Hallintolaki ja hyvä päätöksenteko

11.3.-8.4.2020, verkko

Hal­lin­to­laki ja hyvä pää­tök­sen­teko

Tule hankkimaan tietoa, kuinka edistät ja toteutat hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa.

Hal­lin­to­laki täh­tää asi­an­o­sai­sen näkö­kul­mas­ta mah­dol­li­sim­man oi­keu­den­mu­kai­seen pää­tök­sen­te­koon sekä vi­ran­o­mai­sen näkö­kul­mas­ta su­ju­vaan, luo­tet­ta­vaan ja tu­lok­sel­li­seen hal­lin­to- ja pää­tök­sen­teko­kult­tuu­riin. Kaik­ki nämä ovat tär­kei­tä peri­aat­tei­ta jul­ki­ses­sa hal­lin­nos­sa.

Sisältö

Kou­lu­tuk­ses­sa kä­si­tel­lään hal­lin­to­lais­sa sää­det­ty­jä kes­kei­siä asi­oi­ta, jot­ka oh­jaa­vat vi­ran­o­mai­sen pää­tök­sen­te­koa. Kou­lu­tuk­ses­sa kä­si­tel­lään, mi­ten hy­vän ja hy­vin val­mis­tel­lun pro­ses­sin lop­pu­tu­lok­se­na syn­tyy myös oi­keus­tur­vaa to­teut­ta­va ja pa­rem­paa hal­lin­toa edis­tä­vä pää­tös. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään asi­an kä­sit­te­ly läpi vi­reil­le­tu­los­ta aina täy­tän­töön­pa­noon taik­ka muu­tok­sen­ha­kuun saak­ka.

Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti ja esi­merk­kien kaut­ta hy­vän pää­tök­sen­teko­pro­ses­sin näkö­kul­mas­ta hal­lin­to­lain kes­kei­sim­mät asi­at:

Kouluttaja

HTM Tuu­li Taru­kan­nel

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu kun­tien ja val­ti­on hal­lin­nos­ta vas­taa­vil­le ja hal­lin­nos­sa toi­mi­vil­le hen­ki­löil­le sekä muil­le, jot­ka so­vel­ta­vat työs­sään hal­lin­to­la­kia taik­ka te­ke­vät hal­lin­to­pää­tök­siä.

Aika

ti 11.3.2020 klo 14-15.30
ke 18.3.2020 klo 14-15.30
ke 1.4.2020 klo 14-15.30
ke 8.4.2020 klo 14-15.30, verk­ko

Hinta

95 €

Ilmoittautumiset

27.2.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Työ­e­lä­mä­tai­to­jen täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015