Virtaa työnopastukseen! - Opastaja oppimisen ohjaajana

7.5.2020, verkko

Työnopastus liittyy oleellisesti työhön perehdyttämiseen.  Työnopastuksessa mennään kuitenkin itse asiaan, työn tekemiseen. Tehokkaasti ja hyvin hoidettu työnopastus luo turvallisuuden tunnetta, joka osaltaan vaikuttaa työmotivaatioon ja työviihtyvyyteen.

Tavoite

An­taa työn­o­pas­ta­ja­na toi­mi­vil­le pe­da­go­gi­sen osaa­mi­sen työ­kalu­pak­ki. Osaa­vat opas­ta­jat pys­ty­vät to­teut­ta­maan yri­tyk­sen työn­o­pas­tuk­sen am­mat­ti­mai­ses­ti, si­tou­tu­nees­ti ja tasa­laa­tui­ses­ti niin uu­sil­le työn­te­ki­jöil­le kuin teh­tä­vän­ku­vaa ta­lon si­säl­lä vaih­ta­vil­le kon­ka­reil­le­kin.
Täs­mä­ta­voit­tei­ta ovat mm.
▪ työn­o­pas­tuk­sen mer­ki­tyk­sen ym­mär­tä­mi­nen fyy­si­sen ja hen­ki­sen
työ­tur­val­li­suu­den, laa­dun, työ­mo­ti­vaa­ti­on ja työn­an­ta­ja­mai­neen
ra­ken­ta­ja­na.
▪ eri­lais­ten op­pi­mis­tyy­lien huo­mi­oi­mi­nen opas­tuk­ses­sa
▪ työn­o­pas­tuk­sen vai­hei­den ja jär­jes­tel­mäl­li­sen ete­ne­mi­sen
huo­mi­oi­mi­nen
▪ pa­lau­te­tai­to­jen ke­hit­ty­mi­nen
▪ työn­o­pas­ta­jan mo­ti­vaa­ti­on ja itse­luot­ta­muk­sen li­sään­ty­mi­nen.

En­nen kou­lu­tus­ta teh­dään säh­köi­nen en­nak­ko­ky­se­ly.
▪ Säh­köi­sel­lä ky­se­lyl­lä kar­toi­te­taan osal­lis­tu­jien kou­lu­tus­tar­pei­ta ja odo­tuk­si­sia  kou­lu­tuk­sel­le.
▪ Ky­se­ly orien­toi osal­lis­tu­jat kou­lu­tuk­sen ai­hei­siin ja aut­taa kou­lut­ta­jaa rää­tä­löi­mään si­säl­löt osal­lis­tu­jien tar­pei­siin.

Sisältö

Työn­o­pas­tuk­sen mer­ki­tys ja ta­voit­teet

Eri­lai­set ih­mi­set – eri­lai­set op­pi­jat

Työn­o­pas­ta­ja tosi­toi­mis­sa

Kohderyhmä

Työn­o­pas­tus­teh­tä­vis­sä toi­mi­vat hen­ki­löt. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 20.

Kouluttaja

YTM, so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi Sir­pa Puo­lak­ka

Aika

to 7.5.2020 klo 9-16, Kuo­pio
Ko­ro­na­vi­ruk­sen ta­kia kou­lu­tus to­teu­te­taan ver­kos­sa.

Hinta

140 €

Ilmoittautumiset

20.4.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Työ­e­lä­mä­tai­to­jen täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015