Virtaa työnopastukseen! - Opastaja oppimisen ohjaajana

7.5.2020, Kuopio

Vir­taa työn­o­pas­tuk­seen! – Opas­ta­ja op­pi­mi­sen oh­jaa­ja­na

Työnopastus liittyy oleellisesti työhön perehdyttämiseen.  Työnopastuksessa mennään kuitenkin itse asiaan, työn tekemiseen. Tehokkaasti ja hyvin hoidettu työnopastus luo turvallisuuden tunnetta, joka osaltaan vaikuttaa työmotivaatioon ja työviihtyvyyteen.

Tavoite

An­taa työn­o­pas­ta­ja­na toi­mi­vil­le pe­da­go­gi­sen osaa­mi­sen työ­kalu­pak­ki. Osaa­vat opas­ta­jat pys­ty­vät to­teut­ta­maan yri­tyk­sen työn­o­pas­tuk­sen am­mat­ti­mai­ses­ti, si­tou­tu­nees­ti ja tasa­laa­tui­ses­ti niin uu­sil­le työn­te­ki­jöil­le kuin teh­tä­vän­ku­vaa ta­lon si­säl­lä vaih­ta­vil­le kon­ka­reil­le­kin.
Täs­mä­ta­voit­tei­ta ovat mm.
▪ työn­o­pas­tuk­sen mer­ki­tyk­sen ym­mär­tä­mi­nen fyy­si­sen ja hen­ki­sen
työ­tur­val­li­suu­den, laa­dun, työ­mo­ti­vaa­ti­on ja työn­an­ta­ja­mai­neen
ra­ken­ta­ja­na.
▪ eri­lais­ten op­pi­mis­tyy­lien huo­mi­oi­mi­nen opas­tuk­ses­sa
▪ työn­o­pas­tuk­sen vai­hei­den ja jär­jes­tel­mäl­li­sen ete­ne­mi­sen
huo­mi­oi­mi­nen
▪ pa­lau­te­tai­to­jen ke­hit­ty­mi­nen
▪ työn­o­pas­ta­jan mo­ti­vaa­ti­on ja itse­luot­ta­muk­sen li­sään­ty­mi­nen.

En­nen kou­lu­tus­ta teh­dään säh­köi­nen en­nak­ko­ky­se­ly.
▪ Säh­köi­sel­lä ky­se­lyl­lä kar­toi­te­taan osal­lis­tu­jien kou­lu­tus­tar­pei­ta ja odo­tuk­si­sia  kou­lu­tuk­sel­le.
▪ Ky­se­ly orien­toi osal­lis­tu­jat kou­lu­tuk­sen ai­hei­siin ja aut­taa kou­lut­ta­jaa rää­tä­löi­mään si­säl­löt osal­lis­tu­jien tar­pei­siin.

Sisältö

Työn­o­pas­tuk­sen mer­ki­tys ja ta­voit­teet

Eri­lai­set ih­mi­set – eri­lai­set op­pi­jat

Työn­o­pas­ta­ja tosi­toi­mis­sa

Kohderyhmä

Työn­o­pas­tus­teh­tä­vis­sä toi­mi­vat hen­ki­löt. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 20.

Kouluttaja

YTM, so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi Sir­pa Puo­lak­ka

Aika

to 7.5.2020 klo 9-16, Kuo­pio

Hinta

140 €

Ilmoittautumiset

20.4.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Työ­e­lä­mä­tai­to­jen täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015