Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

11.1.-31.12.2019 Kuopio, Menossa oleva koulutus

Tulevaisuudentutkimus antaa työkalut ennakointiin

Muu­tos­vauh­din kiih­ty­es­sä ja toi­min­ta­ym­pä­ris­tö­jen moni­mut­kais­tu­es­sa yri­tys­ten ja or­ga­ni­saa­ti­oi­den me­nes­tys riip­puu yhä enem­män nii­den ky­vys­tä en­na­koi­da ja ra­ken­taa tu­le­vai­suut­ta. Tu­le­vai­suu­den­tut­ki­mus on tie­don­ala, joka tar­jo­aa käyt­töön tie­toa, työ­ka­lu­ja ja me­ne­tel­miä vaih­to­eh­tois­ten tu­le­vai­suuk­sien hah­mot­ta­mi­seen, ana­ly­soin­tiin sekä te­ke­mi­sen ja pää­tök­sen­teon tu­ek­si.

Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na tu­tus­tu­taan sekä tu­le­vai­suu­den­tut­ki­muk­sen käy­tän­nön­lä­hei­seen so­vel­ta­mi­seen että tie­don­alan aka­tee­mi­siin eri­tyis­piir­tei­siin ja tut­ki­mus­me­ne­tel­miin. Moni­tie­tei­se­nä ala­na tu­le­vai­suu­den tut­ki­mus tar­jo­aa ho­lis­ti­sia me­ne­tel­miä ja lä­hes­ty­mis­ta­po­ja hah­mot­taa muu­tos­ta.

Tu­le­vai­suu­den­tut­ki­mus­ta ja en­na­koin­tia tar­vi­taan hy­vin eri­lai­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä yk­si­tyi­sen, jul­ki­sen ja kol­man­nen sek­to­rin or­ga­ni­saa­ti­ois­sa ja myös yrit­tä­jä­nä. Sitä hyö­dyn­ne­tään esi­mer­kik­si yh­dys­kun­ta­suun­nit­te­lus­sa ja osaa­mis­tar­pei­den en­na­koin­nis­sa, asi­an­tun­ti­ja-, oh­jaus-, stra­te­gia-, tuo­te­ke­hi­tys-. suun­nit­te­lu-, kon­sul­toin­ti- ja muis­sa ke­hit­tä­mis­teh­tä­vis­sä. Kou­lu­tus to­teu­te­taan Tu­run yli­o­pis­ton ope­tus­vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti.

Kouluttaja

Opin­to­jen vas­tuu­o­pet­ta­ja­na toi­mii KTM Han­na-Kai­sa Aal­to Tu­run yli­o­pis­to (tu­le­vai­suu­den tut­ki­mus­kes­kus). Kuo­pi­on ryh­män tuu­to­ri­na toi­mii LuK Ari Paa­na­la.

Kohderyhmä

Eri­tyi­ses­ti esi­mies-, asi­an­tun­ti­ja- ja suun­nit­te­lu­teh­tä­vis­sä ole­vil­le hen­ki­löil­le, jot­ka ha­lu­a­vat ke­hit­tää omaa or­ga­ni­saa­ti­o­taan, saa­da uu­sia aja­tuk­sia oman työn­sä ke­hit­tä­mi­seen ja omaan tu­le­vai­suus­a­jat­te­luun­sa tai vaik­ka tuo­te­ke­hi­tyk­seen ja in­no­vaa­ti­o­toi­min­taan.

Opin­not tar­jo­a­vat erin­o­mai­sen tie­teel­li­sen ajat­te­lun pe­rus­tan myös niil­le, jot­ka ha­lu­a­vat täy­den­tää omaa tut­kin­to­aan.

Tu­le­vai­suu­den­tut­ki­mus:

Opiskelutavat

Ope­tuk­sen kes­kei­set peri­aat­teet ovat moni­tie­tei­syys, tie­tei­den ja käy­tän­nön vuo­ro­vai­ku­tus sekä ope­tuk­sen moni­muo­toi­suus. Ope­tus ta­pah­tuu lähi- ja etä­o­pis­ke­lu­na. Opin­to­jak­sot mah­dol­lis­ta­vat opet­ta­jien, asi­an­tun­ti­joi­den ja opis­ke­li­joi­den te­hok­kaan vuo­ro­vai­ku­tuk­sen.

Aikataulu ja opintojaksot

Ke­vät 2019

Ke­vään opis­ke­lu ta­pah­tuu tuu­tor­ryh­mis­sä, jot­ka ko­koon­tu­vat per­jan­tai­sin klo 15-17. Li­säk­si ke­vään opin­toi­hin kuu­luu verk­ko­työs­ken­te­lyä. Pois­sa­olot so­vi­taan tuu­to­rin kans­sa. Läs­nä­olon vä­him­mäis­mää­rä on 5/7

Kesä 2019

TUTU5: Ke­sän ai­ka­na suo­ri­te­taan vaih­tu­va­tee­mai­nen opin­to­jak­so. Osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää TUTU1 ja TUTU2 suo­rit­ta­mis­ta. Opin­to­jak­so suo­ri­te­taan it­se­näi­ses­ti

Syk­sy 2019

Opin­to­jak­sot suo­ri­te­taan verk­ko­kurs­sei­na. Tuu­tor­ryh­mä ko­koon­tuu pari ker­taa syk­syn ai­ka­na. Ko­koon­tu­mis­ajat so­vi­taan myö­hem­min.

Tääl­tä löy­dät lisä­tie­toa opin­to­jak­sois­ta>>

Hinta

597 €. Hin­ta si­säl­tää Tu­run yli­o­pis­ton re­kis­te­röi­mis­mak­sun 250 €. Kou­lu­tuk­sen hin­ta las­ku­te­taan nel­jäs­sä eräs­sä.

Ilmoittautuminen

17.12.2018 men­nes­sä.

Huom! Vie­lä eh­dit mu­kaan ko­ko­nai­suu­teen! 

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton täy­den­nys­kou­lu­tus esi­mie­hil­le202010.12.2015