Työväkivalta – onko kysymyksessä rikos?

25.2.2020, Varkaus

Rikoksen käsittelyn pelisäännöt sosiaali- ja terveydenhuollossa

Työ­väki­val­ta – onko ky­sy­myk­ses­sä ri­kos?- kou­lu­tuk­ses­sa saat kä­si­tyk­sen sii­tä, mikä on ta­hal­li­nen ri­kos ja kuin­ka toi­mia työn­te­ki­jä­nä ri­kos­a­si­as­sa so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa. Li­säk­si opit, mitä kor­vauk­sia voit vaa­tia ri­kok­sen seu­rauk­se­na ja mis­tä ja mitä asi­oi­ta saat ker­toa ri­kos­tut­kin­nas­sa asi­ak­kais­ta/ po­ti­lais­ta.

Sisältö
Kouluttaja

Jani Back, sai­raan­hoi­ta­ja, po­lii­si. Jani toi­mii po­lii­si­na Sisä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­ses­sa. Ja­nil­la on myös 11 vuo­den ko­ke­mus sai­raan­hoi­ta­jan työs­tä ja 10 vuo­den työ­yh­tei­sö­kou­lut­ta­jan taus­ta.

Kohderyhmä

So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon työn­te­ki­jät.

Aika

Ti 25.2.2020 klo 12.30-15.45

Hinta

93 €

Ilmoittautumiset

10.2.2020 men­nes­sä

Jani Back Työ­väki­val­ta – onko ky­sy­myk­ses­sä ri­kos?

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015