Kiinteistön luovutukseen liittyvä juridiikka kunnissa

29.-30.4.2020, verkko

Kiinteistön luovutukseen liittyvä juridiikka kunnissa

Kiin­teis­tön luo­vu­tuk­seen liit­ty­vä ju­ri­diik­ka kun­nis­sa- kou­lu­tus an­taa neu­vo­ja kiin­teis­tön­luo­vu­tuk­sen val­mis­te­luun ja pää­tök­sen­te­ki­jöil­le tie­to­ja kun­taa kos­ke­vis­ta ra­joit­teis­ta kiin­teis­tön luo­vu­tuk­sen suh­teen.

Sisältö

Kiin­teis­tön­kaup­pa

Maan­vuok­ra­so­pi­muk­set

Lah­ja­kiin­teis­töt

Tavoitteet

Kiin­teis­tön luo­vu­tuk­seen liit­ty­vä ju­ri­diik­ka kun­nis­sa- kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa val­mis­te­li­joil­le li­sää ju­ri­di­sia eväi­tä kiin­teis­tön­luo­vu­tuk­sen val­mis­te­luun ja pää­tök­sen­te­ki­jöil­le tie­to­ja kun­taa kos­ke­vis­ta ra­joit­teis­ta kiin­teis­tön luo­vu­tuk­sen suh­teen.

Kouluttaja

Vara­tuo­ma­ri, toi­mi­tus­joh­ta­ja,  Su­san­na Ijäs

Su­san­na on ai­em­min toi­mi­nut Kun­ta­lii­ton laki­yk­si­kön laki­mie­he­nä seit­se­män vuo­den ajan sekä si­vii­li- että hal­lin­to­ju­ris­ti­na. Hän on toi­mi­nut myös usei­ta vuo­sia ju­ris­ti­na Hä­meen­lin­nan, Es­poon ja Hel­sin­gin kau­pun­gin pal­ve­luk­ses­sa. Ijäk­sel­lä on taus­taa myös val­ti­on­hal­lin­non puo­lel­ta sekä pank­ki­maa­il­mas­ta. Ijäs on pi­det­ty ja ko­ke­nut kou­lut­ta­ja. Hän on kou­lut­ta­nut kun­tien työn­te­ki­jöi­tä, vir­ka­mie­hiä ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä jo kym­me­nen vuo­den ajan.

Su­san­na Ijäs Kiin­teis­tön luo­vu­tuk­seen liit­ty­vä ju­ri­diik­ka kun­nis­sa

Kohderyhmä

Kun­nan kiin­teis­tö­kaup­po­ja val­mis­te­le­vat vir­ka­mie­het ja työn­te­ki­jät ja kaup­po­ja kos­ke­via pää­tök­siä te­ke­vät kun­nan­hal­li­tuk­sen ja lau­ta­kun­tien jä­se­net.

Aika

Ke 29.4. ja to 30.4.2020 klo 9.00-12.00, verk­ko

Hinta

145 €

Ilmoittautumiset

20.4.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Työ­e­lä­mä­tai­to­jen täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015