Palvelumuotoilu uusien ratkaisujen ja palveluiden kehittämisen tukena (johdanto)

Verkossa, 7.1.-4.2.2021

Tiedätkö mitä asiakkaasi arvostavat palvelussa ja mikä sitouttaa uusia asiakkaita palveluun? Haluatko vahvistaa asiakasymmärrystäsi ja oppia motivoimaan verkostoja yhteistyöhön? Entä kuinka osallistaa työyhteisöä ketteriin kehitysprosesseihin?
Sisältö

Täs­sä verk­ko­val­men­nuk­ses­sa aloi­te­taan pe­rus­teis­ta: han­ki­taan ym­mär­rys sii­tä, mitä pal­ve­lu­muo­toi­lu on, ja mikä mer­ki­tys sil­lä on pal­ve­lui­den ja toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­sä. Pää­pai­no täs­sä val­men­nuk­ses­sa on sy­väl­li­sen asi­a­kas­ym­mär­ryk­sen ke­ruus­sa ja hyö­dyn­tä­mi­ses­sä. Li­säk­si val­men­nuk­ses­sa har­joi­tel­laan muu­ta­man pal­ve­lu­muo­toi­lu­työ­ka­lun käyt­töä: bench­mark­kaus ja ha­vain­noin­ti, asi­a­kas­haas­tat­te­lu ja asi­a­kas­em­pa­ti­a­kart­ta, asi­ak­kaal­le nä­ky­vä ja asi­ak­kaal­le nä­ky­mä­tön pal­ve­lu­pol­ku, sekä pal­ve­lu­muo­toi­lu­pro­jek­tin ra­jaus.

Pal­ve­lu­muo­toi­lu on lä­hes­ty­mis­tapa ke­hit­tä­mi­seen. Sii­tä on etua eten­kin uu­den­lais­ten pal­ve­lui­den in­no­voin­nis­sa sekä nii­den ket­te­räs­sä käyt­töön­o­tos­sa. Pal­ve­lu­muo­toi­lu on jouk­ko me­ne­tel­miä, joi­den avul­la pää­set tar­kas­te­le­maan omaa pal­ve­lua ja toi­min­taa uu­sis­ta näkö­kul­mis­ta yh­des­sä asi­ak­kai­den ja työ­tii­min kans­sa. Pal­ve­lui­den muo­toi­lu ei vaa­di vält­tä­mät­tä uut­ta ra­haa tai re­surs­se­ja: me­ne­tel­mät, yh­teis­ke­hit­tä­mi­nen ja avoin mie­li vie­vät pit­käl­le.

Verk­ko­val­men­nus­ko­ko­nai­suu­den eri vai­heet täy­den­tä­vät toi­si­aan. Sa­mal­la kun kar­tu­tat ym­mär­rys­tä­si pal­ve­lu­muo­toi­lun mer­ki­tyk­ses­tä, saat käyt­töö­si työ­ka­lu­ja pal­ve­lu­muo­toi­luun.

1. Mitä pal­ve­lu­muo­toi­lu on ja mis­sä voin hyö­dyn­tää pal­ve­lu­muo­toi­lua? (7.1.2021)

2. Asi­a­kas­läh­töi­nen ke­hit­tä­mi­nen (14.1.2021)

3. Pal­ve­lu­pol­ku asi­ak­kaan ja työn­te­ki­jän kart­ta­na (21.1.2021)

4. Yh­teis­ke­hit­tä­mi­sen mer­ki­tys pal­ve­lu­muo­toi­lus­sa ja yh­teis­ke­hit­tä­mi­sen fa­si­li­toin­ti (28.1.2021)

5. Pal­ve­lu­muo­toi­lu­pro­ses­sin ra­jaus ja do­ku­men­toin­ti (4.2.2021)

Kouluttaja

Sil­ja Hut­tu­nen

VTM, Sil­ja Hut­tu­nen Paju Con­sul­ting Oy:stä on kou­lut­ta­nut pal­ve­lu­muo­toi­lua eri­lai­sil­le koh­de­ryh­mil­le yk­si­tyi­sel­lä sek­to­ril­la, jul­kis­hal­lin­nos­sa sekä kol­man­nel­la sek­to­ril­la. Sil­ja käyt­tää itse pal­ve­lu­muo­toi­lua omas­sa asi­a­kas­työs­sä ja myyn­nin tu­ke­na, sekä fa­si­li­toi asi­ak­kai­den­sa pal­ve­lu­muo­toi­lu­pro­ses­se­ja. Sil­jaa mo­ti­voi saa­da osal­lis­tu­jat oi­val­ta­maan pal­ve­lu­muo­toi­lun mer­ki­tys ja vie­mään oi­val­luk­sia käy­tän­töön pie­nin ja mää­rä­tie­toi­sin as­ke­lin.

Kohderyhmä

Val­men­nus on tar­koi­tet­tu esi­mie­hil­le, asi­an­tun­ti­joil­le ja työn­te­ki­jöil­le or­ga­ni­saa­ti­on eri ta­soil­la, jot­ka tar­vit­se­vat sy­vem­pää asi­a­kas­ym­mär­rys­tä työs­sään.

Osal­lis­tu­jil­la odo­te­taan ole­van pe­rus­tai­dot tie­to­ko­neen käy­tös­tä. Val­men­nuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä ai­kai­sem­paa ko­ke­mus­ta pal­ve­lu­muo­toi­lus­ta. Osal­lis­tu­jat täyt­tä­vät en­nak­ko­teh­tä­vä­nä ly­hy­en ky­se­lyn, joka aut­taa orien­toi­tu­maan ai­hee­seen ja omak­su­maan pal­ve­lu­muo­toi­lu­ym­mär­rys­tä omia esi­merk­ke­jä hyö­dyn­tä­en.

Aika ja toteutus

Verk­ko­val­men­nus to­teu­te­taan 7.1.-4.2.2021 tors­tai­sin klo 9.30-11.00. Val­men­nus­ker­ran kes­to on 90 min per ker­ta si­säl­tä­en te­o­ri­aa, pal­ve­lu­muo­toi­lua hyö­dyn­tä­nei­den hen­ki­löi­den haas­tat­te­lu­ja sekä ai­kaa ky­sy­myk­sil­le. Lu­en­to-osuu­det val­men­nuk­ses­ta tal­len­ne­taan.

Hinta

130 €

Ilmoittautumiset

30.12.2020 men­nes­sä
(kut­su­kir­jeet lä­he­te­tään en­nen en­sim­mäis­tä verk­ko­val­men­nus­ta)

Kysy lisää valmennuksesta

Outi Sa­vo­lai­nen, suun­nit­te­li­ja / Snell­ma­nE­DU
outi.sa­vo­lai­nen@snell­ma­ne­du.fi
044-7462846

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Työ­e­lä­mä- ja op­pi­mis­tai­dot20206.12.2015