Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä (3 op)

22.1.-28.5.2021, Iisalmi

Tule oppimaan uusia menetelmiä asiakastyöhön! Kuvataidemenetelmien avulla autat ilmaisemaan tunteita ja ajatuksia, silloin kun sanojen löytäminen on vaikeaa. Asiakkaiden toiveesta koulutus nyt  myös Iisalmessa!

Ku­val­li­sen työs­ken­te­lyn avul­la voi­daan kir­kas­taa ta­voit­tei­ta, tar­ken­taa mie­li­ku­via ja toi­vei­ta ja pääs­tä kä­sik­si tun­tei­siin sekä vai­kut­taa nii­hin. Ku­val­li­ses­ti voi­daan kom­mu­ni­koi­da myös sil­loin kun asi­a­kas on vai­to­nai­nen tai jopa pu­hu­ma­ton, asi­a­kas voi tul­la ku­van kaut­ta näh­dyk­si. Kuva­tai­de­me­ne­tel­mien käyt­tö voi tun­tua mo­nes­ta mys­ti­sel­tä ja juu­ri sik­si hy­vin mie­len­kiin­toi­sel­ta, mut­ta aloit­ta­mi­nen voi olla han­ka­laa, ell­ei ole ai­em­paa ko­ke­mus­ta täl­lais­ten me­ne­tel­mien käy­tös­tä. Tämä kou­lu­tus ei vaa­di mi­tään ai­em­paa ko­ke­mus­ta ku­val­li­ses­ta työs­ken­te­lys­tä, kou­lut­ta­ja opas­taa ja roh­kai­see käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti me­ne­tel­mien käyt­töön.

Jo­kai­sel­la meis­tä on mie­li­ku­via, muis­ti­ku­via, si­säi­nen kuva­kie­li. Ku­vien kaut­ta saa­daan enem­män nä­ky­viin kuin vain sa­noin.

Sisältö ja tavoitteet

Kou­lu­tus tar­jo­aa te­o­reet­ti­sen tie­to­poh­jan kuva- ja kuva­tai­de­me­ne­tel­mien käy­tös­tä asi­a­kas­työs­sä sekä käy­tän­nön val­miuk­sia so­vel­taa ko. me­ne­tel­miä omas­sa työs­sä yk­sit­täis­ten asi­ak­kai­den ja ryh­mien kans­sa. Kou­lu­tus ja­kaan­tuu kol­meen tee­ma­ko­ko­nai­suu­teen, jois­ta so­vel­ta­mi­sen osuus on laa­jin:

Te­o­ri­aa: Toi­min­nal­lis­ten ja luo­vien me­ne­tel­mien käyt­tö asi­a­kas­työs­sä, kuva­me­ne­tel­mien ja kuva­tai­teel­lis­ten me­ne­tel­mien käyt­tö asi­a­kas­työs­sä, te­o­ri­aa ja his­to­ri­aa.

Tai­teel­li­set tek­nii­kat käy­tän­nös­sä: Pii­rus­tus­ta, maa­laus­ta, valo­ku­vaus­ta, muo­toi­lua, kä­si­te­tai­teel­lis­ta työs­ken­te­lyä. Si­ten kuin omas­sa työs­sä on tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta.

So­vel­ta­mi­nen: Ke­hit­tä­mis­teh­tä­vien avul­la kuva­me­ne­tel­miä voi ot­taa työs­sään käyt­töön jo kou­lu­tuk­sen ai­ka­na. Lähi­o­pe­tus­päi­vi­nä on mah­dol­li­suus kä­si­tel­lä asi­a­kas­työn ta­pauk­sia työn­oh­jauk­sel­li­ses­ti kuva­me­ne­tel­miä hyö­dyn­tä­en. Itse­ref­lek­ti­o­teh­tä­viä myös lähi­o­pe­tuk­sen ulko­puo­lel­la omaan työ­hön liit­ty­en, so­vel­ta­mi­sen opet­te­lua oh­ja­tus­ti.

