LinkedIn verkostoitumisen, asiantuntijatyön ja myynnin tukena (1 op)

19.3.-9.4.2019, verkko

Lin­ke­dIn ver­kos­toi­tu­mi­sen, asi­an­tun­ti­ja­työn ja myyn­nin tu­ke­na (1 op)

Haluatko pitää yhteyttä kumppani- ja asiakasverkostosi kanssa? Harkitsetko uuden työn hakemista? Haluatko löytää uusia asiakkaita tai yhteistyökumppaneita? Haluatko kuulla uusimmat uutiset ja vinkit omalta toimialaltasi?

Lin­ke­dIn on alus­ta am­mat­ti­lais­ten ver­kos­toi­tu­mi­seen ja oman asi­an­tun­ti­juu­den esiin tuo­mi­seen. Lin­ke­dIn ei ole vain pö­lyis­ten an­si­o­lu­et­te­loi­den ar­kis­to, vaan siel­lä on pal­jon ak­tii­vis­ta kes­kus­te­lua eri ai­heis­ta. Lin­ke­dI­nis­sä on jo yli mil­joo­na suo­ma­lais­ta ja sen kaut­ta ha­e­taan jat­ku­vas­ti työn­te­ki­jöi­tä. Ajan­koh­das­ta riip­pu­en Suo­mes­sa on auki 3000-5000 työ­paik­kaa, jois­ta mo­nia ei il­moi­te­ta mis­sään muu­al­la kuin Lin­ke­dI­nis­sä. Lin­ke­dIn on siis tär­keä vai­kut­ta­mi­sen paik­ka työn­ha­ki­joil­le ja työn­an­ta­jil­le.

Lin­ke­dIn on tär­keä vä­li­ne “so­ci­al sel­lin­gis­sä” eli so­si­aa­li­sis­sa ver­kos­tois­sa ta­pah­tu­vas­sa myyn­nis­sä. Asi­an­tun­ti­jat ja yri­tyk­set voi­vat ot­taa yh­teyt­tä po­ten­ti­aa­li­siin asi­ak­kai­siin ver­kos­sa osal­lis­tu­mal­la kes­kus­te­lui­hin ja aut­ta­mal­la ver­kos­ton jä­se­niä.

Täs­sä val­men­nuk­ses­sa aloi­te­taan pe­rus­teis­ta: pe­rus­te­taan Lin­ke­dIn-tili ja luo­daan kiin­nos­ta­va Lin­ke­dIn-pro­fii­li. Sen jäl­keen pe­reh­dy­tään Lin­ke­dI­nin hyö­dyn­tä­mi­seen: kuin­ka kas­vat­taa ver­kos­toa, kuin­ka ot­taa osaa kes­kus­te­lui­hin, kuin­ka vah­vis­taa asi­an­tun­ti­ja­brän­diä ja kuin­ka saa­da Lin­ke­dI­nis­tä eväi­tä myyn­tiin.

Val­men­nuk­ses­sa käy­dään yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti läpi Lin­ke­dI­nin käyt­töä. Li­säk­si osal­lis­tu­jat saa­vat oh­jei­ta sekä hen­ki­lö­koh­tai­sen ke­hit­ty­mis­suun­ni­tel­man, jon­ka avul­la he voi­vat ke­hit­tyä Lin­ke­dI­nin käy­tös­sä.

Sisältö

1 So­si­aa­li­sen me­di­an nä­ky­vyy­den hyö­dyn­tä­mi­nen asi­an­tun­ti­ja­brän­din luo­mi­sen, myyn­nin ja työn­haun apu­na, Lin­ke­dIn-pro­fii­lin pe­rus­teet

2 Kuin­ka ra­ken­taa kiin­nos­ta­va Lin­ke­dIn-pro­fii­li ja ver­kos­toi­tua te­hok­kaas­ti?

3 Hy­vän Lin­ke­dIn-pos­tauk­sen laa­ti­mi­nen ja kes­kus­te­lu ver­kos­tois­sa

4 Lin­ke­dIn työn­haus­sa ja myyn­nin tu­ke­na

Li­säk­si osal­lis­tu­jien käy­tös­sä on Face­book-ryh­mä, mis­sä ryh­mä voi kes­kus­tel­la ja ky­sel­lä kou­lut­ta­jal­ta lisä­tie­to­ja.

Suo­ri­tus­ta­pa

Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta suo­ri­tus­mer­kin­nän (1 op) kir­joi­ta 2 si­vun mit­tai­nen op­pi­mis­päi­vä­kir­ja, jos­sa ref­lek­toit op­pi­maa­si ku­vaa­mal­la oman Lin­ke­dIn-nä­ky­vyy­den ja ver­kos­toi­tu­mi­sen ta­soa, ke­hi­tys­tä ja nii­tä oi­val­luk­sia/ löy­tö­jä joi­ta teit tä­män kou­lu­tuk­sen ai­ka­na.

Kouluttaja

KTM, Jen­ni Ris­sa­nen Paju Con­sul­ting Oy:stä on kou­lut­ta­nut laa­jas­ti so­si­aa­li­sen me­di­an käyt­töä eri­lai­sil­le koh­de­ryh­mil­le. Jen­ni käyt­tää itse ak­tii­vi­ses­ti Lin­ke­dI­niä ja mui­ta so­si­aa­li­sen me­di­an alus­to­ja asi­an­tun­ti­ja­brän­din ja myyn­nin tu­ke­na. Jen­nin ta­voit­tee­na on aut­taa käyt­tä­jiä saa­maan so­si­aa­li­sen me­di­an alus­tois­ta mah­dol­li­sim­man pal­jon irti omien ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sen tu­ek­si.

Kohderyhmä

Val­men­nus on tar­koi­tet­tu asi­an­tun­ti­joil­le, jot­ka ha­lu­a­vat hyö­dyn­tää Lin­ke­dI­niä omas­sa työs­sään tai hyö­dyn­tää sitä työn­haus­sa ja ver­kos­toi­tu­mi­ses­sa.

Osal­lis­tu­jil­la odo­te­taan ole­van pe­rus­tai­dot tie­to­ko­neen käy­tös­tä. Val­men­nuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä ai­kai­sem­paa ko­ke­mus­ta Lin­ke­dI­nin käy­tös­tä. En­nak­ko­teh­tä­vä­nä on kir­jau­tua Lin­ke­dI­nin käyt­tä­jäk­si, tä­hän tu­lee oh­jeis­tus en­nen val­men­nuk­sen al­kua.

Aika

tiis­tai­sin 19.3.-9.4.2019 klo 18.30-20.00 (4 * 1,5 h)

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

90 €

Ilmoittautumiset

11.3.2019 men­nes­sä

Jen­ni Ris­sa­nen

Esi­mies­ten täy­den­nys­kou­lu­tus201910.12.2015