Mielen ja kehon vuorovaikutus esiintymisessä

7.11.2019, Varkaus

Mie­len ja ke­hon vuo­ro­vai­ku­tus esiin­ty­mi­ses­sä

Mielen ja kehon vuorovaikutus esiintymisessä

Esiin­ty­mi­nen on mo­nin ta­voin pait­si ke­hon ja ää­nen myös mie­len ja asen­teen hal­lin­taa. Var­muus esiin­ty­jä­nä kas­vaa tois­to­jen ja har­joit­te­lun kaut­ta. Täs­sä kou­lu­tus­päi­väs­sä pää­set har­joit­te­le­maan moni­puo­li­ses­ti esiin­ty­mis­tä ja ää­nen­käyt­töä eri­lais­ten käy­tän­nön har­joi­tus­ten avul­la. Li­säk­si teh­dään hen­gi­tys- ääni- ja ren­tou­tu­mis­har­joi­tuk­sia.

Sisältö

Tu­tus­tu­mi­nen omaan ää­neen
Teh­dään moni­puo­li­sia hen­gi­tys-, ren­tou­tus- ja ääni­har­joi­tuk­sia. Tut­ki­taan oman ää­nen mah­dol­li­suuk­sia ja ää­nen­huol­toa eri­lais­ten har­joi­tus­ten avul­la.

Ää­nen käyt­tö, ke­hon ja ti­lan hal­lin­ta esiin­ty­mis­ti­lan­teis­sa
Yh­dis­te­tään ää­nen­käyt­tö eri­lai­sis­sa esiin­ty­mis­kon­teks­teis­sa. Har­joi­tel­laan mm. non-ver­baa­lis­ta (il­meet, eleet, kat­se, pu­heen tem­po, ke­hon asen­to) vies­tin­tää mm. eri­lais­ten il­mai­su- teks­ti ja imp­ro­vi­saa­ti­o­har­joi­tuk­sien avul­la.

Esiin­ty­mi­nen
Tar­kas­tel­laan ja har­joi­tel­laan esiin­ty­mi­sen eri osa-alu­ei­ta: ta­voit­tei­den aset­ta­mi­nen, val­mis­tau­tu­mi­nen, tun­tei­den hal­lin­ta, jän­nit­tä­mi­nen, esiin­ty­jän ener­gia, esi­tys ja pa­lau­te.

Kirjallisuutta

Hyp­pö­nen, Henk­ka, Kuin­ka SE teh­dään esiin­ty­jä­nä
Ko­po­nen Pia: Lupa mo­ka­ta, Imp­ro­vi­soin­ti ar­jes­sa
Lau­ka­nen A-M& Lei­no T: Ih­meel­li­nen ih­mis­ääni
Marck­wort, Auvo & Selé­ne, Ke­hi­tä esiin­ty­mis­tai­to­ja
Mar­tin Min­na, Hen­gi­tys vir­taa
Mar­tin, Sep­pä, Leh­ti­nen, Törö. Hen­gi­tys itse­sää­te­lyn ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tu­ke­na

Kouluttaja

Sari Sil­ta­vuo­ri, te­at­te­ri­oh­jaa­ja, lau­lun­o­pet­ta­ja. Sa­ril­la on pit­kä ko­ke­mus esiin­ty­mis- ja puhe­tai­don kou­lut­ta­ja­na.

Kohderyhmä

Kai­kil­le, niil­le jot­ka tar­vit­se­vat työs­sään esiin­ty­mis­tai­to­ja. Kou­luk­seen ote­taan enin­tään 12.

Aika

To 7.11.2019 klo 8.30-15.00, Var­kaus

Hinta

130 €

Ilmoittautumiset

24.10.2019 men­nes­sä.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Työ­e­lä­mä­tai­to­jen täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015