Rehtorin selviytymispaketti, hallinto- ja juridiikka

Tallennepaketti, non-stop

Reh­to­rin sel­viy­ty­mis­pa­ket­ti, hal­lin­to- ja ju­ri­diik­ka

Kou­lu­tuk­ses­sa kä­si­tel­lään kes­kei­siä reh­to­rin hal­lin­non ja lain­sää­dän­nön työ­ka­lu­ja. Kou­lu­tuk­ses­sa kä­si­tel­lään oppi­lai­tos­ta osa­na kun­nan or­ga­ni­saa­ti­o­ta, bud­je­toin­tia, hal­lin­non pe­rus­a­si­oi­ta ja koko ajan kes­kei­sem­män ase­man saa­vaa jul­ki­suus- ja tie­to­suo­ja­ky­sy­mys­tä. Reh­to­rin laki­pa­ket­ti on kat­ta­va kat­saus eri­lai­sis­ta päi­vit­täi­seen työs­ken­te­lyyn vai­kut­ta­vis­ta la­eis­ta käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti ja konk­reet­ti­ses­ti esi­tet­ty­nä.

Koh­de­ryh­mä: Reh­to­rit, jot­ka ovat juu­ri aloit­ta­mas­sa työ­tään tai jot­ka tar­vit­se­vat ker­taus­ta hal­lin­nol­lis­ten ja ju­ri­dis­ten asi­oi­den osal­ta

Kou­lut­ta­jat: HTM Tuu­li Taru­kan­nel ja HTM Ulla Tir­ro­nen, Hal­lin­to­a­ka­te­mia

Tal­len­ne­pa­ke­tin si­säl­tö (4 x 1,5 h)

Saat lin­kin kou­lu­tuk­sen ma­te­ri­aa­liin sekä nel­jä tal­len­net­ta, joi­den yh­teis­kes­to on noin 6 tun­tia.

Si­säl­löt

Mi­ten kun­ta toi­mii?

Kou­lut­ta­ja: Tuu­li Taru­kan­nel

Opet­ta­jien rek­ry­toin­tia kos­ke­va lain­sää­dän­tö

Kou­lut­ta­ja: Ulla Tir­ro­nen

Jul­ki­suus ja tie­to­suo­ja oppi­lai­tok­sis­sa

Kou­lut­ta­ja: Tuu­li Taru­kan­nel

Tie­don siir­to oppi­lai­tos­ten ja eri toi­mi­joi­den kes­ken

Kou­lut­ta­ja: Tuu­li Taru­kan­nel

Tal­len­ne­pa­ket­ti

Kou­lu­tus on tal­len­net­tu elo­kuus­sa vuon­na 2018 Snell­man-kesä­yli­o­pis­tos­sa jär­jes­te­tyn we­bi­naa­ri­sar­jan yh­tey­des­sä. Os­ta­es­sa­si tal­len­ne­pa­ke­tin, voit siis kat­sel­la ja kuun­nel­la nii­tä si­nul­le so­pi­va­na ai­ka­na ja pai­kas­sa. Tal­len­ne­pa­ke­tin käyt­tö­aika on yksi vuo­si.

Hin­ta 100 € (sis alv. 24% )

Il­moit­tau­tu­mi­nen Ti­laa käyt­tö­oi­keus tal­len­ne­pa­ket­tiin pai­na­mal­la alla ole­vaa Il­moit­tau­du-pai­ni­ket­ta ja täyt­tä­mäl­lä avau­tu­vaan lo­mak­kee­seen yh­teys­tie­tosi.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Esi­mies­kou­lu­tuk­set202010.12.2015