Varhaiskasvatuksen esimies 2 op Iisalmi, menossa oleva koulutus

6.10.2018 - 11.4.2019, Iisalmi

Var­hais­kas­va­tuk­sen esi­mies 2 op kou­lu­tus

Työs­ken­te­let­kö päi­vä­hoi­don esi­mie­he­nä tai olet kiin­nos­tu­nut esi­mies­teh­tä­vis­tä var­hais­kas­va­tuk­ses­sa? Mietit­kö mil­lai­sia haas­tei­ta esi­mies­työs­sä on hal­lin­nol­li­sen ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­sen osaa­mi­sen näkö­kul­mas­ta? Osaat­ko teh­dä vi­ran­o­mais­pää­tök­sen tai hoi­taa rek­ry­toin­nin? Mie­tit­kö mi­ten esi­mie­he­nä voi­sit toi­mia in­nos­ta­ja­na ja kan­nus­ta­ja­na? Jos vas­ta­sit joi­hin­kin edel­lä mai­ni­tuis­ta ky­sy­myk­sis­tä kyl­lä, var­hais­kas­va­tuk­sen esi­mies –kou­lu­tus so­pii si­nul­le.

Jos ha­lu­at saa­da kou­lu­tuk­ses­ta 2 opin­to­pis­tet­tä, se edel­lyt­tää  kou­lu­tus­päi­viin osal­lis­tu­mi­sen li­säk­si  väli­teh­tä­vän te­ke­mi­sen.

Huom! Olem­me avan­neet mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua nyt myös  yk­sit­täi­siin kou­lu­tus­päi­viin!

Aika
la 6.10.2018 klo 9-16 Var­hais­kas­va­tus­laki ja sen so­vel­ta­mi­nen, Ii­sal­mi
ti 20.11.2018 klo 9-16 Hyvä hal­lin­to var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, Ii­sal­mi
to 17.1.2019 klo 9-16 Esi­mie­hen työ­oi­keus, Ii­sal­mi
to 21.2.2019 klo 9-16 Esi­mie­hen vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot, Ii­sal­mi
to 11.4. 2019 klo 9-16 In­nos­ta­va ja kan­nus­ta­va esi­mies, Ii­sal­mi

Koh­de­ryh­mä
Var­hais­kas­va­tuk­sen esi­mie­het sekä var­hais­kas­va­tuk­sen pa­ris­sa työs­ken­te­le­vät esi­mies­työs­tä kiin­nos­tu­neet

Ta­voi­te
Ta­voit­tee­na on an­taa työ­vä­li­nei­tä esi­mies­työ­hön huo­mi­oi­den var­hais­kas­va­tuk­sen ken­tän eri­tyis­piir­teet. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­jat saa­vat konk­reet­ti­sia apu­vä­li­nei­tä niin lain­sää­dän­nön käy­tän­nön tul­kin­ta­ky­sy­myk­siin ja so­vel­ta­mi­seen kuin vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­sen vah­vis­ta­mi­seen esi­mies­työs­sä.

Si­säl­tö

Var­hais­kas­va­tus­laki ja sen so­vel­ta­mi­nen
Aika la 6.10.2018 klo 9-16, Ii­sal­mi
Kou­lut­ta­ja KT, lto Kir­si Ali­la

Il­moit­tau­du 6.10. Var­hais­kas­va­tus­laki ja sen so­vel­ta­mi­nen päi­vään
Il­moit­tau­tu­mi­nen päät­ty­nyt


Ta­voi­te
Ta­voit­tee­na siis tu­tus­tua uu­teen var­hais­kas­va­tus­la­kiin ja tar­kas­tel­la sitä osa­na joh­ta­mis­ta ja am­ma­til­lis­ta var­hais­kas­va­tus­työ­tä sekä poh­tia lain vai­ku­tuk­sia ole­mas­sa ole­viin käy­tän­töi­hin.

