Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus

29.10.2020, verkko

Kohtaatko työssäsi jännittäjiä? Halutako ymmärtää ja auttaa heitä?Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus soveltuu juuri sinulle!

Kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan Min­na Mar­ti­nin ke­hit­tä­mään ly­hyt­te­ra­pia-ryh­mä­mal­liin, jon­ka toi­min­ta­ta­po­ja voi so­vel­taa jän­nit­tä­jä­ryh­miin sekä mui­hin ryh­miin, jois­sa on jän­nit­tä­jiä. Kou­lu­tus an­taa myös pal­jon ide­oi­ta yk­si­löl­li­seen työs­ken­te­lyyn jän­nit­tä­jien pa­ris­sa.

Jän­nit­tä­jä­ryh­män työs­ken­te­ly­ta­po­ja on so­vel­let­tu hy­vin eri-ikäi­sil­le koh­de­ryh­mil­le pie­nis­tä lap­sis­ta jo työ­e­lä­mään eh­ti­neil­le. Osal­lis­tu­jat ko­ke­vat hyö­ty­vän­sä eni­ten ver­tais­tu­es­ta, myön­tei­sis­tä ko­ke­muk­sis­ta ja asen­teen muut­tu­mi­ses­ta myö­tä­tun­toi­sem­mak­si it­seä koh­taan. Li­säk­si osal­lis­tu­jien jän­nit­tä­mi­sen taso las­kee sel­väs­ti ryh­män ai­ka­na ja py­syt­te­lee alem­pa­na tai edel­leen las­kee seu­ran­nas­sa puo­li vuot­ta ryh­män päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Sisältö

Tu­tus­tu ai­hee­seen täs­tä ar­tik­ke­lis­ta

Kohderyhmä

psy­ko­lo­git, opin­to­psy­ko­lo­git, ku­raat­to­rit, eri ai­nei­den opet­ta­jat, psy­ko­te­ra­peu­tit, fy­si­o­te­ra­peu­tit ja muut ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­set, lii­kun­nan­oh­jaa­jat, val­men­ta­jat sekä muut, jot­ka koh­taa­vat jän­nit­tä­jiä työs­sään. Enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa.

Kouluttaja

psy­ko­lo­gi, PsM, psy­ko­te­ra­peut­ti VET Min­na Mar­tin

”Kou­lu­tus li­sä­si ym­mär­rys­tä sii­tä kuin­ka yleis­tä jän­nit­tä­mi­nen on ja kuin­ka sitä voi hel­pot­taa. Käy­tän­nön har­joit­te­lu aut­toi eläy­ty­mään jän­nit­tä­mi­seen ja sa­mal­la an­toi tun­teen, että vä­li­neet on mah­dol­lis­ta ot­taa käyt­töön.”

Aika

to 29.10.2020 klo 8.30–16.00, verk­ko
Kou­lu­tus to­teu­te­taan etä­kou­lu­tuk­se­na. Kou­lut­ta­ja Min­na Mar­tin on to­teut­ta­nut ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na usei­ta Jän­nit­tä­jä­ryh­män oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sia verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti ja on saa­nut niis­tä erit­täin tyy­ty­väis­tä pa­lau­tet­ta.

Hinta

175 €, si­säl­tää Jän­nit­tä­jä­ryh­män oh­jaa­jan työ­kir­jan (20 e)
Kou­lu­tuk­sen voi mak­saa kah­des­sa eräs­sä.

Ilmoittautumiset

15.10.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015