Sihteereiden lakipäivä

18.3.2020, Kuopio

Sih­tee­rei­den laki­päi­vä

Huippu hyvän palautteen saanut koulutus toteuteaan pyynnöstä uudestaan sekä Kuopiossa että Iisalmessa!

Sih­tee­rit jou­tu­vat työs­sään ti­lan­tei­siin, jois­sa on tie­det­tä­vä mm. mikä on asi­ak­kaan tie­don­saan­ti­oi­keus, mi­ten hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään, mitä tar­koit­taa es­teel­li­syys, mitä asi­oi­ta on huo­mi­oi­ta­va säh­köi­ses­sä vies­tin­näs­sä, mitä tie­to­ja saa luo­vut­taa eri vi­ran­o­mais­ta­hoil­le ja mitä tie­to­ja voi vaih­taa työ­pai­kan si­säl­lä. Päi­vän ai­ka­na näi­tä asi­oi­ta sel­vi­tel­lään käy­tän­nön lä­hei­ses­ti.

Sisältö

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly
Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyä sää­te­le­vät EU:n ylei­nen tie­to­suo­ja-ase­tus sekä tie­to­suo­ja­laki.

Jul­ki­suus­laki

Hal­lin­to­laki

Yk­si­tyi­syy­den suo­ja työ­e­lä­mäs­sä

Kohderyhmä

Sih­tee­rit, as­sis­ten­tit ja toi­mis­to­työn­te­ki­jät

Kouluttaja

HTT Mer­vi Par­vi­ai­nen

Aika

ke 18.3.2020 klo 9-16, Kuo­pio

Hinta

135 €

Ilmoittautumiset

4.3.2020 men­nes­sä

HUOM! Sama kou­lu­tus Ii­sal­mes­sa 25.2.2020.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Työ­e­lä­mä­tai­to­jen täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015