Lasten aistiyliherkkyys

20.11.2020, verkko

Kuinka aistit toimivat ja miten aistitoimintoihin liittyvät ongelmat vaikuttavat lapsen kehitykseen ja arkeen?

Jot­ta voi­sim­me ym­mär­tää las­ta ja it­se­äm­me pa­rem­min, on hyvä tie­dos­taa se mil­lai­sia ais­ti­joi­ta olem­me. Ko­em­me­ko me­lui­sat ta­pah­tu­mat ja os­tos­kes­kuk­set miel­lyt­tä­vi­nä vai epä­miel­lyt­tä­vi­nä? Pi­däm­me­kö ra­jus­ta lii­kun­nas­ta vai rau­hal­li­sem­mas­ta me­nos­ta? Pi­tää­kö lap­si kei­nu­mi­ses­ta, liu­ku­mi­ses­ta ja kii­pei­lys­tä vai ha­lu­aa­ko hän pi­tää jal­kan­sa mie­lui­ten vi­sus­ti maan pin­nal­la? Pi­däm­me­kö lu­jas­ta ru­tis­tuk­ses­ta vai toi­sen­lai­ses­ta kos­ke­tuk­ses­ta?

Ehkä lap­si ei pi­dä­kään tie­tyn­lai­ses­ta kos­ke­tuk­ses­ta ja esim. vaat­tei­den sau­mat, ma­te­ri­aa­lit ja la­put är­syt­tä­vät hän­tä. Ehkä hän ei pidä pu­ke­mi­ses­ta sik­si, että se ai­heut­taa lii­kaa epä­miel­lyt­tä­viä tun­to­ais­ti­muk­sia. Ken­ties hän ha­kee voi­mak­kai­ta syvä­tun­to­ais­ti­muk­sia rau­hoit­taak­seen yli­kier­rok­sil­la käy­vää her­mos­to­aan ja tör­mäi­lee sik­si ta­hal­laan mui­hin, ha­keu­tuu ah­tai­siin paik­koi­hin, ha­lu­aa pai­nia jat­ku­vas­ti tai keik­kuu tuo­lil­laan. Ken­ties hä­nen voi­man­sää­te­lyn­sä on puut­teel­li­nen ja sik­si hän ha­laa, kos­ket­taa ja heit­tää pal­loa niin ra­jus­ti, että muut säi­käh­tä­vät. Ehkä hän on ää­nil­le yli­herk­kä, eikä sik­si pidä me­lui­sis­ta pai­kois­ta ku­ten os­tos­kes­kuk­sis­ta, ja saat­taa jopa saa­da rai­vo- tai pa­niik­ki­koh­tauk­sen kuu­lo­ais­tiin koh­dis­tu­van yli­kuor­mi­tuk­sen, ja sii­tä joh­tu­van stres­sin seu­rauk­se­na.

Tavoite

Verk­ko­kou­lu­tuk­ses­ta saat tie­toa sii­tä mi­ten ais­tit toi­mi­vat ja mi­ten eri­lai­set ais­ti­toi­min­toi­hin liit­ty­vät on­gel­mat vai­kut­ta­vat lap­sen ke­hi­tyk­seen, kas­vuun, op­pi­mi­seen, toi­min­taan ja ole­mi­seen. Saat myös käy­tän­nöl­li­siä kei­no­ja hel­pot­taa ais­ti­yli­herk­kyyk­sis­tä kär­si­vien las­ten ar­kea ko­to­na, kou­lus­sa ja päi­vä­ko­dis­sa. Kou­lu­tuk­sen taus­tal­la on sen­so­ri­sen in­teg­raa­ti­on te­o­ria.

Sisältö

Opis­kel­laan te­o­ri­aa ja teh­dään ke­hol­li­sia, käy­tän­nöl­li­siä har­joi­tuk­sia, joi­den tar­koi­tus on ha­vain­nol­lis­taa te­o­ri­a­o­pe­tuk­sen si­säl­töä ja aut­taa te­o­ri­a­tie­don siir­tä­mis­tä käy­tän­töön sa­man tien.

Kouluttaja

Sen­so­ri­seen in­teg­raa­ti­oon eri­kois­tu­nut toi­min­ta­te­ra­peut­ti, tans­si- ja lii­ke­te­ra­peut­ti, joo­ga­o­pet­ta­ja ja ind­ful­ness-oh­jaa­ja Kat­ja Nik­ka­nen

Kat­jal­la on 20 vuo­den ko­ke­mus te­ra­pi­a­työs­tä las­ten ja nuor­ten kans­sa. Hän on ve­tä­nyt vas­taa­vaa kou­lu­tus­ta me­nes­tyk­sek­kääs­ti ja saa­nut poik­keuk­set­ta hy­vää pa­lau­tet­ta.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on suun­nat­tu opet­ta­jil­le, var­hais­kas­vat­ta­jil­le, kou­lu­a­vus­ta­jil­le, fy­sio- ja toi­min­ta­te­ra­peu­teil­le, puhe­te­ra­peu­teil­le, psy­ko­lo­geil­le, psy­ko­te­ra­peu­teil­le, sai­raan­hoi­ta­jil­le so­si­o­no­meil­le ja muil­le las­ten ja nuor­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le

Aika

pe 20.11.2020 klo 9-16, verk­ko

Hinta

130 €
Kou­lu­tuk­sen voi mak­saa kah­des­sa eräs­sä.

Ilmoittautumiset

12.11.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015