Si­säl­tö

Hyvä hal­lin­to var­hais­kas­va­tuk­ses­sa
Aika ti 20.11.2018 klo 9-16, Ii­sal­mi
Kou­lut­ta­ja HTT Mer­vi Par­vi­ai­nen

Il­moit­tau­du Hyvä hal­lin­to var­hais­kas­va­tuk­ses­sa kou­lu­tus­päi­vään  >>täs­tä>>

Vi­ran­hal­ti­ja­pää­tök­sien val­mis­te­lus­sa, esit­te­lys­sä ja te­ke­mi­ses­sä on mo­nia asi­oi­ta, joi­ta var­hais­kas­va­tuk­sen esi­mies jou­tuu poh­ti­maan. Kou­lu­tus­päi­väs­tä saa­vat eväi­tä työ­hön­sä sekä uu­det vi­ran­hal­ti­jat että jo teh­tä­väs­sään pi­dem­pään toi­mi­neet tie­to­jen päi­vit­tä­mi­sek­si.

Si­säl­tö

Päi­vän ai­ka­na käy­dään myös kes­kus­te­lua käy­tän­nön työ­ti­lan­teis­sa il­men­neis­tä haas­teis­ta.
opuk­si osal­lis­tu­jat saa­vat väli­teh­tä­vän oh­jeis­tuk­sen pa­lau­tus­aika­tau­lui­neen.

Esi­mie­hen työ­oi­keus – on­nis­tu­nees­ta rek­ry­toin­nis­ta lail­li­seen irti­sa­no­mi­seen
Aika to 17.1.2019 klo 9-16, Ii­sal­mi
Kou­lut­ta­ja HTT Mer­vi Par­vi­ai­nen

Il­moit­tau­du Esi­mie­hen työ­oi­keut­ta -kou­lu­tus­päi­vään >>täs­tä>>

Uu­den työn­te­ki­jän tai vi­ran­hal­ti­jan rek­ry­toin­ti ja irti­sa­no­mis­ti­lan­teet ovat haas­ta­via. Kou­lu­tus­päi­väs­sä näi­tä ti­lan­tei­ta tar­kas­tel­laan lain­sää­dän­nön poh­jal­ta.  Mit­kä sei­kat ei­vät saa olla pe­rus­tee­na jät­tää hen­ki­lö rek­ry­toi­mat­ta? Mil­lä lain­mu­kai­sil­la pe­rus­teil­la hen­ki­lö voi­daan irti­sa­noa?  Ta­voit­tee­na kou­lu­tus­o­si­os­sa on, että osal­lis­tu­ja tie­tää, mi­ten ja mitä tie­to­ja työn­an­ta­ja voi hank­kia työn­ha­ki­jas­ta rek­ry­toin­ti­ti­lan­tees­sa. Osal­lis­tu­ja pe­reh­tyy työ­suh­teen/vir­ka­suh­teen päät­tä­mis­tä kos­ke­viin kes­kei­siin sään­nök­siin ja vah­vis­taa osaa­mis­taan so­vel­taa tie­to­jaan tyy­pil­li­sis­sä irti­sa­no­mis­ti­lan­teis­sa.

Si­säl­tö
Ai­het­ta kä­si­tel­lään lain­sää­dän­nön ja oi­keus­ta­paus­ten kaut­ta sekä osal­lis­tu­jien omia ai­hee­seen liit­ty­viä ky­sy­myk­siä työs­tä­en. Osal­lis­tu­jil­la on mah­dol­li­suus etu­kä­teen toi­mit­taa ky­sy­myk­siä kou­lut­ta­jal­le. Kou­lut­ta­ja vas­taa ky­sy­myk­siin si­ten, ett­ei ke­nen­kään hen­ki­löl­li­syys tule ilmi. Kä­si­tel­tä­vi­nä ovat työ­e­lä­män tie­to­suo­ja­lain vaa­ti­muk­set, ter­vey­den­ti­laa kos­ke­vien tie­to­jen kä­sit­te­ly ja hy­väk­si­käyt­tö, ri­kos­re­kis­te­ri­ot­teet ja nii­den kä­sit­te­ly, huu­me­tes­tauk­set ja tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­set, tasa-arvo- ja yh­den­ver­tai­suus­lain vel­voit­teet sekä työ­so­pi­mus­lain ja vi­ran­hal­ti­ja­lain sään­nök­set.

