O365: Teams työryhmien hallinta ja viestintäkäyttö

19.3.2020, Iisalmi

Opi Mic­ro­soft Te­am­sin pe­rus­toi­min­nal­li­suu­det ja hyö­dyn­nä nii­tä työs­sä­si! Te­ams tuo kai­ken yh­teen ja­et­tuun työ­ti­laan. Näin voit työs­ken­nel­lä mis­sä ta­han­sa, kes­kus­tel­la hel­pos­ti tii­mi­si kans­sa, yh­teis­muo­ka­ta tie­dos­to­ja ja käyt­tää ha­lu­a­mi­a­si so­vel­luk­sia.

Sisältö
Tavoite

Ta­voit­tee­na on ot­taa Te­am­sin pe­rus­toi­min­nal­li­suu­det hal­tuun ja so­vel­ta­maan opit­tua työs­sä ja ar­jes­sa.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­vel­tuu  O365:ttä jo jon­kin ver­ran käyt­tä­neil­le ja jot­ka ha­lu­a­vat läh­teä hyö­dyn­tä­mään Te­am­sia omas­sa työs­sään ja työ­yh­tei­sön kans­sa. Ta­voit­tee­na on op­pia ot­ta­maan hal­tuun vä­hin­tään Te­am­sin pe­rus­toi­min­nal­li­suu­det.

Kouluttaja

KM, di­gi­o­pe Pasi Mus­to­nen

Aika

to 19.3.2020 klo 12-16, Ii­sal­mi

Hinta

70 €, hin­taan si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit. Max. 20 osal­lis­tu­jaa.

Ilmoittautumiset

5.3.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Työ­e­lä­mä­tai­to­jen täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015