Kiinnostava talousviestintä vie viestin perille ja auttaa johtamaan

26.9.2019, Iisalmi

Hy­vän ta­lous­vies­tin­nän avul­la luo­daan us­kot­ta­vuut­ta ja vai­kut­ta­vuut­ta. Ta­lous­vies­tin­tä ker­too sekä si­säi­sil­le että ul­koi­sil­le koh­de­ryh­mil­le yksi­se­lit­tei­ses­ti ja ym­mär­ret­tä­väs­ti, mi­ten mm.  stra­te­gi­as­sa on on­nis­tut­tu. Ta­lous­vies­tin­nän avul­la taus­toi­te­taan, pe­rus­tel­laan ja an­ne­taan lu­vuil­le kon­teks­ti, sil­lä vies­tin­nän roo­li ta­lous­ra­por­toin­nis­sa on tar­jo­ta lisä­tie­toa esi­mer­kik­si sii­tä mi­ten tun­nus­luku liit­tyy yri­tyk­sen tai yh­tei­sön koko­nais­stra­te­gi­aan.

Osaat­ko sinä ker­toa nu­me­roi­den ja tun­nus­lu­ku­jen avul­la us­kot­ta­vas­ti onko or­ga­ni­saa­tio men­nyt koh­ti ta­voi­tet­taan? Tie­dät­kö mikä omal­le or­ga­ni­saa­ti­ol­le on olen­nais­ta tie­toa ta­lou­den tun­nus­lu­vuis­sa? Entä mitä tai mi­ten asi­at tu­li­si esit­tää si­dos­ryh­mil­le?

Sisältö

Ta­lous­vies­tin­tä pe­rus­tuu vi­si­oon, stra­te­gi­aan ja yh­tei­siin ta­voit­tei­siin

Ta­lous­vies­tin­tä osa­na si­säis­tä vies­tin­tää

Ta­lous­vies­tin­tä osa­na ul­kois­ta vies­tin­tää

Kou­lu­tus­me­ne­tel­mä­nä on ensi­si­jai­ses­ti kes­kus­te­le­va lu­en­noin­ti.  Osal­lis­tu­jia ak­ti­voi­daan kes­kus­te­le­maan ja ja­ka­maan ko­ke­muk­sia ja näin poh­ti­maan asi­oi­ta ja oi­val­ta­maan uut­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi pal­jon esi­merk­ke­jä hy­vis­tä to­teu­tuk­sis­ta.

Tavoite

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on ava­ta osal­lis­tu­jil­le ta­lous­vies­tin­nän stra­te­gis­ta mer­ki­tys­tä lii­ke­toi­min­nan osa­na. Kou­lu­tus tar­jo­aa käy­tän­nön esi­merk­ke­jä, mi­ten ta­lou­den lu­vut voi en­tis­tä pa­rem­min ha­vain­nol­lis­taa lii­ke­toi­min­nan tu­ek­si ja mi­ten ul­koi­sel­la vies­tin­näl­lä ra­ken­ne­taan esim. työn­an­ta­ja­ku­vaa. Nu­me­roi­den oi­ke­al­la vies­tin­näl­lä voi­daan vai­kut­taa ja luo­da lisä­ar­voa. Kou­lu­tus ni­voo yh­teen stra­te­gi­an, joh­ta­mi­sen, ta­lou­den ja vies­tin­nän.

Täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa osal­lis­tu­jat saa­vat

Kohderyhmä

Eri­lais­ten yri­tys­ten ja yh­tei­sö­jen, kun­tien, seu­ra­kun­tien ja kun­ta­yh­ty­mien,  tili­toi­mis­to­jen ym. cont­rol­le­rit, ta­lous­hal­lin­non ja vies­tin­nän asi­an­tun­ti­jat. Kou­lu­tuk­ses­ta hyö­ty­vät kaik­ki, jot­ka ha­lu­a­vat li­sää tie­toa ja tai­to­ja or­ga­ni­saa­ti­on­sa si­säi­sen ja ul­koi­sen ta­lous­vies­tin­nän ke­hit­tä­mi­seen.

Kouluttaja

Mai­ja Har­su, fil.kand, vies­tin­tä­kon­sult­ti

Mai­ja Har­su

Mai­ja Har­sul­la on yli 20 vuo­den ko­ke­mus eri­lai­sis­ta ra­hoi­tuk­sen ja vies­tin­nän teh­tä­vis­tä sekä laa­ja käy­tän­nön vies­tin­nän ko­ke­mus niin pank­ki-, te­ol­li­suus- kuin vies­tin­tä­sek­to­ril­ta­kin.  Hä­nen eri­tyis­a­lu­ei­taan ovat joh­ta­mis­vies­tin­tä, muu­tos­vies­tin­tä sekä ta­lous- ja si­joit­ta­ja­vies­tin­tä.

Aika

Tors­tai 26.9.2019 klo 12-16,  Ii­sal­mi

Hinta

115 €, hin­taan si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit

Ilmoittautumiset                   

12.9.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Työ­e­lä­mä­tai­to­jen täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015