Microsoft O365-käyttöönotto aloitteleville

19.3.2020, Iisalmi

Ota Microsoft Office 365 haltuun!
Sisältö
Tavoite

Ta­voit­tee­na on ym­mär­tää oman pil­vi­tal­len­nus­ti­lan mer­ki­tys omas­sa työs­sä ja hah­mot­taa sen eri toi­min­nal­li­suu­det sekä sen, kuin­ka se muut­taa omia työ­ta­po­ja. Sa­mal­la tu­tus­tu­taan pa­riin muu­hun O365:n pe­rus­so­vel­luk­seen.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii aloit­te­le­val­le O365 -käyt­tä­jäl­le, tai niil­le jot­ka tar­vit­se­vat ker­taus­ta pe­rus­käyt­töön

Kouluttaja

KM, di­gi­o­pe Pasi Mus­to­nen

Aika

to 19.3.2020 klo 8.00-11.15, Ii­sal­mi

Hinta

70 €, hin­taan si­säl­tyy kah­vit. Max. 20 osal­lis­tu­jaa.

Ilmoittautumiset

5.3.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Työ­e­lä­mä­tai­to­jen täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015