ENGLANTI Practise Business English Speaking and Listening Online

26.9.-31.10.2019, verkko

Prac­ti­se Bu­si­ness Eng­lish Spe­a­king and Lis­te­ning On­li­ne

Onko työelämään liittyvät sanasto hukassa ja edessä puhe asiakkaille tai kokous- ja neuvottelutilanne englanniksi? Tällä intensiivisellä verkkokurssilla käydään läpi yleisiä työelämän tilanteita, joiden kautta opit sanastoa ja pääset harjoittelemaan oman puheen tuottamista näissä tilanteissa. 
Verkkokurssia voit suorittaa oman aikataulusi mukaan. Ei aikatauluun sidottuja verkkotapaamisia.
Sisältö

Tree­naa eng­lan­nin kie­len pu­hu­mis­ta ver­kos­sa. Kurs­sil­la har­joit­te­let työ­e­lä­män kes­kus­te­lu­ti­lan­tei­ta kir­jal­li­sin ja suul­li­sin har­joi­tuk­sin ja teet ai­hei­siin liit­ty­viä kuun­te­lu­teh­tä­viä sekä kuu­let esi­merk­kei­nä pal­jon käy­tet­ty­jä ja ylei­siä fraa­se­ja. Kurs­si ete­nee vii­koit­tai­sen ai­heen mu­kaan, joka si­säl­tää ope­tus­ma­te­ri­aa­lin, ope­tuk­sen suo­mek­si ja verk­ko­teh­tä­viä. Kou­lut­ta­jal­le pa­lau­te­taan vii­koit­tain joko suul­li­nen tai kir­jal­li­nen har­joi­tus­teh­tä­vä. Pa­lau­tet­ta­vis­ta teh­tä­vis­tä saat kan­nus­ta­vaa kir­jal­lis­ta ja suul­lis­ta pa­lau­tet­ta. Kurs­sin kes­kus­te­lu­a­lu­eel­la on mah­dol­lis­ta ky­syä teh­tä­vis­tä ja kie­li­o­pis­ta.

Osal­lis­tu­jil­la on koko kurs­sin ajan mah­dol­li­suus  ky­syä kou­lut­ta­jal­ta teh­tä­vis­tä ja kie­li­o­pis­ta.

Kurs­sin ai­heet

Toteutustapa

Kurs­si to­teu­te­taan ko­ko­naan verk­ko-opin­toi­na, jota var­ten osal­lis­tu­ja tar­vit­see:

Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka tar­vit­se­vat eng­lan­tia työs­sään tai ovat siir­ty­mäs­sä työ­teh­tä­viin, jois­sa tar­vi­taan eng­lan­nin kiel­tä.  Kie­li­tai­to­taso B1-B2. Enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa.

Kouluttaja

FM, MA (TE­SOL) Maa­rit Pön­kä­nen

Aika

26.9.-31.10.2019, verk­ko

Hinta

90 €

Ilmoittautumiset

16.9.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton täy­den­nys­kou­lu­tus esi­mie­hil­le201910.12.2015