Saavutettavuus käytännössä ja laki digipalveluiden tarjoamisesta

12.2.2020, Iisalmi

Saa­vu­tet­ta­vuus käy­tän­nös­sä ja laki digi­pal­ve­lui­den tar­jo­a­mi­ses­ta

Suo­mes­sa tuli huh­ti­kuus­sa 2019 voi­maan laki digi­pal­ve­lui­den tar­jo­a­mi­ses­ta. Laki kos­ke mm. jul­kisoi­keu­del­li­sia toi­mi­joi­ta, kirk­koa ja yli­o­pis­to­ja. Lain poh­jal­la on mm. EU:n saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vi. Eu­roo­pan uni­o­nin di­rek­tii­vi jul­ki­sen sek­to­rin verk­ko­pal­ve­lui­den saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta tuli voi­maan 23.9.2018, ja 23.9.2019 uu­sien jul­kis­ten verk­ko­si­vu­jen on ol­ta­va saa­vu­tet­ta­via.

Mitä tämä di­rek­tii­vi mää­rää käy­tän­nös­sä? Jul­ki­sen sek­to­rin verk­ko­si­vu­jen ja mo­bii­li­pal­ve­lu­jen tu­lee olla saa­vu­tet­ta­via. EU-jä­sen­val­ti­ois­sa lain­sää­dän­nön so­vel­ta­mi­nen ulot­tuu myös esi­mer­kik­si säh­kö­yh­ti­öi­hin, lii­ken­ne- ja pos­ti­pal­ve­lui­hin, pank­kei­hin ja va­kuu­tus­yh­ti­öi­hin.

Sisältö

Saa­vu­tet­ta­vuu­den ja saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vin ta­voit­tee­na on var­mis­taa, että kaik­ki käyt­tä­jät voi­vat toi­min­ta­ra­joit­teis­taan riip­pu­mat­ta käyt­tää mm. jul­ki­sia verk­ko- ja mo­bii­li­pal­ve­lu­ja.

Kouluttaja

MBA, tie­to- ja tek­no­lo­gia-asi­an­tun­ti­ja Jark­ko Koi­vu­nie­mi

Jark­ko Koi­vu­nie­mi

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu kai­kil­le or­ga­ni­saa­ti­on web si­vus­to­jen suun­nit­te­luun ja si­säl­lön­tuo­tan­toon osal­lis­tu­vil­le, joh­dol­le ja esi­mie­hil­le sekä eri­tyi­ses­ti vies­tin­nän pa­ris­sa toi­mi­vil­le. Kou­lu­tus kos­kee myös asia­kir­ja­hal­lin­non ke­hit­tä­mi­sen ja suun­nit­te­lun pa­ris­sa toi­mi­via.

Aika

ke 12.2.2020 klo 9-16, Ii­sal­mi

Hinta

140 €, hin­ta si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vit

Ilmoittautumiset

29.1.2020 men­nes­sä

HUOM! Sama kou­lu­tus myös Kuo­pi­os­sa 14.2.2020,  kat­so tääl­tä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015