Hankesparrauspalvelu

non-stop

Han­kes­par­raus

Tarvitsetko tukea hankehakemuksen työstämiseen?

Tun­tuu­ko, että ide­a­si han­ke­ha­ke­muk­seen on hyvä, mut­ta ha­ke­muk­sen val­mis­te­lu ei ete­ne? Mi­ten asi­at pi­täi­si il­mais­ta ha­ke­muk­ses­sa, että ra­hoit­ta­ja pi­täi­si han­ket­ta ra­hoit­ta­mi­sen ar­voi­se­na? Jos mie­tit näi­tä ky­sy­myk­siä it­sek­se­si ja tar­vit­si­sit tu­kea han­ke­ha­ke­muk­sen työs­tä­mi­seen, si­nun kan­nat­taa osal­lis­tua han­kes­par­rauk­seen.

Sisältö

Saat tu­kea ja oh­jaus­ta han­ke­ha­ke­muk­sen työs­tä­mi­seen ja konk­reet­ti­sia neu­vo­ja sii­hen, mi­ten han­ke­ha­ke­mus jä­te­tään ra­hoit­ta­jal­le. Saat myös neu­vo­ja eri­lais­ten ra­hoit­ta­jien ja ra­ken­ne­ra­has­to­jen toi­min­ta­lin­jo­jen mu­kais­ten ha­ke­mus­ten työs­tä­mi­seen.

Osal­lis­tu­jat voi­vat myös lä­het­tää spar­raa­jal­le ha­ke­mus­ai­hi­oi­taan ja saa­da pa­lau­tet­ta nii­den osal­ta we­bi­naa­rin yh­tey­des­sä.

Hankesparraaja

MA Päi­vi Kor­ho­nen, joka on toi­mi­nut alal­la lä­hes 30 vuo­den ajan. Toi­mek­si­an­ta­jia ovat ol­leet mm. kun­nat, kun­ta­yh­ty­mät, maa­kun­ta­lii­tot, jär­jes­töt, yli­o­pis­tot ja kor­ke­a­kou­lut sekä lu­kui­sat suo­ma­lai­set ja kan­sain­vä­li­set yri­tyk­set. Hä­nel­lä on pro­jek­ti­o­saa­mi­sen osoi­tuk­se­na kan­sain­vä­li­nen IPMA Pro­ject Ex­cel­len­ce As­ses­sor ser­ti­fi­oin­ti. Li­säk­si hän on EU:n käyt­tä­män PCM Pro­ject Cyc­le Ma­na­ge­ment stan­dar­din ko­ke­nut kou­lut­ta­ja.

Hinta

Yk­si­löl­li­sen han­kes­par­rauk­sen hin­ta on 75 € + alv 24 % per tun­ti.

Ha­keu­du spar­rat­ta­vak­si Il­moit­tau­du kou­lu­tuk­seen -pai­ni­ket­ta käyt­tä­en ja saat meil­tä seu­raa­vak­si yh­tey­den­oton, jon­ka avul­la pää­set so­pi­maan si­nul­le so­vel­tu­via spar­rau­sai­ko­ja.

Esi­mies­ten täy­den­nys­kou­lu­tus201910.12.2015