Ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta

26.9.-10.10.2019, verkko

Ikään­ty­nei­siin koh­dis­tu­va kal­toin­koh­te­lu ja lähi­suh­de­väki­val­ta

Ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta

Kal­toin­koh­te­lul­la tar­koi­te­taan fyy­sis­tä tai psyyk­kis­tä väki­val­taa, sek­su­aa­lis­ta tai ta­lou­del­lis­ta hy­väk­si­käyt­töä, hoi­don ja avun lai­min­lyö­mis­tä tai muu­ta oi­keuk­sien ra­joit­ta­mis­ta, louk­kaa­mis­ta ja ih­mis­ar­voa alen­ta­vaa koh­te­lua. Kal­toin­koh­te­lun esiin­ty­vyys ikään­ty­nees­sä vä­es­tös­sä on 3,4 – 30 %:n vä­lil­lä, tut­ki­muk­ses­ta riip­pu­en. Ikään­ty­nei­siin koh­dis­tu­va kal­toin­koh­te­lu on pii­lo­ri­kol­li­suut­ta, jota on vai­kea tun­nis­taa. Useim­mi­ten se on lähi­suh­de­väki­val­taa. Kal­toin­koh­te­lul­la on aina seu­rauk­sia ikään­ty­neen elä­män­laa­tuun ja ko­et­tuun ter­vey­teen. Kal­toin­koh­te­lun tun­nis­ta­mi­sek­si on vä­li­nei­tä, ja vaik­ka Suo­mes­sa ei ole kan­sal­lis­ta toi­min­ta­mal­lia, so­si­aa­li­huol­to- ja van­hus­pal­ve­lu­laki vel­voit­ta­vat toi­men­pi­tei­siin ryh­ty­mi­seen. Eri­tyi­ses­ti ikään­ty­neil­le tar­koi­tet­tu­ja tur­va­koti­paik­ko­ja ei ole, mut­ta muun mu­as­sa Su­van­to ry kon­sul­toi am­mat­ti­lai­sia, ja uh­rit saa­vat tu­kea ja oh­jaus­ta (Luo­ma, Tii­li­kal­lio & Hela­kal­lio 2018).

Lu­en­nois­sa pe­reh­dy­tään ylei­ses­ti van­huk­siin koh­dis­tu­van kal­toin­koh­te­lun il­mi­öön sekä an­ne­taan val­miuk­sia tun­nis­taa ja puut­tua sii­hen.

Sisältö

To 26.9.2019 klo 14.00-15.30
Van­hus­ten kal­toin­koh­te­lun ylei­syys ja muo­dot

Pe­reh­dy­tään van­hus­ten kal­toin­koh­te­lun ylei­syy­teen ja muo­toi­hin. Kä­si­tel­lään il­mi­ön mää­rit­te­ly­jä ja tun­nis­ta­mis­ta. Tu­tus­taan myös Su­van­to ry:ssä teh­tä­vään asi­a­kas­työ­hön ja ver­tais­tuki­toi­min­taan sekä väki­val­ta­työn me­ne­tel­miin.

To 3.10.2019 klo 14.00-15.30
Ikään­ty­nei­den ta­lou­del­li­nen kal­toin­koh­te­lu

Tu­tus­tu­taan Su­van­to ry:n Mum­mon­mar­kan var­ti­jat-hank­kee­seen, jos­sa tor­ju­taan ikään­ty­nei­den ta­lou­del­lis­ta kal­toin­koh­te­lua. Pe­reh­dy­tään ta­lou­del­li­sen kal­toin­koh­te­lun syi­hin ja esi­tel­lään ta­po­ja sen eh­käi­syyn. Pa­neu­du­taan myös ai­hee­seen liit­ty­viin kan­sal­li­siin ja kan­sain­vä­li­siin tut­ki­muk­siin.

