Dikata-hankkeen verkkokurssit

DiKATA – Digiosaaminen on uusi kansalaistaito!

Tutustu maksuttomiin verkkokurssien tallenteisiin Dikata-hankkeen tallennesivulla. Nyt on mainio tilaisuus oppia digitaidot kätevästi kotona. Useita kymmeniä kursseja tarjolla!

Kesä­yli­o­pis­to­jen Di­ka­ta-hank­keel­la on laa­ja tar­jon­ta mak­sut­to­mia digi­pe­rus­tai­to­ja kos­ke­via kurs­si­tal­len­tei­ta. Tal­len­teet on teh­ty asi­an­tun­te­vien digi­kou­lut­ta­jien Di­ka­ta-hank­kees­sa pi­tä­mis­tä verk­ko­lu­en­nois­ta, ja voit opis­kel­la nii­den avul­la jous­ta­vas­ti omaan tah­tii­si, vaik­ka koti­soh­val­ta. Tal­len­teet on suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti työ­i­käis­ten digi­tai­to­ja aja­tel­len.

Opit esi­mer­kik­si al­keis­ta läh­tien, kuin­ka tie­to­ko­net­ta, äly­pu­he­lin­ta tai säh­kö­pos­tia käy­te­tään ja kuin­ka luot tur­val­li­sen sala­sa­nan it­sel­le­si. Tal­len­teis­sa ker­ro­taan myös, mi­ten tie­toa ha­e­taan ja kuin­ka ylei­sim­mät so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vat ote­taan käyt­töön. Myös säh­köi­seen asi­oin­tiin saat tal­len­teis­ta opas­tus­ta.

Tot­tu­neem­mal­le digi­käyt­tä­jäl­le tar­jo­am­me mm. oh­jei­ta etä­työs­ken­te­lyyn, yh­tei­söl­li­sen työs­ken­te­lyn me­ne­tel­miä, in­for­maa­ti­o­er­go­no­mi­aa eli tie­to­tul­van jä­sen­tä­mis­tä ja vaik­ka­pa yrit­tä­jäl­le oh­jei­ta am­ma­til­li­seen brän­däyk­seen so­mes­sa.

Kaikki 80 kurssitallennetta löydät täältä: kurssitallenteet.

Asen­na it­sel­le­si Ado­be Con­nect si­vul­la ole­van oh­jeen mu­kai­ses­ti. Tä­män jäl­keen klik­kaa tal­len­net­ta, ja pää­set tu­tus­tu­maan kurs­si­tar­jon­taan ja op­pi­maan digi­tai­to­ja näp­pä­räs­ti!

Di­KA­TA-hank­keen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa työ­i­käi­sen suo­ma­lais­ten digi­o­saa­mis­ta. Han­ke kat­taa koko Suo­men, sil­lä Di­KA­TA-digi­tai­to­kou­lu­tuk­sia le­vit­tä­vät maan 18 kesä­yli­o­pis­toa ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti vuo­den 2020 lop­puun saak­ka. Ma­ta­lan kyn­nyk­sen kou­lu­tuk­set ovat tar­jol­la kai­kil­le, myös oppi­ma­te­ri­aa­lik­si eri­lai­siin oppi­lai­tok­siin ja etä­o­pe­tuk­seen. Kou­lu­tuk­set to­teu­te­taan Tie­ken luo­maan digi­tai­to­taso­kri­tee­ris­töön poh­jau­tu­en.

Ke­säl­lä 2020 avaam­me ko­ko­naan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na suo­ri­tet­ta­van MOOC-kurs­sin, jos­sa opis­ke­li­ja voi omaan tah­tiin­sa opis­kel­la ja teh­dä digi­tai­to­ja kos­ke­via teh­tä­viä ja saa­da niis­tä osaa­mis­mer­kin. Tie­do­tam­me kurs­sin avau­tu­mi­ses­ta.

Di­ka­ta-han­ket­ta ra­hoit­taa Ope­tus­hal­li­tus. Lisä­tie­to­ja hank­kees­ta löy­dät: www.snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/di­ka­ta

Snell­ma­nE­DU: Työ­e­lä­mä- ja op­pi­mis­tai­dot20206.12.2015