Uusi esimies

13.11.2019, Kuopio

Uusi esi­mies

Jos olet hakeutumassa esimiestehtäviin tai olet vasta aloittanut esimiehenä työskentelyn, tämä koulutus on juuri sinulle!
Millainen on hyvä esimies tai johtaja? Mitä esimiestyö on ja millaisia asioita uuden, kokemattoman esimiehen pitäisi ottaa huomioon? Entä alaisesta esimieheksi siirtyessä? Millaisia haasteita uusi esimies kohtaa?

Esi­mies on vas­tuus­sa mo­nis­ta eri­lai­sis­ta asi­ois­ta ja on vii­me kä­des­sä se hen­ki­lö, joka ot­taa vas­tuun kai­kes­ta, joh­don kans­sa. Hy­vää esi­mies­tä pi­de­tään ylei­ses­ti vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toi­se­na, opas­ta­va­na ja oh­jaa­va­na, am­mat­ti­tai­toi­se­na, eteen­päin pyr­ki­vä­nä ja huu­mo­rin­ta­jui­se­na. Haas­teik­si muu­tok­ses­sa on us­kot­ta­vuus­on­gel­mat, esi­mies­roo­lin si­säis­tä­mi­nen, mo­lem­min puo­li­sen kun­ni­oi­tuk­sen saa­mi­nen, uu­sien tai­to­jen opet­te­lu ja ru­tii­nien luo­mi­nen sekä de­le­goin­ti ja ajan­hal­lin­ta.

Voi­daan to­de­ta, että tä­män päi­vän esi­mies­työn yli­pää­tään var­sin haas­ta­vaa. Hyvä esi­mies mää­ri­tel­lään mo­nen­lai­sin kri­tee­rein, työ­teh­tä­vät ovat vaa­ti­via ja var­sin­kin uusi esi­mies koh­taa usei­ta eri­lai­sia haas­tei­ta alas­ta riip­pu­mat­ta. Uusi esi­mies koh­taa haas­tei­ta heti esi­mies uran­sa alus­sa, ja haas­teet jat­ku­vat pit­kin uraa. Esi­mies ei ole kos­kaan täy­sin val­mis, vaan ke­hit­ty­mi­sen pi­täi­si olla jat­ku­vaa.

Sisältö

Uu­den esi­mie­hen kas­vu­pol­ku­ja

Jää­kö uusi esi­mies tuu­li­a­jol­le?

Uu­den esi­mie­hen kom­pas­tus­ki­viä

Uu­den ajan esi­mies

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu kai­kil­le uu­sil­le tai uu­deh­koil­le esi­mie­hil­le, ke­hit­ty­vil­le esi­mie­hil­le tai esi­mie­hik­si ai­ko­vil­le, hen­ki­lös­tö­hal­lin­non asi­an­tun­ti­joil­le ja joh­dol­le

Kouluttaja

Jark­ko Koi­vu­nie­mi, MBA, ke­hit­tä­mi­sen asi­an­tun­ti­ja
Jark­ko on val­men­ta­nut esi­mie­hiä ja toi­mi­nut it­se­kin esi­mie­he­nä yli 20 vuot­ta.

Jark­ko Koi­vu­nie­mi

Aika

ke 13.11.2019 klo 9-16, Kuo­pio

Hinta

140 €

Ilmoittautumiset

30.10.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Työ­e­lä­mä­tai­to­jen täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015