Hyvä suomi haltuun - työelämän kielenhuoltoa

5.11.2019, Iisalmi

Hyvä suo­mi hal­tuun – työ­e­lä­män kie­len­huol­toa

Oikeinkirjoitus ja lauserakenne kuntoon, kapulakielestä kohti sujuvaa suomea!

Hyvä suo­mi hal­tuun -kou­lu­tuk­ses­sa tar­kas­tel­laan työ­e­lä­män teks­te­jä kie­len­huol­lon näkö­kul­mas­ta. Ta­voit­tee­na on laa­jen­taa ja sy­ven­tää kou­lu­tet­ta­van tie­to­ja suo­men kie­len oi­kein­kir­joi­tuk­ses­ta ja lau­se­o­pil­li­sis­ta il­mi­öis­tä sekä nii­den vai­ku­tuk­ses­ta teks­tien ym­mär­ret­tä­vyy­teen. Kou­lu­tet­ta­va op­pii tun­nis­ta­maan en­tis­tä pa­rem­min hy­vään kie­leen kuu­lu­mat­to­mia piir­tei­tä ja kor­jaa­maan teks­tien kie­li­asua ja lau­se­ra­ken­tei­ta. Li­säk­si hän op­pii hyö­dyn­tä­mään eri­lai­sia kie­len­huol­ta­jan apu­vä­li­nei­tä, mikä aut­taa pa­ran­ta­maan ja te­hos­ta­maan työ­e­lä­mäs­sä tar­vit­ta­vaa vies­tin­tää.

Sisältö

Oi­kein­kir­joi­tus kun­toon I

Oi­kein­kir­joi­tus kun­toon II

Huo­mio lau­se­ra­ken­tee­seen

Ka­pu­la­kie­les­tä koh­ti su­ju­vaa suo­mea

En­nen kou­lu­tuk­sen al­kua teh­dään pie­ne­nä en­nak­ko­teh­tä­vä­nä alku­kar­toi­tus­tes­ti. Kou­lu­tus­päi­vän ai­ka­na teh­dään har­joi­tuk­sia yk­sin tai ryh­mis­sä. Har­joi­tuk­sis­sa käy­te­tään pal­jon au­tent­ti­sia eli ai­to­ja teks­te­jä.
Ope­tel­laan myös käyt­tä­mään Kie­li­toi­mis­ton säh­köis­tä ohje­pank­kia ja sana­kir­jaa sekä Wor­din Track Chan­ges -toi­min­toa

Kohderyhmä

As­sis­ten­tit, koor­di­naat­to­rit, toi­mis­to­työn­te­ki­jät, ta­pah­tu­ma­tuot­ta­jat, vies­tin­näs­tä vas­taa­vaat, blog­gaa­jat ja kaik­ki jot­ka oiko­lu­ke­vat, muok­kaa­vat ja tuot­ta­vat teks­te­jä työs­sään tai esi­mer­kik­si yh­dis­tys­toi­min­nas­sa.

Kouluttaja

Tan­ja Hel­mi­nen

FM Tan­ja Hel­mi­nen
Suo­men kie­len ja kir­jal­li­suu­den mais­te­ri Hel­mi­nen opet­taa suo­men kiel­tä ja tut­kii si­sua kir­jal­li­suu­des­sa.

Aika

ti 5.11.2019 klo 9-16, Ii­sal­mi

Hinta

130 €, hin­taan si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit

Ilmoittautumiset

22.10.2019 men­nes­sä  HUOM! Sama kou­lu­tus myös Kuo­pi­os­sa 19.11. kat­so tääl­tä!

 

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Työ­e­lä­mä­tai­to­jen täy­den­nys­kou­lu­tus20196.12.2015