Työoikeutta esimiehille

21.3.2019, Kuopio

Työ­oi­keut­ta esi­mie­hil­le

Mitä uuttaa työlainsäädännössä? Tule päivittämään tietosi  Työoikeutta esimiehille -koulutukseen.

Te­hok­kaas­sa kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään työ­oi­keu­teen eri­kois­tu­neen asi­an­tun­ti­jan kans­sa läpi sitä, mi­ten työ­lain­sää­dän­nön ajan­koh­tai­set ja suun­ni­tel­lut muu­tok­set käy­tän­nös­sä vai­kut­ta­vat työ­pai­koil­la.

Sisältö

Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi myös ai­hei­siin liit­ty­viä oi­keus­ta­pauk­sia.

Kouluttaja

HTT Mer­vi Par­vi­ai­nen

Kohderyhmä

Esi­mie­het ja joh­ta­jat yk­si­tyi­sel­lä ja jul­ki­sel­la sek­to­ril­la

Aika

to 21.3.2019 klo 9-16, Kuo­pio

Hinta

140 e

Ilmoittautumiset

7.3.2019 men­nes­sä

Esi­mies­ten täy­den­nys­kou­lu­tus201910.12.2015