To 10.10.2019 klo 14.00-15.30
Am­mat­ti­lai­sen vel­vol­li­suu­det ja lain­sää­dän­tö ikään­ty­nei­den kal­toin­koh­te­lun eh­käi­sys­sä

Tu­tus­tu­taan am­mat­ti­lais­ten vel­voit­tei­siin ja lain­sää­dän­töön ikään­ty­nei­den kal­toin­koh­te­lun eh­käi­sys­sä. Pe­reh­dy­tään myös asi­ak­kaan oi­keuk­siin. Kuka voi puut­tua epä­koh­tiin? Ovat­ko kei­not riit­tä­viä? Kos­ka on ta­pah­tu­nut ri­kos?

Tavoite

Pe­reh­dyt­tää osal­lis­tu­jat ylei­ses­ti van­huk­siin koh­dis­tu­van kal­toin­koh­te­lun il­mi­öön sekä an­taa val­miuk­sia tun­nis­taa ja puut­tua sii­hen.

Kouluttajat

Päi­vi Hela­kal­lio, van­hem­pi suun­nit­te­li­ja Tur­val­li­sen van­huu­den puo­les­ta- Su­van­to, so­si­o­no­mi (YAMK) ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Voi­maa Van­huu­teen, Voi­Va-osuus­kun­ta. Päi­vi on toi­mi­nut Su­van­to ry:ssä asi­an­tun­ti­jana ja kou­lut­ta­ja­na 11 vuot­ta. Hä­nen vas­tuu­a­lu­ee­naan on asi­a­kas­työn ke­hit­tä­mi­nen.  Hän on myös osuus­kun­ta Voi­maa Van­huu­teen- Voi­Van toi­mi­tus­joh­ta­ja. Päi­vi on jul­kai­sut usei­ta ar­tik­ke­lei­ta am­mat­ti-, sa­no­ma ja aika­kau­si­leh­dis­sä

Päi­vi Hela­kal­lio Ikään­ty­nei­siin koh­dis­tu­va kal­toin­koh­te­lu ja lähi­suh­de­väki­val­ta

Erja Ron­kai­nen, han­ke­suun­nit­te­li­ja, kou­lut­ta­ja, Ge­ro­no­mi (AMK). Hän on ai­em­min toi­mi­nut oh­jaa­ja­na Hel­sin­gin kau­pun­gin van­hus­pal­ve­luis­sa.

Erja Ron­kai­nen Ikään­ty­nei­siin koh­dis­tu­va kal­toin­koh­te­lu ja lähi­suh­de­väki­val­ta
Kuva Ma­ri­ka Suu­ro­nen

Piia Tii­li­kal­lio, suun­nit­te­li­ja Tur­val­li­sen van­huu­den puo­les­ta – Su­van­to ry, TtM, ge­ro­no­mi (AMK). Piia on toi­mi­nut vuon­na päät­ty­neen 2017 Juu­ri –hank­keen koor­di­naat­to­ri­na. Täl­lä het­kel­lä hän vas­taa Su­van­to ry:n ke­hit­tä­mis­toi­min­nas­ta ja Juu­ri-ke­hit­tä­mis­mal­lis­ta. Piia te­kee par­hail­laan väi­tös­kir­jaan­sa Hel­sin­gin yli­o­pis­tol­le ikään­ty­nei­siin koh­dis­tu­vas­ta kal­toin­koh­te­lus­ta. Hän toi­mit­ti Juu­ri –hank­kees­sa jul­kais­tun opas­kir­jan Tääl­lä on lupa pu­hua väki­val­las­ta. Piia on jul­kai­sut usei­ta ar­tik­ke­lei­ta am­mat­ti-, sa­no­ma ja aika­kau­si­leh­dis­sä.

Piia Tii­li­kal­lio
Ikään­ty­nei­siin koh­dis­tu­va kal­toin­koh­te­lu ja lähi­suh­de­väki­val­ta

Kir­jal­li­suus

Kohderyhmä

Van­hus­pal­ve­luis­sa toi­mi­vat, lähi­hoi­ta­jat, sai­raan­hoi­ta­jat, lää­kä­rit, ge­ro­no­mit, so­si­aa­li­oh­jaa­jat ja so­si­aa­li­työn­te­ki­jät.

Aika

To 26.9., 3.10. ja 10.10.2019 klo 14.00-15.30

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

85 €

Ilmoittautumiset

16.9.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015