Tukiviittomat tutuksi - viittomat puheen tukena

19.9. - 10.10.2019, Iisalmi

tuki­viit­to­mat: ter­ve­tu­loa!

Ha­lu­at­ko op­pia viit­to­mien pe­rus­teet, tar­vit­set­ko viit­to­mia työ­e­lä­mäs­sä tai ar­jes­sa?
Tuki­viit­to­mat ovat viit­to­ma­kie­len viit­to­mia, joi­ta käy­te­tään kom­mu­ni­koin­nis­sa pu­heen tu­ke­na. Nii­tä voi­daan käyt­tää kom­mu­ni­kaa­ti­o­kei­no­na eri­lai­sis­sa pu­heen ja kie­len­ke­hi­tyk­sen häi­ri­öis­sä. Niil­lä py­ri­tään edis­tä­mään kie­lel­lis­tä ke­hi­tys­tä ja mah­dol­lis­ta­maan kom­mu­ni­koin­ti mui­den ih­mis­ten kans­sa. Tuki­viit­to­mien käyt­tö kom­mu­ni­kaa­ti­on tu­ke­na eri am­ma­teis­sa on li­sään­ty­nyt.

Sisältö

Kou­lu­tuk­ses­sa opis­kel­laan viit­to­mia eri aihe­a­lu­eis­ta ym­mär­tä­mis- ja tuot­ta­mis­har­joi­tus­ten avul­la.
Huo­mi­oi­daan myös osal­lis­tu­jien toi­vei­ta kou­lu­tuk­sen ede­tes­sä.
Si­säl­tää oppi­ma­te­ri­aa­lin.

Kohderyhmä

Kaik­ki, jot­ka ovat kiin­nos­tu­neet tuki­viit­to­mis­ta tai tar­vit­se­vat tuki­viit­to­mia töis­sä tai va­paa-ai­ka­na mm. kou­lu­jen, päi­vä­ko­tien, so­si­aa­li-, ter­veys­alan ja seu­ra­kun­tien hen­ki­lös­tö sekä viit­to­mia käyt­tä­vien las­ten per­heet. Max. 20 osal­lis­tu­jaa.
Osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä ai­kai­sem­paa viit­to­ma­o­saa­mis­ta.

Kouluttaja

viit­to­ma­kie­len­tulk­ki Assi Kos­ki

Assi Kos­ki

Aika

Tors­tai­sin 19.9., 26.9., 3.10. ja 10.10.2019
klo 13.00 – 16.15, Ii­sal­mi

Hinta

120 €, hin­taan si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit

Ilmoittautumiset

5.9.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015