Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhön™ -valmennusohjelma

21.2.-8.5.2020, Kuopio

Mind­ful­ness Työs­sä: 8 as­kel­ta hy­vään työ­hön™ -val­men­nus­oh­jel­ma

Valmennusohjelma on kehitetty erityisesti suomalaisen työelämän tarpeita silmällä pitäen. Suosittu valmennus nyt ensimmäistä kertaa Kuopiossa!

Sisältö

Oh­jel­ma koos­tuu seit­se­mäs­tä tee­mas­ta, joi­den avul­la val­men­nus­oh­jel­maan osal­lis­tu­vat saa­vat avai­met mm. oman it­sen ja kans­sa­ih­mis­ten läs­nä ole­vaan ja kan­nus­ta­vaan koh­taa­mi­seen ja koh­te­luun, tie­toi­seen ta­paan teh­dä työ­tä ja pri­o­ri­soi­da työ­teh­tä­viä, kes­kit­ty­mis­ky­vyn pa­ran­ta­mi­seen sekä oman stres­sin tun­nis­ta­mi­seen ja par­hai­siin kei­noi­hin stres­sis­tä pa­lau­tu­mi­seen.

Oh­jel­maan si­säl­ty­vät mind­ful­ness-har­joit­teet ovat kuun­nel­ta­vis­sa SoundC­loud-pal­ve­lun kaut­ta tai ne voi la­da­ta omal­le tie­to­ko­neel­leen tai pu­he­li­meen. Val­men­nus­oh­jel­man taus­tal­la ovat ne lu­kui­sat – tä­hän men­nes­sä jo yli tu­hat – tie­teel­li­set tut­ki­muk­set, joi­ta aihe­pii­ris­tä on teh­ty 1970-lu­vun lo­pul­ta lu­kien. Mind­ful­ness Työs­sä: 8 as­kel­ta hy­vään työ­hönTM -val­men­nus­oh­jel­ma kan­nus­taa avoi­meen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen, yh­des­sä ih­met­te­lyyn ja uu­sien vaih­to­eh­to­jen löy­tä­mi­seen eri­lais­ten (on­gel­ma)ti­lan­tei­den rat­kai­se­mi­sek­si työ­yh­tei­sön si­säl­lä.

Val­men­nus­oh­jel­man ai­ka­na käy­dään läpi kah­dek­san mind­ful­ness-as­kel­ta:

  1. as­kel
  1. as­kel
  1. as­kel
  1. as­kel
  1. as­kel
  1. as­kel
  1. as­kel
  1. as­kel
Kouluttaja

Rit­va Lii­sa­nant­ti

Mas­ter Co­ach, hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja, en­ne­ag­ram­mi-oh­jaa­ja ja mind­ful­ness-oh­jaa­jien kou­lut­ta­ja Rit­va Lii­sa­nant­ti

Kohderyhmä

So­pii kai­kil­le työ­e­lä­mäs­sä ole­vil­le ja myös opis­ke­li­joil­le.
Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä ai­em­paa pe­reh­ty­nei­syyt­tä mind­ful­nes­siin. Enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa.

Aika

per­jan­tai­sin 21.2., 20.3. ja 8.5.2020  klo 9-16, Kuo­pio

Hinta

380 €

Ilmoittautumiset

10.2.2020 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Työ­e­lä­mä­tai­to­jen täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015