Rohkeutta vuorovaikutustilanteisiin työssä ja arjessa

21.3.2020, Kuopio

Roh­keut­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­siin työs­sä ja ar­jes­sa

Onko vuo­ro­vai­ku­tus eri­lais­ten ryh­mien kans­sa työs­sä ja va­paa-ajal­la tär­keä osa jo­kais­ta päi­vää­si? Ha­lu­at­ko ke­hit­tää am­ma­til­lis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja pa­ran­taa kom­mu­ni­kaa­ti­o­ta? Hy­viä uu­ti­sia, vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja voi har­joi­tel­la!

Nyt si­nul­la on hie­no ti­lai­suus saa­da roh­keut­ta ja ren­tout­ta eri­lai­siin ki­pe­riin vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­siin. Tule mu­kaan te­hok­kaa­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ke­hit­tä­mis­päi­vään, jos­sa opit vai­kut­ta­maan oman työ­si su­ju­vuu­teen, tii­mi­työn ke­hit­tä­mi­seen ja saat ar­jen kom­mu­ni­koin­tiin li­sää ren­tout­ta.  Päi­vän ai­ka­na teh­dään te­hok­kai­ta ja haus­ko­ja har­joit­tei­ta ko­ke­neen kou­lut­ta­jan opas­tuk­sel­la.

Sisältö
Tavoite
Kohderyhmä

Esiin­ty­mis- ja vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­siin var­muut­ta ja ren­tout­ta ha­lu­a­vat hen­ki­löt.

Kouluttaja

Juk­ka-Ta­pio Ke­rä­nen, te­at­te­ri-il­mai­sun oh­jaa­ja (AMK)

Juk­ka-Ta­pio on toi­mi­nut 15 vuo­den ajan vuo­ro­vai­ku­tus­kou­lut­ta­ja­na, tai­ku­ri­na ja esiin­ty­jä­nä ym­pä­ri Suo­mea ja muu­al­la Eu­roo­pas­sa.

Aika

Kuo­pi­os­sa 21.3.2020 klo 9-15

Hinta

90€

Ilmoittautumiset

7.3.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Työ­e­lä­mä­tai­to­jen täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015