Esi­mie­hen vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot
Aika to  21.2.2018 klo 9-16, Ii­sal­mi
Kou­lut­ta­ja FM Min­na Haap­saa­ri

Il­moit­tau­du Esi­mie­hen vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot -kou­lu­tus­päi­vään >>täs­tä>>

Toi­mi­van yh­teis­toi­min­nan edel­ly­tys on hyvä vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen. Esi­mie­hen työs­sä vvuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ko­ros­tu­vat, kos­ka joh­ta­mi­nen ta­pah­tuu vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kaut­ta. Vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen pi­tää si­säl­lään tie­toa, tai­toa ja suh­tau­tu­mis­ta. Jo­kai­sen työ­yh­tei­sön jä­se­nen vuo­ro­vai­ku­tus nä­kyy työ­yh­tei­sös­sä.

Ta­voi­te

Si­säl­tö

Kan­nus­ta­va ja in­nos­ta­va esi­mies 
Aika to 11.4.2019 klo 9-16, Ii­sal­mi
Kou­lut­ta­ja KTM, YTM (so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi), työn­oh­jaa­ja STO­ry Jaa­na Piip­po

Il­moit­tau­du Kan­nus­ta­va ja in­nos­ta­va esi­mies -kou­lu­tus­päi­vään >>täs­tä>>

Si­säl­tö

Joh­ta­jan itse­tun­te­mus ja tun­ne­o­saa­mi­nen läh­tö­koh­ti­na toi­seen ih­mi­seen vai­kut­ta­mi­seen

Vai­kut­ta­mi­nen – tuo­re näkö­kul­ma joh­ta­mi­seen

Val­men­ta­va työ­ote – työ­ka­lu­ja in­nos­ta­mi­seen ja kan­nus­ta­mi­seen

Työs­ken­te­ly­ta­vat

Kou­lu­tus­päi­vä käyn­nis­tyy vi­rit­täy­ty­mi­sel­lä, jos­sa tut­ki­taan omaa mo­ti­vaa­ti­o­ta ja tar­pei­ta ta­voit­taa in­nos­ta­vuut­ta ja kan­nus­ta­vuut­ta omaan joh­ta­mis­työ­hön. Päi­vän si­säl­tö­a­lu­ei­ta kä­si­tel­lään tie­to­is­ku­jen, yk­si­lö-, pari- ja ryh­mä­teh­tä­vien avul­la. Tuo­tok­sia ja­e­taan yh­teis­kes­kus­te­luis­sa. Teh­tä­vät ovat omaa poh­ti­mis­ta si­säl­tä­viä ja toi­min­nal­li­sia har­joi­tuk­sia, jois­sa ko­keil­laan työ­ka­lu­ja ja saa­daan nii­den käy­tös­tä pa­lau­tet­ta. Kou­lut­ta­jan käyt­tä­mät työ­me­ne­tel­mät ovat yk­siä esi­merk­ke­jä val­men­nuk­sen ja fa­si­li­toin­nin työ­ka­lu­jen käy­tös­tä.

Hin­ta 765 €
Kou­lu­tus las­ku­te­taan kah­des­sa eräs­sä 382,50 e/erä;  1 erä 2018 ja 1 erä 2019
HUOM! Olem­me nyt  avan­neet mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua myös yk­sit­täi­siin päi­viin, hin­ta täl­löin 153 €/päi­vä.

Il­moit­tau­tu­mi­set 21.9.2018 men­nes­sä

Il­moit­tau­du ko­ko­nai­suu­teen täs­tä:

“Ai­heel­li­sia asi­oi­ta ja he­rät­te­li­viä ide­oi­ta, tii­vis pa­ket­ti”

“Asi­an­tun­te­vat, ajan­her­mol­la ole­vat kou­lut­ta­jat”

Esi­mies­ten täy­den­nys­kou­lu­tus201910.12.2015