Ristiriidoista ratkaisuihin! - Sovitteleva ote esimiestyössä

22.10.-12.11.2019, verkko

Ris­ti­rii­dois­ta rat­kai­sui­hin! – So­vit­te­le­va ote esi­mies­työs­sä

Kuin­ka sel­vi­tät työ­yh­tei­sö­si ris­tii­rii­ta­ti­lan­teet? Hae avuk­se­si vank­ka tie­to­pa­ket­ti osal­lis­tu­mal­la tä­hän kou­lu­tuk­seen!

Jokaisessa työyhteisössä on aika ajoin ristiriitoja. Hyvän työyhteisön merkki ei ole ristiriidattomuus, vaan taito käsitellä niitä ajoissa. Osaava esimies voi estää ristiriitojen paisumisen työhyvinvointia nakertaviksi konflikteiksi. Ristiriidoista ratkaisuihin! -verkkokoulutus antaa napakan tietopaketin konfliktien ennaltaehkäisystä, rakentavasta käsittelystä sekä ristiriitojen sovittelusta.
Tavoitteet

Kou­lu­tuk­sen käy­ty­ään osal­lis­tu­ja:

Sisältö

ti 22.10.2019  klo 15.00-16.30 Ta­voit­tee­na toi­mi­va ja hy­vin­voi­va työ­yh­tei­sö – ris­ti­rii­to­jen en­nal­ta­eh­käi­sy

ti 5.11.2019 klo 15.00-16.30 Ris­ti­rii­to­jen koh­taa­mi­nen ja pu­heek­si ot­ta­mi­nen

On­gel­mat ei­vät ka­toa vai­ke­ne­mal­la

Kis­sa pöy­däl­le! Pu­heek­si ot­ta­mi­sen vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot

ti 12.11.2019 klo 15.00-16.30 So­vit­te­le­va työ­ote ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­sa

Toteutus

Val­men­nus to­teu­te­taan pro­ses­si­mai­ses­ti. Se si­säl­tää en­nak­ko­teh­tä­vän  ja kol­me noin 90 mi­nuu­tin pi­tuis­ta we­bin­aa­ria. En­nak­ko­teh­tä­vä: Säh­köi­nen ky­se­ly, jos­sa kar­toi­te­taan osal­lis­tu­jien toi­vei­ta ja tar­pei­ta kou­lu­tus­ta koh­taan.

”Kou­lut­ta­ja oli asi­an­tun­te­va ja vah­val­la ko­ke­muk­sel­la osa­si hy­vin ku­vail­la esi­mer­kein ris­ti­rii­ta­ti­lan­tei­ta. Mie­les­tä­ni to­teu­tus­ta­pa verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti  ja jako kol­meen osaan sopi hy­vin ja kou­lu­tus ko­ko­nai­suu­des­saan oli oi­kein toi­mi­va.”

Kohderyhmä

Kou­lu­tus koh­den­ne­taan esi­mie­hil­le, mut­ta val­men­nuk­ses­ta hyö­ty­vät myös tii­min­ve­tä­jät, pro­jek­ti­pääl­li­köt, HR-hen­ki­lös­tö, työ­ter­veys­huol­lon asi­an­tun­ti­jat sekä kaik­ki työ­yh­tei­sön ris­ti­rii­to­ja kä­sit­te­le­vät hen­ki­löt.

Kouluttaja

työ­yh­tei­sö­val­men­ta­ja Sir­pa Puo­lak­ka (YTM, so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi), jol­la on 17 vuo­den ko­ke­mus työ­e­lä­män kou­lut­ta­ja­na ja ke­hit­tä­jä­nä sekä 7 vuo­den ko­ke­mus työ­yh­tei­sö­so­vit­te­li­ja­na

Sir­pa Puo­lak­ka

”Sir­pa Puo­la­kan kou­lu­tus­ote on kes­kus­te­le­va ja co­ac­haa­va. Ai­to­jen ky­sy­mys­ten esit­tä­mi­nen on kou­lut­ta­jal­le yhtä tär­ke­ää kuin mal­lien ja te­o­ri­oi­den opet­ta­mi­nen. Puo­lak­ka on saa­nut di­a­lo­gi­ses­ta ot­tees­ta run­saas­ti kiit­tä­vää pa­lau­tet­ta tyy­liin: ”val­men­nus pis­ti to­del­la ajat­te­le­maan”.

Aika

tiis­tai­sin 22.10., 5.11. ja  ti 12.11.2019 klo 15-16.30, ver­kos­sa

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta 

90 €

Ilmoittautumiset 

11.10.2019 men­nes­sä  VIE­LÄ EH­DIT IL­MOT­TAU­TUA MU­KAAN KOU­LU­TUK­SEEN!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton täy­den­nys­kou­lu­tus esi­mie­hil­le201910.12.2015