InDesign-julkaisuohjelma aloittelijoille

6.11., verkko ja 8.11.2019, Varkaus

In­De­sign-jul­kai­su­oh­jel­ma aloit­te­li­joil­le

InDesign-julkaisuohjelman perusteet ja julkaisujen tuottaminen itsenäisesti

Ado­be In­De­sign-jul­kai­su­oh­jel­mal­la teh­dään eri­lai­sia jul­kai­su­ja esim. esit­tei­tä, leh­ti­siä, mai­nok­sia ja ju­lis­tei­ta. In­De­sign-kou­lu­tuk­ses­sa saat val­miu­det tuot­taa jul­kai­su­ja ja mai­nok­sia mm. leh­tiin ja digi­maa­il­maan ja opit tai­ton pe­rus­teet.

Sisältö

In­De­sign –oh­jel­man pe­rus­työ­ka­lut ja kuin­ka oh­jel­mas­sa toi­mi­taan. Verk­ko­lu­en­nol­la käy­dään läpi oh­jel­man käyt­tö­liit­ty­mä ja työ­ka­lut. Lähi­o­pe­tuk­ses­sa teh­dään käy­tän­nön har­joi­tuk­sia opet­ta­jan ja tuu­to­rin oh­jauk­ses­sa. Jos et pää­se osal­lis­tu­maan verk­ko­lu­en­nol­le, tu­tus­tu tal­len­tee­seen en­nen lähi­o­pe­tus­ta. Lin­kin tal­len­tee­seen saa lu­en­non jäl­keen.

Oh­jel­mis­to­vaa­ti­mus Suo­si­tel­ta­vaa on, että la­taat omal­le kan­net­ta­val­le Ado­be In­De­sig­nin, jot­ta voit myös jat­kaa har­joit­te­lua. Jos si­nul­la ei ole omaa ko­net­ta, niin il­moi­ta sii­tä il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä.

Tavoitteet

Pys­tyt tuot­ta­maan In­De­sign -jul­kai­su­oh­jel­mal­la ma­te­ri­aa­lia niin print­ti kuin di­gi­taa­li­seen­kin ym­pä­ris­töön. Kou­lu­tuk­ses­sa opi­taan tai­ton pe­rus­teet In­De­sig­nia käyt­tä­en ja an­ne­taan edel­ly­tyk­set tuot­taa jul­kai­su­ja itse.

Kouluttaja

Pet­ra Suo­mi­nen, Me­di­a­no­mi AMK, yrit­tä­jä ja Hart­ti Leh­ti­mäki, kou­lut­ta­ja, mai­nos­mies

Pet­ra Suo­mi­nen

Hart­ti Leh­ti­mäki

Kohderyhmä

Aloit­te­li­joil­le tai niil­le, jot­ka ovat käyt­tä­neet vä­hän jul­kai­su­oh­jel­mia ja jot­ka, työs­sä tai har­ras­tus­toi­min­nas­sa te­ke­vät moni­muo­tois­ta jul­kai­su­toi­min­taa. Kou­lu­tuk­seen ote­taan enin­tään 15 osal­lis­tu­jaa.

Aika

Ke 6.11.2019 klo 14.30-16 verk­ko­lu­en­to
Pe 8.11.2019 klo 8-16 lähi­o­pe­tus, Soi­sa­lo-opis­to, Var­kaus

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

135 €

Ilmoittautumiset

23.10.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Työ­e­lä­mä­tai­to­jen täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015