Uusi esimies

13.11.2019, Kuopio

Uusi esi­mies

Millainen on hyvä esimies tai johtaja? Mitä esimiestyö on ja millaisia asioita uuden, kokemattoman esimiehen pitäisi ottaa huomioon? Entä alaisesta esimieheksi siirtyessä? Millaisia haasteita uusi esimies kohtaa?

Esi­mies on vas­tuus­sa mo­nis­ta eri­lai­sis­ta asi­ois­ta ja on vii­me kä­des­sä se hen­ki­lö, joka ot­taa vas­tuun kai­kes­ta, joh­don kans­sa. Hy­vää esi­mies­tä pi­de­tään ylei­ses­ti vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toi­se­na, opas­ta­va­na ja oh­jaa­va­na, am­mat­ti­tai­toi­se­na, eteen­päin pyr­ki­vä­nä ja huu­mo­rin­ta­jui­se­na. Haas­teik­si muu­tok­ses­sa on us­kot­ta­vuus­on­gel­mat, esi­mies­roo­lin si­säis­tä­mi­nen, mo­lem­min puo­li­sen kun­ni­oi­tuk­sen saa­mi­nen, uu­sien tai­to­jen opet­te­lu ja ru­tii­nien luo­mi­nen sekä de­le­goin­ti ja ajan­hal­lin­ta.

Voi­daan to­de­ta, että tä­män päi­vän esi­mies­työn yli­pää­tään var­sin haas­ta­vaa. Hyvä esi­mies mää­ri­tel­lään mo­nen­lai­sin kri­tee­rein, työ­teh­tä­vät ovat vaa­ti­via ja var­sin­kin uusi esi­mies koh­taa usei­ta eri­lai­sia haas­tei­ta alas­ta riip­pu­mat­ta. Uusi esi­mies koh­taa haas­tei­ta heti esi­mies uran­sa alus­sa, ja haas­teet jat­ku­vat pit­kin uraa. Esi­mies ei ole kos­kaan täy­sin val­mis, vaan ke­hit­ty­mi­sen pi­täi­si olla jat­ku­vaa.

Sisältö

Uu­den esi­mie­hen kas­vu­pol­ku­ja

Jää­kö uusi esi­mies tuu­li­a­jol­le?

Uu­den esi­mie­hen kom­pas­tus­ki­viä

Uu­den ajan esi­mies

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu kai­kil­le uu­sil­le tai uu­deh­koil­le esi­mie­hil­le, ke­hit­ty­vil­le esi­mie­hil­le tai esi­mie­hik­si ai­ko­vil­le, hen­ki­lös­tö­hal­lin­non asi­an­tun­ti­joil­le ja joh­dol­le

Kouluttaja

Jark­ko Koi­vu­nie­mi, MBA, ke­hit­tä­mi­sen asi­an­tun­ti­ja
Jark­ko on val­men­ta­nut esi­mie­hiä ja toi­mi­nut it­se­kin esi­mie­he­nä yli 20 vuot­ta.

Jark­ko Koi­vu­nie­mi

Aika

ke 13.11.2019 klo 9-16, Kuo­pio

Hinta

140 €

Ilmoittautumiset

30.10.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Työ­e­lä­mä­tai­to­jen täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015