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on roh­kais­ta vies­ti­mään asi­ak­kai­den kans­sa myös ku­vien kaut­ta, joko niin että asi­a­kas te­kee ku­via, tai yh­des­sä teh­den. Kuva­tai­de­me­ne­tel­miin liit­tyy usein suo­ri­tus­pai­nei­ta, ja tär­ke­ää on kun­ni­oit­taa omaa ja asi­ak­kaan ta­paa teh­dä, joka ei vält­tä­mät­tä ole sel­lai­nen tapa, mis­tä pal­kit­tiin kou­lus­sa.

Tä­män kou­lu­tuk­sen pää­ta­voit­tee­na ei ole op­pia kuva­tai­teel­li­sia tek­nii­koi­ta ”oi­kein”, vaik­ka tek­nii­koi­ta­kin ope­te­taan ja te­ke­mis­tä oh­ja­taan tar­peen mu­kaan. Ta­voit­tee­na on op­pia tek­nii­koi­ta sen ver­ran kuin me­ne­tel­mien so­vel­ta­mi­sen kan­nal­ta on tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta. Opit suo­ri­tus­kyn­nys­tä ma­dal­ta­via me­ne­tel­miä, jon­ka jäl­keen pa­pe­ril­la kom­mu­ni­koin­ti esim. mu­tis­ti­sen asi­ak­kaan kans­sa kuva­tai­de­me­ne­tel­män avul­la on ns. uusi nor­maa­li.

Ku­val­li­nen työs­ken­te­ly voi tuo­da no­pe­as­ti esil­le sy­väl­li­siä, myös hen­ki­lö­koh­tai­sia, asi­oi­ta. Tä­män vuok­si herk­kyys ku­van käy­tös­sä on kai­kes­sa asi­a­kas­työs­sä eri­tyi­sen tär­ke­ää, suh­tees­sa sekä asi­ak­kaa­seen että työs­ken­te­ly­raa­mei­hin. Ku­van käyt­töä ope­tel­laan kou­lu­tuk­ses­sa sekä oman työs­ken­te­lyn että am­ma­til­lis­ten esi­merk­kien avul­la. Kou­lu­tus on työn­oh­jauk­sel­li­nen ja tu­kee osal­lis­tu­jien te­ke­mää asi­a­kas­työ­tä.

To­teu­tus­ta­pa
Kou­lu­tuk­sen laa­juus on 3 opin­to­pis­tet­tä, si­säl­tä­en 6 lähi­o­pe­tus­päi­vää sekä it­se­näi­ses­ti teh­tä­vät ke­hit­tä­mis­teh­tä­vät

Ma­te­ri­aa­lit
Osal­lis­tu­jat hank­ki­vat itse osan käy­tet­tä­vis­tä ma­te­ri­aa­leis­ta, esim. vesi­vä­rit, lii­tu­ja, si­vel­ti­miä. Tar­kem­mat oh­jeet lä­he­te­tään kut­su­kir­jees­sä. Kus­tan­nus­ar­vio n. 30-60 €, laa­dus­ta riip­pu­en.

Pa­lau­tet­ta ai­em­mis­ta kou­lu­tuk­sis­ta:
”Kou­lu­tus on tar­jon­nut moni­puo­li­sen te­o­ri­a­taus­tan ja käy­tän­nön ko­ke­muk­sen ku­van käyt­tä­mi­ses­tä te­ra­pi­a­työn osa­na. On ol­lut tur­val­li­sen tun­tuis­ta ot­taa uusi me­ne­tel­mä käyt­töön. Ku­vien voi­ma on yl­lät­tä­nyt!”  Puhe­te­ra­peut­ti

”Voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la Jo­han­nan kuva­me­ne­tel­mien kou­lu­tus­ta. Sain uu­sia työ­vä­li­nei­tä omaan työ­hö­ni ja ajat­te­luu­ni. Jo­han­nan pirs­kah­te­le­va ja asi­an­tun­te­va tapa kou­lut­taa sai ryh­män in­nos­tu­maan ja op­pi­maan.” Taru, Vies­tin­tä­kon­sult­ti

Olen erit­täin tyy­ty­väi­nen, että osal­lis­tuin tä­hän kou­lu­tuk­seen, jos­sa opin to­del­la pal­jon luo­vis­ta, toi­min­nal­li­sis­ta ja ku­val­li­sis­ta työ­me­ne­tel­mis­tä, joi­ta olen roh­ke­am­pi käyt­tä­mään jat­kos­sa työs­sä­ni.” Dia­ko­ni­nen per­he­työn­te­ki­jä

”Mat­ka it­seen ku­val­li­sin me­ne­tel­min aut­taa ym­mär­tä­mään asi­a­kas­ta vas­taa­vas­sa har­joi­tuk­ses­sa. Täl­lä kurs­sil­la ko­et­tiin itse!” Työn­oh­jaa­ja

Kouluttaja

Jo­han­na Wahl­beck

Kuva­tai­de­te­ra­peut­ti, työn­oh­jaa­ja (STO­ry), tai­de­fi­lo­so­fi (FM),  tai­de­kas­va­tuk­sen toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­va (Jy­väs­ky­län yli­o­pis­to) Jo­han­na Wahl­beck. Kou­lut­ta­jal­la on moni­puo­li­nen ko­ke­mus tai­de­kas­va­tus­teh­tä­vis­tä, kou­lut­ta­mi­ses­ta ja oh­jaa­mi­ses­ta. Tu­tus­tu Jo­han­naan vaik­ka­pa FB si­vul­la tääl­lä>>

”Yl­lä­tyin ku­vien voi­mas­ta oma­koh­tai­ses­ti lähi­o­pe­tus­päi­vi­nä ja asi­a­kas­työs­sä, kuin­ka ne nos­ti­vat myös sel­lai­sia asi­oi­ta kä­sit­te­lyyn, jot­ka oli­vat vas­ta si­säi­se­nä hah­mo­na.”

Kohderyhmä

Neu­von­ta-, oh­jaus-, hoi­to- ja muu­ta asi­a­kas­työ­tä te­ke­vät hen­ki­löt, jot­ka työs­ken­te­le­vät las­ten, nuor­ten, ai­kuis­ten tai ikään­ty­vien kans­sa. Kou­lu­tus so­vel­tuu eri­lai­sis­sa hoi­to- ja so­si­aa­li­alan am­ma­teis­sa toi­mi­vil­le, eri­tyi­ses­ti te­ra­peu­teil­le sekä van­hus­ten tai ke­hi­tys­vam­mais­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le, ja myös las­ten­suo­je­lun, per­he­työn, so­si­aa­li­työn sekä var­hais- tai pe­rus­o­pe­tuk­sen  pa­ris­sa työ­tä te­ke­vil­le.

Kou­lu­tus so­pii myös so­vel­tu­vaa asi­a­kas­työ­tä esim.  seu­ra­kun­nis­sa tai jär­jes­töis­sä te­ke­vil­le, sekä myös val­men­ta­jil­le ja opin­to-oh­jaa­jil­le. Ai­em­pi tai­teel­li­nen suun­tau­tu­mi­nen ei ole vält­tä­mä­tön­tä, mo­ti­vaa­tio ku­val­li­seen il­mai­suun ja sen käyt­töön riit­tää.

Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 20.

Aika

22.1., 19.2., 26.2., 9.4., 21.5. ja 28.5.2021
per­jan­tai­sin klo 8.30-15.30, Ii­sal­mi

Hinta

840 €, hin­taan si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit.

Ilmoittautumiset

7.1.2021 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Työ­e­lä­mä- ja op­pi­mis­tai­dot20206.12.2015