Lempeä johdatus tekoälyyn

5.11.2019, Kuopio

Mikä ihmeen tekoäly?

Lem­peä joh­da­tus teko­ä­lyyn

Täl­lä kurs­sil­la opi­taan teko­älyn pe­rus­a­si­at. Mitä teko­ä­lyl­lä tar­koi­te­taan, mit­kä ovat teko­älyn pe­rus­työ­ka­lut ja toi­men­pi­teet sekä mi­ten teko­älyä hyö­dyn­ne­tään mitä eri­lai­sim­mil­la toi­mi­a­loil­la?

Sisältö

Teko­äly miel­le­tään usein ih­mis­mäi­sek­si ro­bo­tik­si, joka suo­rit­taa älyk­käi­tä toi­men­pi­tei­tä. Teko­äly­ro­bo­tit ovat kui­ten­kin vain pi­sa­ra me­res­sä, sil­lä usein teko­äly ei suin­kaan näyt­täy­dy konk­reet­ti­se­na lait­tee­na vaan pi­kem­min­kin hil­jai­se­na puur­ta­ja­na tie­to­kone­oh­jel­man muo­dos­sa. Teko­älyn ta­paat (tie­tä­mät­tä­si) muun mu­as­sa ava­tes­sa­si mo­bii­li­lait­tee­si sor­men­jäl­ki­tun­nis­tuk­sel­la, saa­des­sa­si koh­den­net­tua mai­non­taa, käyt­tä­es­sä­si in­ter­ne­tin haku­ko­net­ta tai ken­ties pes­tes­sä­si pyyk­kiä.

Kurs­sil­le voit va­rus­tau­tua laa­ti­mal­la lis­tan kai­kis­ta niis­tä ky­sy­myk­sis­tä, jot­ka teko­ä­lys­sä as­kar­rut­ta­vat.

Kouluttaja

Kou­lut­ta­ja Mik­ko Kon­tio (FM, MBA) on oh­jel­mis­to­alan yrit­tä­jä Se­co­ra Sys­tems Oy:ssä. Mik­ko on kes­kit­ty­nyt eri­tyi­set­si IoT:n hyö­dyn­tä­mi­seen sekä ana­ly­tii­kan kou­lu­tuk­siin. Ai­em­min ural­laan hän on työs­ken­nel­lyt lii­ke­toi­min­nan ke­hi­tyk­sen, asi­a­kas­hal­lin­nan, ket­te­rän oh­jel­mis­to­ke­hi­tyk­sen, sekä pro­jek­tin­hal­li­nan pa­ris­sa.

Kohderyhmä

Kaik­ki teko­ä­lys­tä ja sen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neet. Osal­lis­tu­ak­se­si kurs­sil­le si­nun ei tar­vit­se olla IT-asi­an­tun­ti­ja tai tek­ni­ses­ti orien­toi­tu­nut! Kurs­si on suun­ni­tel­tu ”ai­van ta­val­li­sil­le ih­mi­sil­le” työ­his­to­ri­as­ta ja osaa­mis­taus­ta riip­pu­mat­ta.

Aika

ti 5.11.2019 klo 13-16

Hinta

95 €

Ilmoittautuminen

22.10.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Työ­e­lä­mä­tai­to­jen täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015