta rat­kai­su­ja il­man kan­sal­lis­ta lain­sää­dän­töä, sel­lais­ten oi­keus­läh­tei­den va­ras­sa, jot­ka ei­vät ole ken­täl­lä tut­tu­ja. Tämä on sekä asi­ak­kai­den että hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan oi­keuk­sien kan­nal­ta on­gel­mal­li­nen ti­lan­ne. Kou­lu­tus pu­reu­tuu tä­hän on­gel­maan ja an­taa val­miuk­sia sen rat­kai­suun.  Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi lu­kui­sia käy­tän­nön ar­jen ti­lan­tei­ta, joi­den avul­la ju­ri­diik­ka tu­lee ym­mär­ret­tä­väk­si.

Sisältö
Kohderyhmä

Te­hos­te­tun pal­ve­lu­a­su­mi­sen yk­si­köis­sä työs­ken­te­le­vät ja hei­dän esi­mie­hen­sä sekä so­si­aa­li­asia­mie­het

Kouluttaja

Vara­tuo­ma­ri, OTM Kai­ja Kess

Kess on työs­ken­nel­lyt ju­ris­ti­na yli 30 vuo­den ajan. Sii­tä vii­mei­set kym­me­ni­sen vuot­ta Kess on kes­kit­ty­nyt en­nal­ta­eh­käi­se­mään työ­e­lä­mäs­sä syn­ty­viä oi­keu­del­li­sia on­gel­mia, jot­ta kal­lii­ta ja hi­tai­ta oi­keu­den­käyn­te­jä ei tar­vit­tai­si. Kess kou­lut­taa ja kon­sul­toi työ­yh­tei­sö­jä ym­pä­ri Suo­mea. Var­sin­kin vii­me vuo­si­na ter­vey­den­huol­lon ja so­si­aa­li­toi­men työ­yh­tei­söt ovat ol­leet työn pai­no­pis­tei­tä. Kess on myös tie­to­kir­jai­li­ja.

Kes­sin käy­tän­nön­lä­hei­nen ja kes­kus­te­le­va kou­lu­tus­ta­pa on saa­nut erit­täin hy­vää pa­lau­tet­ta.

Aika

ke 27.11.2019 klo 9-15, Ii­sal­mi

Hinta

245 €, si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vin

Ilmoittautumiset

14.11.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015