Aivoergonomiaa työhön tietoisuustaidoilla

24.10.-14.11.2019, verkko

Aivo­er­go­no­mi­aa työ­hön tie­toi­suus­tai­doil­la

Aivoergonomia/kognitiivinen ergonomia on noussut tärkeäksi ergonomian osa-alueeksi lähes kaikissa ammateissa.

Komp­lek­si­nen toi­min­ta­ym­pä­ris­tö ja muu­tos­no­peus ovat li­sän­neet työn te­ke­mi­sen haas­ta­vuut­ta. Kes­kit­ty­mis­kyky on ko­e­tuk­sel­la mo­nien är­syk­kei­den ris­ti­tu­les­sa, jat­ku­vas­ti teh­tä­väs­tä toi­seen hyp­pää­mi­nen ha­jaan­nut­taa huo­mi­on ja vah­vis­taa kes­kit­ty­mi­sen ha­jaan­tu­mis­ta. Yli­ker­rok­sil­le ajau­tu­nut toi­min­ta pi­tää mie­len vi­rit­ty­nee­nä vie­lä pit­kään työ­päi­vän pää­tyt­tyä eikä pa­lau­tu­mi­sel­le jää riit­tä­väs­ti ai­kaa, stres­saan­tu­nei­suus kas­vaa.

Sisältö

Mie­len har­joit­ta­mi­sen, aivo­er­go­no­mi­an ja tie­toi­sen läs­nä­olon avul­la meil­lä on mah­dol­li­suus har­joit­taa mie­lem­me va­kaak­si, avoi­mek­si ja uu­dis­tu­mis­ky­kyi­sek­si. Täl­lai­ses­sa mie­len­ti­las­sa meil­lä on mah­dol­li­suus koh­da­ta han­ka­la­kin ti­lan­ne le­vol­li­sel­la, luo­val­la ja muut huo­mi­oi­val­la ta­val­la. Har­joit­te­lu luo myös edel­ly­tyk­siä löy­tää akuut­tiin on­gel­maan juu­ri ti­lan­tee­seen so­pi­va rat­kai­su ja saa­da ta­voit­te­le­mam­me asi­at to­teu­tu­maan hel­pom­min – il­man vään­töä tai pa­kot­ta­mis­ta – kes­kit­ty­nees­ti ja kui­ten­kin ren­non tu­lok­sek­kaas­ti.

Tätä asen­net­ta ja ha­vain­noin­ti­ta­paa koh­ti läh­dem­me kul­ke­maan verk­ko­kurs­sil­lam­me. Nel­jäs­sä ta­paa­mi­ses­sam­me sy­ven­nym­me te­o­ri­an ja har­joi­tus­ten avul­la tie­toi­suus­tai­toi­hin. Jo muu­ta­mien viik­ko­jen sään­nöl­li­sen tie­toi­sen läs­nä­olon har­joit­ta­mi­sen on voi­tu to­de­ta vah­vis­ta­van ai­vois­sa huo­mi­on suun­taa­mi­seen liit­ty­viä alu­ei­ta. Tämä puo­les­taan viit­taa vah­vis­tu­nee­seen kes­kit­ty­mis­ky­kyyn ja tai­toon sul­kea häi­rit­se­vät vi­rik­keet ulko­puo­lel­le.

Mind­ful­ness-har­joit­te­lu li­sää myös ajat­te­luun, muis­tiin ja tie­don­kä­sit­te­lyyn liit­ty­vää suo­ri­tus­ky­kyä. Li­säk­si tut­ki­muk­set vah­vis­ta­vat har­joit­te­lun li­sää­vän mie­len jous­ta­vuut­ta, avoi­muut­ta ja luo­vuut­ta, jot­ka nä­ky­vät pa­ran­tu­nee­na on­gel­man­rat­kai­su­ky­ky­nä. Har­joi­tet­tu mie­li ky­ke­nee kat­so­maan ti­lan­net­ta tuo­rees­ti, löy­tä­mään uu­sia rat­kai­su­ja ja so­vit­ta­maan toi­min­taa myös uu­siin ja odot­ta­mat­to­miin ti­lan­tei­siin. Li­säk­si har­joit­te­lu li­sää tun­tei­den kä­sit­te­lyn jous­ta­vuut­ta ja vai­kut­taa myön­tei­ses­ti vuo­ro­vai­ku­tuk­sen laa­tuun sekä konf­lik­ti­ti­lan­tei­den kä­sit­te­lyyn. Voi­si jopa sa­noa, että tie­toi­nen läs­nä­olo aut­taa mei­tä elä­mään täy­dem­min, tai­ta­vam­min, ren­nom­min ja jous­ta­vam­min.

Kohderyhmä

Verk­ko­kou­lu­tus so­pii kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat laa­jen­taa tie­tä­mys­tään ja saa­da työ­ka­lu­ja omaan mie­leen ja hy­vin­voin­tiin.

Kouluttaja

Mas­ter Co­ach, mind­ful­ness työs­sä -oh­jaa­ja, työ­hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja, po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an oh­jaa­ja Rit­va Lii­sa­nant­ti

Aika

tors­tai­sin 24.10, 31.10, to 7.11, 14.11.2019 klo 17.30-19.00, verk­ko

Hinta

73 €

Ilmoittautumiset

16.10.2019 men­nes­sä

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Työ­e­lä­mä­tai­to­jen täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015