Ratkaisukeskeinen psykoedukatiivinen perhetyö

10.-11.11.2020, Kuopio

Rat­kai­su­kes­kei­nen psy­ko­e­du­ka­tii­vi­nen per­he­työ

Uusia, hyvin toimivia menetelmiä perhetyöhön!

Psy­ko­e­du­kaa­ti­on avul­la voi­daan aut­taa per­hei­tä vä­hen­tä­mään syyl­li­syy­den ja eris­täy­ty­nei­syy­den ko­ke­mis­ta. Kou­lu­tus an­taa am­mat­ti­lai­sel­le käy­tän­nön työ­ka­lu­ja han­ka­liin vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­siin. Tä­män avul­la mah­dol­lis­tuu uu­det ta­vat tar­kas­tel­la on­gel­ma­ti­lan­tei­ta, jot­ta pääs­tään koh­ti toi­vot­tu­ja ja myön­tei­sem­piä ta­voit­tei­ta. Per­hei­den tun­ne­tai­dot ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tai­dot li­sään­ty­vät rat­kai­su­kes­kei­sen psy­ko­e­du­ka­tii­vi­sen työ­ta­van käyt­töön­oton myö­tä.

Tavoitteet

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa po­si­tii­vi­sen psy­ko­e­du­kaa­ti­on näkö­kul­man kaut­ta uu­sia me­ne­tel­miä työs­ken­te­lyyn per­hei­den kans­sa, ja sa­mal­la se an­taa uu­sia tai­to­ja oh­ja­ta per­hei­tä koh­ti voi­ma­vara­kes­kei­sem­pää vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Ta­voit­tee­na on aut­taa asi­a­kas­ta ja per­het­tä ke­hit­tä­mään sai­rau­den ym­mär­rys­tä, ja vä­hen­tää avut­to­muu­den tun­net­ta sekä tu­kea sai­ras­tu­neen ja per­heen vah­vuuk­sia ja re­surs­se­ja. Kou­lu­tuk­sen myö­tä per­hei­tä pys­ty­tään tu­ke­maan koh­ti muu­tos­ta, ja vah­vis­ta­maan per­hei­den muu­tos­toi­veik­kuut­ta po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an avul­la. Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on vah­vis­taa ar­vos­ta­vaa ja ym­mär­tä­vää työ­o­tet­ta ja li­sä­tä omia ja per­hei­den tun­ne­tai­to- ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tai­don val­miuk­sia.

Sisältö

Kou­lu­tus an­taa moni­puo­lis­ta tie­toa rat­kai­su­kes­kei­ses­tä työ­ta­vas­ta ja se an­taa myös käy­tän­nön työ­ka­lu­ja omaa työs­ken­te­lyyn. Kou­lu­tus ke­hit­tää omaa asi­an­tun­ti­juut­ta ja vah­vis­taa voi­ma­vara­suun­tau­tu­nut­ta työs­ken­te­ly­ta­paa. Kä­si­tel­tä­viä tee­mo­ja ovat esi­mer­kik­si:

Kouluttaja

psy­ko­te­ra­peut­ti VET, TtK Sa­ri­an­na Vir­pi­kari
Sa­ri­an­na on kou­lu­tuk­sel­taan psy­ki­at­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja, mie­len­ter­veys- ja päih­de­työn sekä sai­raan­hoi­don opet­ta­ja, rat­kai­su­kes­kei­sen vaa­ti­van eri­tyis­ta­son ja kog­ni­tii­vi­sen eri­tyis­ta­son te­ra­peut­ti sekä työn­oh­jaa­ja. Hä­nel­lä on pit­kä­ai­kai­nen ko­ke­mus psy­ki­at­ri­ses­ta hoi­to- ja te­ra­pi­a­työs­tä. Sa­ri­an­nal­la on myös psy­ko­te­ra­pi­an kou­lut­ta­jan eri­tyis­pä­te­vyys. Li­säk­si Sa­ri­an­na on teh­nyt pit­kä­ai­kai­ses­ti työ­tä haas­ta­vien syö­mis­häi­ri­ö­po­ti­lai­den ja hei­dän per­hei­den­sä kans­sa.

Sa­ri­an­na Vir­pi­kari

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on koh­den­net­tu haas­ta­vien per­hei­den kans­sa työs­ken­te­le­vil­le. Koh­de­ryh­mä­nä ovat so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­set, mm. sai­raan­hoi­ta­jat, lähi­hoi­ta­jat, so­si­aa­li­työn­te­ki­jät, so­si­aa­li­oh­jaa­jat, per­he­työn­te­ki­jät, per­he­val­men­ta­jat, psy­ko­lo­git ja di­a­ko­nis­sat.

Aika

ti-ke 10.-11.11.2020 klo 9-16, Kuo­pio

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

285 €
Mah­dol­lis­ta mak­saa kah­des­sa eräs­sä.

Ilmoittautumiset

27.10.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015