Henkilöbrändi kuntoon - Oman osaamisen muotoilu

5.-6.4.2019, Varkaus

Henkilöbrändi kuntoon – Oman osaamisen muotoilu, tuotteistaminen ja myyminen

Kai­paat­ko oman osaa­mi­se­si esil­le tuo­mis­ta, mut­ta et tie­dä, mis­tä aloit­taa? Olet­ko juu­ri pe­rus­ta­nut oman yri­tyk­sen, mut­ta erot­tau­tu­mi­nen tun­tuu haas­teel­li­sel­ta ja oleel­li­sen löy­tä­mi­nen omas­ta osaa­mi­ses­ta on han­ka­laa. Useil­le meis­tä oman osaa­mi­sen tuot­teis­ta­mi­nen myy­tä­vään muo­toon on vai­kea teh­tä­vä, mut­ta me­nes­ty­mi­sen kan­nal­ta tär­keä in­ves­toin­ti. Kai­paa­ko brän­di­si hi­o­mis­ta? Entä mi­ten ero­tut kil­pai­li­jois­ta­si – mikä on se ”si­nun jut­tu”?  Tai­tei­li­jal­le, luo­van alan am­mat­ti­lai­sel­le tai yrit­tä­jäl­le on hyö­tyä, kun oma osaa­mis­pa­ket­ti on mie­tit­ty ja työs­tet­ty myy­tä­vään muo­toon.

Sisältö ja tavoite

Työ­pa­jas­sa työs­tät eri­lai­sin har­joi­tuk­sin omaa am­mat­ti-iden­ti­teet­ti­ä­si ja mie­tit mil­tä oma osaa­mi­nen mui­den sil­mis­sä näyt­tää ja mi­ten sitä voi­si mah­dol­li­ses­ti ke­hit­tää.

Työ­pa­jan osa-alu­eet

Lu­en­to-osuuk­sia ryt­mit­tää DO IT! osuu­det, jol­loin opis­ke­li­ja haas­taa it­se­ään sa­nois­ta
te­koi­hin. Kou­lu­tuk­sen jäl­keen olet­kin jo työs­tä­nyt mo­nia brän­diin liit­ty­viä osa-alu­ei­ta
eteen­päin, jol­loin työ­tä on help­po jat­kaa ko­to­na kurs­sin pää­tyt­tyä.

Ota mu­ka­na joku äly­lai­te tai kan­net­ta­va (ei kui­ten­kaan pa­kol­li­nen). Li­säk­si jo­kai­nen esit­te­lee ly­hy­es­ti it­sen­sä/ yri­tyk­sen­sä, jo­ten sii­hen voi mah­dol­li­ses­ti val­mis­tau­tua jo etu­kä­teen.

Kouluttaja

Emma Susi, FM, on toi­mi­nut tai­teen ja kult­tuu­rin tuot­ta­ja­na yli 10 vuot­ta lu­kui­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa ja tuo­tan­nois­sa. Hän myös opet­taa ja kou­lut­taa kult­tuu­ri­tuot­ta­mis­ta ja pro­jek­ti­joh­ta­mis­ta eri oppi­lai­tok­sis­sa ja yh­tei­söis­sä. Täl­lä het­kel­lä Emma työs­ken­te­lee Uu­den Muo­toi­lun Yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja­na ja muo­toi­lu­ma­na­ge­ri­na. www.em­ma­su­si.com

 ”Koko kou­lu­tuk­sen par­hain kurs­si! Tär­kei­tä asi­oi­ta yri­tyk­se­ni kan­nal­ta.” (Sa­ta­e­du, valo­ku­vauk­sen ai­kuis­lin­jan opis­ke­li­ja 2017)
Kohderyhmä

Free­lan­ce­rit, luo­van alan am­mat­ti­lai­set ja yrit­tä­jät, joil­le oman osaa­mi­sen mää­rit­te­ly,
myy­mi­nen ja mark­ki­noi­mi­nen tun­tuu haas­teel­li­sel­ta.

Aika

Pe 5.4.2019 klo 17.00-20.00,  Var­kaus
La 6.4.2019 klo 9.00-16.00, Var­kaus

Hinta

130 €

Ilmoittautumiset

21.3.2019 men­nes­sä

Emma Susi on luo­van alan hen­ki­löb­rän­dää­mi­sen asi­an­tun­ti­ja. (Kuva Jen­ny Paa­li­jär­vi Pho­tog­rap­hy)

Esi­mies­ten täy­den­nys­kou­lu­tus201910.12.2015