Aivoergonomiaa työhön läsnäolotaidoilla

7.10.-28.10.2020, verkko

Onko sinulla jatkuvasti kiire? Työt usein kasaantuvat tai jäävät tekemättä ja asioita unohtuu? Onko olosi usein väsynyt ja stressaantunut? Tule mukaan oppimaan toimivia neuvoja ja menetelmiä kohti mielen tasapainoa!

Aivo­er­go­no­mia/kog­ni­tii­vi­nen er­go­no­mia on nous­sut tär­ke­äk­si er­go­no­mi­an osa-alu­eek­si lä­hes kai­kis­sa am­ma­teis­sa. Komp­lek­si­nen toi­min­ta­ym­pä­ris­tö ja muu­tos­no­peus ovat li­sän­neet työn te­ke­mi­sen haas­ta­vuut­ta.

Kes­kit­ty­mis­kyky on ko­e­tuk­sel­la mo­nien är­syk­kei­den ris­ti­tu­les­sa, jat­ku­vas­ti teh­tä­väs­tä toi­seen hyp­pää­mi­nen ha­jaan­nut­taa huo­mi­on ja vah­vis­taa kes­kit­ty­mi­sen ha­jaan­tu­mis­ta. Yli­ker­rok­sil­le ajau­tu­nut toi­min­ta pi­tää mie­len vi­rit­ty­nee­nä vie­lä pit­kään työ­päi­vän pää­tyt­tyä eikä pa­lau­tu­mi­sel­le jää riit­tä­väs­ti ai­kaa, stres­saan­tu­nei­suus kas­vaa.

Sisältö

Kii­re, kes­key­tyk­set ja use­at sa­maan ai­kaan me­neil­lään ole­vat teh­tä­vät ovat ylei­siä työ­e­lä­mäs­sä. Nämä li­sää­vät kuor­mit­tu­mis­ta ja hei­ken­tä­vät tie­to­jen­kä­sit­te­lyn­ka­pa­si­teet­ti­amme. Huo­mi­on tie­toi­nen suun­taa­mi­nen, tah­don­a­lai­nen tark­kaa­vai­suus on tär­ke­äs­sä ase­mas­sa, kun ta­voit­tee­na on mie­le­käs mut­ta te­ho­kas työ­e­lä­mä. Li­säk­si tie­to­työs­sä ko­ros­tuu aja­tus­tai­to­jen mer­ki­tys eli en­nak­ko­suun­nit­te­lun, on­gel­man­rat­kai­sun ja pää­tök­sen­teon ky­vyt.

Kol­mes­sa we­bi­naa­ris­sa sy­ven­nym­me kog­ni­tii­vi­sen er­go­no­mi­an ke­hit­tä­mi­seen läs­nä­olo­tai­to­jen avul­la:

Kohderyhmä

Kaik­ki, jot­ka ha­lu­a­vat laa­jen­taa tie­tä­mys­tään ja saa­da työ­ka­lu­ja omaan mie­leen ja hy­vin­voin­tiin.

Kouluttaja

Rit­va Lii­sa­nant­ti, GLP Co­ach, Mind­ful­ness työs­sä -oh­jaa­ja, po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an oh­jaa­ja, työ­hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja
Rit­van taus­ta on ra­hoi­tus­a­lal­ta esi­mies­työs­tä. Rit­va ha­lu­aa tuo­da läs­nä­olo­tai­dot ar­jen työ­ka­luik­si luo­maan tu­le­vai­suu­den me­nes­tys­tä. Py­säh­ty­mi­nen ja ti­lan an­ta­mi­nen mah­dol­lis­ta­vat oi­val­luk­sia, uu­sia näkö­kul­mia sekä pa­rem­paa yh­teis­työ­tä ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta

Aika

kes­ki­viik­koi­sin 7.10., 14.10. ja 28.10.2020 klo 17.30-19.00, verk­ko

Hinta

69 €

Ilmoittautumiset

28.9.2020 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, vie­lä eh­dit il­moit­tau­tua mu­kaan kurs­sil­le!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Työ­e­lä­mä- ja op­pi­mis­tai­dot20206.12.2015