Kielijänne - tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista

21.4.2021, verkko

Kireän kielijänteen arviointi ja kireyden merkitys herättävät usein vilkasta keskustelua sekä puheterapeuttien keskuudessa että eri ammattikuntien välillä.

Tavoite

Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi ki­ris­tä­vän jän­teen vai­ku­tuk­sia suun ja kas­vo­jen alu­een ke­hi­tyk­seen ja toi­min­toi­hin vii­mei­sim­pään tut­ki­mus­tie­toon no­ja­ten. Li­säk­si esi­tel­lään ero­ja klii­nis­ten
mie­li­pi­tei­den ja ha­vain­to­jen sekä tut­ki­muk­sis­sa teh­ty­jen joh­to­pää­tös­ten vä­lil­lä. Sy­ven­nym­me kie­li­jän­teen ar­vi­oin­tiin ja ope­raa­ti­on jäl­kei­seen hoi­toon kou­lut­ta­jan oh­jauk­ses­sa har­joi­tel­len.
Tar­kas­te­lem­me li­säk­si ki­re­ää kie­li­jän­net­tä yk­si­lön koko­nais­ter­vey­den kan­nal­ta.

Sisältö

Kat­saus kir­jal­li­suu­teen
• Kie­len ana­to­mia ja toi­min­not
• Kie­li­jän­teen mää­rit­te­ly
• Kie­len va­pai­den/ra­joit­tu­nei­den liik­kei­den mer­ki­tys yk­si­lön pään alu­een ra­ken­tei­den ke­hi­tyk­sel­le
• Ki­re­än kie­li­jän­teen mui­ta mah­dol­li­sia seu­rauk­sia
 Kie­li­jän­teen ar­vi­oin­ti
• Vas­ta­syn­ty­neet
• Lap­set ja ai­kui­set
• Kie­li­jän­teen ar­vi­oin­nin har­joit­te­lu
Kie­li­jän­teen va­paut­ta­mi­nen ja jäl­ki­hoi­to

Kouluttaja

puhe­te­ra­peut­ti Han­na Mä­ki­nen

Kohderyhmä

Kou­lu­tuk­sen anti so­vel­tuu eri­tyi­ses­ti puhe­te­ra­peu­teil­le mut­ta myös moni­am­ma­til­li­sil­le tii­meil­le (esim. las­ten­neu­vo­loi­den lää­kä­rit ja ter­vey­den­hoi­ta­jat, kä­ti­löt, ham­mas­lää­kä­rit).

Aika

ke 21.4.2021 klo 9-16, verk­ko

Hinta

250 e

Ilmoittautumiset

HUOM! 22.3.2021 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: So­si­aa­li- ja ter­veys­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015