Valokuvapäiväkirjamenetelmän starttipaja

16.9.2020 - 3.11.2020, verkko

Osallistu työpajaan, jossa otat valokuvapäiväkirjamenetelmän (Photodiary Method) haltuun onnistumisen kokemusten, oppimisen, muistamisen ja oman hyvinvoinnin tueksi. Valokuvapäiväkirjamenetelmä ei ole terapiaa, mutta parhaimmillaan siinä on paljon voimauttavia elementtejä. Menetelmä mahdollistaa omien luovien polkujen avaamista valokuvan keinoin.

Verk­ko­työ­pa­jas­sa työs­ken­nel­lään omil­la ’ma­ta­lan kyn­nyk­sen’ vä­li­neil­lä (esim. mo­bii­li­lait­teil­la), jo­ten osal­lis­tu­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä ei siis ole valo­ku­vauk­sel­li­nen osaa­mi­nen tai ka­me­ra­tek­nii­kan hal­lin­ta. Verk­ko­ko­koon­tu­mis­ker­to­ja on nel­jä ja ko­koon­tu­mis­ten vä­lil­lä on oma­eh­tois­ta työs­ken­te­lyä kuva­teh­tä­vien pa­ris­sa. Tar­koi­tuk­se­na on saa­da ai­kaan osal­lis­tu­jil­la tapa sään­nöl­li­seen valo­ku­val­li­seen päi­vä­kir­ja­työs­ken­te­lyyn, jota voi käyt­tää hyö­dyk­si mo­nel­la eri elä­män alu­eel­la, mm. op­pi­mi­ses­sa, työs­sä, eri­lai­sis­sa omaan ajat­te­luun liit­ty­vis­sä pro­ses­seis­sa jne. Valo­kuva­päi­vä­kir­ja­me­ne­tel­män start­ti­paja ei ole valo­ku­vauk­sen tai valo­kuva­il­mai­sun tek­niik­ka­paja.

Sisältö

Si­säl­töi­nä valo­kuva­päi­vä­kir­jan start­ti­työ­pa­jas­sa on mm.
– Orien­toi­tu­mi­nen valo­ku­val­li­seen päi­vä­kir­ja­työs­ken­te­lyyn
– Mitä on päi­vä­kir­ja­työs­ken­te­ly ja mi­ten se liit­tyy voi­mau­tu­mi­seen?
– Jour­naa­li­työs­ken­te­lyn ulot­tu­vuuk­sia
– Valo­kuva ja luo­vuus
– Eri­lai­set mo­bii­li­lait­teil­la käy­tet­tä­vät jour­naa­li­oh­jel­mis­tot (mm. Day One, Ever­no­te)
– Ta­ri­nal­li­suus ja digi­ta­ri­nat
– Ku­van­kä­sit­te­ly­tek­niik­ko­ja ja so­vel­luk­sia mo­bii­li­lait­teel­la
– Eri­lai­set yh­tei­söl­li­set ku­vien jul­kai­su­pai­kat, mm. Ins­tag­ram, Pin­te­rest
– Run­saas­ti oma­eh­toi­sia ku­vaus­teh­tä­viä, mm. 14 päi­vän start­ti­teh­tä­vät

OHJELMA

En­nak­ko­teh­tä­vät (teh­tä­vät 1 ja 2) kak­si viik­koa en­nen en­sim­mäis­tä ta­paa­mis­ta. En­nak­ko­teh­tä­vät jul­kais­taan 2.9.2020 kurs­si­alus­tal­la.

1. Verk­ko­ko­koon­tu­mi­nen ke 16.9.2020 klo 18-20

Tee­mat:

• Mitä on jour­naa­li­muo­toi­nen työs­ken­te­ly ja valo­kuva­päi­vä­kir­ja?
• Po­wer of ha­bit
• Työs­ken­te­lyn hyö­dyt ja mah­dol­li­suu­det
• Mi­ten aloi­tan ja yllä­pi­dän valo­kuva­päi­vä­kir­jaa? Esi­merk­ke­jä päi­vä­kir­ja­so­vel­luk­sis­ta.

Teh­tä­vän­anto oma­eh­toi­seen työs­ken­te­ly­jak­soon en­nen seu­raa­vaa ta­paa­mis­ta: väli­teh­tä­vä (teh­tä­vä 3). Oma­eh­toi­sen työs­ken­te­lyn jak­so 2 vk. Mah­dol­li­suus hen­ki­lö­koh­tai­seen oh­jauk­seen ver­kos­sa.

2. Verk­ko­ko­koon­tu­mi­nen tiis­tai­na 29.9.2020 klo 18-20

Tee­mat:

• Valo­ku­val­li­set muis­tot ja muis­te­lu­ku­vat
• Itse­tun­te­mus, minä­pys­ty­vyys ja valo­kuva

Teh­tä­vän­anto oma­eh­toi­seen työs­ken­te­ly­jak­soon en­nen seu­raa­vaa ta­paa­mis­ta: väli­teh­tä­vä (teh­tä­vä 4). Oma­eh­toi­sen työs­ken­te­lyn jak­so 2 vk. Mah­dol­li­suus hen­ki­lö­koh­tai­seen oh­jauk­seen ver­kos­sa.

3. Verk­ko­ko­koon­tu­mi­nen tiis­tai­na 13.10.2020 klo 18-20 

Tee­mat:

• Valo­kuva ja luo­vuus
• The po­wer of now

Teh­tä­vän­anto oma­eh­toi­seen työs­ken­te­ly­jak­soon en­nen seu­raa­vaa ta­paa­mis­ta: väli­teh­tä­vä (teh­tä­vä 5). Oma­eh­toi­sen työs­ken­te­lyn jak­so 2 vk. Mah­dol­li­suus hen­ki­lö­koh­tai­seen oh­jauk­seen ver­kos­sa.

4. Verk­ko­ko­koon­tu­mi­nen tiis­tai­na 3.11.2020 klo 18-20

Tee­mat:

• Kou­lu­tuk­sen ja oma­eh­toi­sen työs­ken­te­lyn yh­teen­veto
• Valo­kuva­päi­vä­kir­jan yk­si­tyi­syys / jul­ki­suus
• Kurs­sin pur­ku, pa­lau­te ja so­pi­mi­nen mah­dol­li­ses­ta jat­kos­ta

Valo­kuva­päi­vä­kir­jan start­ti­paja on pro­ses­si­mai­nen ko­ko­nai­suus, joka edel­lyt­tää osal­lis­tu­mis­ta kaik­kiin verk­ko­ses­si­oi­hin ja ak­tii­vis­ta oma­eh­tois­ta työs­ken­te­lyä.

Kouluttaja

KM, valo­ku­vaa­ja, kult­tuu­ri­tuot­ta­ja Ari Rapo

Aika

Kou­lu­tuk­sen en­nak­ko­teh­tä­vät an­ne­taan il­moit­tau­tu­neil­le 2.9.2020. verk­ko­ko­koon­tu­mi­set kes­ki­viik­ko­na 16.9., tiis­tai­na 29.9., tiis­tai­na 13.10. ja tiis­tai­na 3.11.2020 klo 18-20.

Hinta

195 €

Ilmoittautumiset

31.8.2020 men­nes­sä

Kou­lu­tus to­teu­tuu ja en­nä­tät vie­lä il­moit­tau­tua 9.9. men­nes­sä!

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Ky­men­laak­son kesä­yli­o­pis­ton kans­sa.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015