Sihteereiden lakipäivä

19.3.2019, Kuopio

Sih­tee­rei­den laki­päi­vä

Oletko pykäläviidakossa? Tule Sihteereiden lakipäivään hakemaan selvyyttä työhösi vaikuttaviin lakeihin ja asetuksiin.

Sih­tee­rit jou­tu­vat työs­sään ti­lan­tei­siin, jois­sa on tie­det­tä­vä mm., mikä on asi­ak­kaan tie­don­saan­ti­oi­keus, mi­ten hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään, mitä tar­koit­taa es­teel­li­syys, mitä asi­oi­ta on huo­mi­oi­ta­va säh­köi­ses­sä vies­tin­näs­sä, mitä tie­to­ja saa luo­vut­taa eri vi­ran­o­mais­ta­hoil­le ja mitä tie­to­ja voi vaih­taa työ­pai­kan si­säl­lä.  Kou­lu­tuk­ses­sa näi­tä asi­oi­ta sel­vi­te­tään käy­tän­nön lä­hei­ses­ti.

Sisältö

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly
Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyä sää­te­lee EU:n ylei­nen tie­to­suo­ja-ase­tus sekä hen­ki­lö­tie­to­laki, joka on kor­vau­tu­mas­sa tie­to­suo­ja­lail­la. Tie­to­suo­ja­laki on kou­lu­tus­ta val­mis­tel­ta­es­sa edus­kun­ta­kä­sit­te­lys­sä.

Jul­ki­suus­laki

Hal­lin­to­laki

Yk­si­tyi­syy­den suo­ja työ­e­lä­mäs­sä

Aika

ti 19.3.2019 klo 9-16, Kuo­pio

Kohderyhmä

sih­tee­rit, as­sis­ten­tit, toi­mis­to­työn­te­ki­jät

Kouluttaja

HTT Mer­vi Par­vi­ai­nen

Hinta

130 e

Ilmoittautumiset

5.3.2019 men­nes­sä

Tämä kou­lu­tus myös Ii­sal­mes­sa 26.3.2019, lisä­tie­dot täs­tä.

Työ­e­lä­mä­tai­to­jen täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015