Luontohoiva-ohjaajakoulutus (10 op)

9.11.2020-12.4.2021, Kuopio

Tule hakemaan tietoa ja keinoja, kuinka voit hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa työssäsi!

Tavoitteet

Ih­mi­sel­lä on tai­pu­mus ha­keu­tua joko tie­toi­ses­ti tai tie­dos­ta­mat­taan luon­non ää­reen vir­kis­täy­ty­äk­seen, rau­hoit­tu­ak­seen ja pa­lau­tu­ak­seen eri­lai­sis­ta kuor­mit­ta­vis­ta ti­lan­teis­ta. Oma­eh­toi­sen el­vyt­tä­vään ym­pä­ris­töön ha­keu­tu­mi­sen li­säk­si luon­toa rau­hoit­ta­va­na ym­pä­ris­tö­nä voi­daan hyö­dyn­tää myös ta­voit­teel­li­sem­min asi­a­kas­työn me­ne­tel­mä­nä tai pal­ve­lu­muo­to­na eri­lai­sil­le asi­a­kas­ryh­mil­le, joi­den mah­dol­li­suu­det ha­keu­tua luon­toon voi­vat olla ra­joit­tu­neet.

Luon­non hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­set syn­ty­vät luon­non el­vyt­tä­vyy­den, toi­min­nal­li­suu­den ja yh­tei­söl­li­syy­den kaut­ta. Luon­to­me­ne­tel­mät ovat in­ter­ven­ti­oi­ta, jois­sa luon­to­ym­pä­ris­tö tai luon­to­e­le­ment­ti tuo­daan tie­toi­ses­ti ja ta­voit­teel­li­ses­ti jos­sain muo­dos­sa mu­kaan kun­tou­tus-, te­ra­pia-, hoi­to- tai oh­jaus­pro­ses­siin. Luon­to­me­ne­tel­mien (luon­to­in­ter­ven­ti­oi­den) tar­koi­tus on hel­pot­taa, vah­vis­taa tai no­peut­taa te­ra­peut­ti­sia, kun­tout­ta­via tai oh­jauk­sel­li­sia ta­voit­tei­ta.

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa tie­toa luon­to­pe­rus­tai­sis­ta me­ne­tel­mis­tä sekä val­miu­det oh­ja­ta nii­tä käy­tän­nön asi­a­kas­työs­sä. Ta­voit­tee­na on myös li­sä­tä tie­toa ja ym­mär­rys­tä luon­non hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­sien am­mat­ti­mai­ses­ta hyö­dyn­tä­mi­ses­tä osa­na omaa ja työ­yh­tei­sön am­ma­til­li­suut­ta, mis­sä luon­toa käy­te­tään ta­voit­teel­li­ses­ti ih­mis­ten, niin asi­ak­kai­den kuin oman­kin hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si ja yllä­pi­tä­mi­sek­si.

Luon­to­hoi­va­oh­jaa­ja­kou­lu­tus  täyt­tää luon­to­hoi­van ja luon­to­voi­man laa­tu­merk­kien edel­lyt­tä­mät te­o­reet­ti­set osaa­mis­tai­to­vaa­ti­muk­set.

Sisältö

       1. jak­so: Suo­ma­lai­sen Green Care – toi­min­nan pe­rus­teet
        ma-ti 9.-10.11.2020  klo 9-16

       2. jak­so: Tut­ki­mus­tie­toa luon­to­pe­rus­tais­ten pal­ve­lu­jen ja in­ter­ven­ti­oi­den taus­tal­la
       ma-ti 7.-8.12.2020 klo 9-16

      3. jak­so Ta­voit­teel­li­sen luon­to­pe­rus­tai­sen toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen ja to­teut­ta­mi­nen
       ma-ti 1.-2.2.2021 klo 9-16

    4.  jak­so Luon­to­Hoi­va-oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sen pää­tös; am­ma­til­li­suut­ta tu­ke­vien lop­pu­töi­den esi­tyk­set
    ma 12.4.2021 klo 9-16, Kir­si Sa­lo­nen ja Jane-Vee­ra Paak­ko­lan­vaa­ra

Huom. Jo­kai­sel­la jak­sol­la on luon­to­läh­töi­siä me­ne­tel­miä käy­tän­nös­sä luon­to­ym­pä­ris­tös­sä, pait­si ei vält­tä­mät­tä vii­mei­se­nä päi­vä­nä.

Rakenne

Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus (10 op) muo­dos­tuu seu­raa­vis­ta osa-alu­eis­ta:

Kou­lu­tus on suun­ni­tel­tu suo­ri­tet­ta­vak­si työn ohes­sa.

Kou­lu­tus­si­säl­tö on hy­väk­syt­ty Green Care -laa­tu­merk­kiin so­pi­vak­si

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu si­nul­le:

Aika

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Kouluttajat

Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den kou­lut­ta­ji­na toi­mi­vat Green Care -toi­min­nan, luon­to­pe­rus­tei­sen tut­ki­mus­tie­don sekä luon­to­a­vus­teis­ten me­ne­tel­mien ko­ke­neet asi­an­tun­ti­jat ja kou­lut­ta­jat:

Kir­si Sa­lo­nen eko- ja ym­pä­ris­tö­psy­ko­lo­gi, PsT, pro­jek­ti­tut­ki­ja, psy­ko­te­ra­peut­ti, Green Care Fin­land ry -laa­tu­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja
Suvi Saa­ri­nen erä­opas, so­si­o­no­mi, Green Care -yrit­tä­jä, Green Care Fin­land ry -laa­tu­lau­ta­kun­nan jä­sen
Tee­mu Peu­ra­nie­mi fy­si­o­te­ra­peut­ti Yamk, amO, kun­tou­tus­alan ke­hit­tä­jä-asi­an­tun­ti­ja, Green Care Fin­land ry -laa­tu­lau­ta­kun­nan jä­sen, Itä-suo­men Green Care -alue­yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­ja­jä­sen
Jane-Vee­ra Paak­ko­lan­vaa­ra psy­ko­lo­gi, psy­ko­lo­gi­an ai­neen­o­pet­ta­ja, Green Care Fin­land ry -laa­tu­lau­ta­kun­nan jä­sen, psy­ko­lo­gi­lii­ton eko- ja ym­pä­ris­tö­psy­ko­lo­gi­an am­ma­til­li­sen työ­ryh­män jä­sen

Hinta

1.150 € Hin­ta on ar­von­lisä­ve­ro­ton; se ei si­säl­lä eikä sii­hen li­sä­tä al­via. Hin­ta si­säl­tä­en kou­lu­tuk­sen, kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lin, pa­laut­teen kou­lu­tuk­ses­sa teh­tä­viin kir­jal­li­siin töi­hin. Las­ku­tus kah­des­sa eräs­sä 575 e/erä; yksi erä vuon­na 2020 ja yksi vuon­na 2021. Tar­vit­ta­es­sa las­ku­tus use­am­mas­sa eräs­sä.

Ilmoittautumiset

22.10.2020 men­nes­sä Kou­lu­tus to­tu­tuu. Vie­lä eh­dit il­moit­tau­tua mu­kaan!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015