Muistisairaan ymmärtävä kohtaaminen

16.9.2020, Kuopio

Muis­ti­sai­raan ym­mär­tä­vä koh­taa­mi­nen

Kuinka parantaa muistisairaan kohtaamista, ymmärtämistä  ja hoitamista?

Muis­ti­sai­raan muut­tu­nut käyt­täy­ty­mi­nen, ku­ten jos­kus hy­vin­kin vai­ke­a­sel­koi­nen nor­mi­ton käyt­täy­ty­mi­nen, edel­lyt­tää hoi­ta­jal­ta osaa­mis­ta ja ym­mär­rys­tä. Haas­ta­via ti­lan­tei­ta voi­daan en­nal­ta­eh­käis­tä, kun tun­ne­taan mm. sai­ras­tu­neen elä­män­his­to­ria ja ym­mär­re­tään koh­taa­mat­to­mat tar­peet ja tun­teet. Va­li­daa­ti­o­me­ne­tel­mä on vuo­ro­vai­ku­tus­me­ne­tel­mä, joka li­sää hoi­ta­jan ym­mär­rys­tä ja am­mat­ti­tai­toa koh­da­ta ja hoi­taa muis­ti­sai­ras­ta lääk­keet­tö­min kei­noin. Kun sai­raan tun­teet ja hä­nen tar­peen­sa tu­le­vat kuul­luk­si ja ym­mär­re­tyk­si, hoi­ta­mi­nen hel­pot­tuu.

Tavoite

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on ym­mär­ryk­sen li­sään­ty­mi­nen muis­ti­sai­raan ih­mi­sen koh­taa­mi­ses­sa.  Haas­tei­ta syn­tyy aivo­sai­rau­den ai­heut­ta­mis­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­sen muu­tok­sis­ta ja muut­tu­nees­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tä. Ta­voit­tee­na on pa­ran­taa yh­teyt­tä muis­ti­sai­raa­seen ih­mi­seen.

Sisältö
Kouluttaja

muis­ti­a­si­an­tun­ti­ja, sai­raan­hoi­ta­ja, muis­ti- ja va­li­daa­ti­o­kou­lut­ta­ja Sir­pa Re­mahl

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii kai­kil­le muis­ti­sai­raan hoi­toon osal­lis­tu­vil­le työn­te­ki­jöil­le, eri­tyi­ses­ti sai­raan­hoi­ta­jil­le, lähi- ja pe­rus­hoi­ta­jil­le, ge­ro­no­meil­le ja  so­si­o­no­meil­le.

Aika

ke 16.9.2020 klo 12-16, Kuo­pio

Hinta

83 €

Ilmoittautumiset

7.9.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015