Peili-käyttäytymisprofiili

26.9.2019, Kuopio

Peili-käyttäytymisprofiili on monitoimityökalu. Tule tunnistamaan itsesi!

Ih­mi­sen kä­si­tys omis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dois­taan sekä toi­min­ta­ta­vas­taan on usein jon­kin ver­ran eri­lai­nen kuin muil­la ih­mi­sil­lä. Täs­tä syys­tä ai­no­as­taan itse­ar­vi­oin­tiin pe­rus­tu­vat tu­lok­set voi­vat an­taa vail­li­nai­sen kä­si­tyk­sen ja saat­ta­vat hei­ken­tää hen­ki­lön omien ke­hi­tys­ta­voit­tei­den mää­rit­te­lys­sä. Mui­den an­ta­ma pa­lau­te voi pal­jas­taa ih­mi­sel­le it­sel­leen nä­ky­mät­tö­miä ke­hi­tys­koh­tei­ta. Usein se tuo esil­le myös vah­vuuk­sia, joi­ta hen­ki­lö ei ole itse tun­nis­ta­nut! Ke­hi­tys voi al­kaa vas­ta sit­ten, kun tie­dät, mis­sä oi­ke­as­ti olet.

Kou­lu­tuk­ses­sa tär­kein­tä on oman käyt­täy­ty­mi­sen ym­mär­tä­mi­nen. Pei­li-kou­lu­tus ker­too mm. luot­ta­mus­as­tees­ta ja jous­to­ky­vyk­ky­e­des­tä. Pei­li-kou­lu­tuk­ses­sa op­pii myös nä­ke­mään mitä on ym­pä­ril­lä ja ym­mär­tä­mään, että olem­me eri­lai­sia.

Sisältö

Kou­lu­tuk­ses­sa hyö­dyn­ne­tään Pei­li-käyt­täy­ty­mis­pro­fii­li -val­men­nus­työ­ka­lua. Se on tur­val­li­sek­si ko­et­tu ja ku­vaa ih­mis­ten eri­lai­sia toi­min­ta­ta­po­ja. Työ­kalu on laa­jas­ti so­vel­let­ta­vis­sa, ja tu­lok­set si­säl­tä­vät mui­den hen­ki­löi­den an­ta­mat pa­laut­teet itse­ar­vi­oin­nin li­säk­si.
Pei­li-käyt­täy­ty­mis­pro­fii­li an­taa yh­tei­sen kie­len ar­jes­ta tu­tuil­le yh­teis­työn il­mi­öil­le. Yh­tei­nen ym­mär­rys on läh­tö­koh­ta vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen ja toi­min­ta­kult­tuu­rin ke­hit­tä­mi­sel­le. Vii­te­ke­hys on help­po op­pia ja sii­tä on apua eri­tyyp­pis­ten ih­mis­ten kans­sa työs­ken­te­lys­sä.
Käyt­täy­ty­mis­pro­fii­lia käy­te­tään pää­a­si­as­sa ryh­mä­val­men­nuk­sis­sa, mut­ta se so­vel­tuu myös sy­ven­tä­mään yk­si­lön val­men­nus­pro­ses­sia. Pei­li-käyt­täy­ty­mis­pro­fii­lin ylei­sim­mät käyt­tö­a­lu­eet ovat joh­to­ryh­mä­työs­ken­te­ly sekä esi­mies-ja tii­mi­työ.

Pei­li-käyt­täy­ty­mis­pro­fii­li si­säl­tää 3 eri pa­lau­te­o­si­o­ta.
1. Käyt­täy­ty­mis­tyy­li­pa­lau­te on kai­ken pe­rus­ta. Se ku­vaa sekä yk­si­lön että ryh­män luon­tais­ta toi­min­ta­ta­paa. Eri­lais­ten toi­min­ta­ta­po­jen ym­mär­tä­mi­nen aut­taa tun­nis­ta­maan ke­hi­tys­koh­tei­ta, avaa uu­sia näkö­kul­mia ja tuo ih­mis­ten vah­vuu­det esil­le.
2. Koh­taa­mis­kyky­pa­lau­te mit­taa ryh­män ja yk­si­lön yh­teis­työ­ky­kyä.
3. Luot­ta­mus­pa­lau­te puo­les­taan ker­too, mi­ten luot­ta­mus ra­ken­tuu vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ja mi­ten sitä voi vah­vis­taa.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on suun­nat­tu esi­mie­hil­le, joh­ta­jil­le ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non asi­an­tun­ti­joil­le

Kouluttaja

Lee­na Zitt­ling, ser­ti­fi­oi­tu Pei­li-kou­lut­ta­ja

Lee­na Zitt­ling

Lee­nal­la on pit­kän lin­jan yri­tys-, joh­ta­mis- ja jär­jes­tö­ken­tän tun­te­mus. Hän on ter­veys­tie­tei­li­jä, yh­teis­kun­ta­tie­tei­li­jä ja vai­kut­ta­ja. Hän toi­mii asi­an­tun­ti­jana ja free­lan­ce­ri­na joh­ta­mi­sen, yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­vyn, kan­san­ter­veys­tie­teen ja ter­veys­ta­lous­tie­teen ky­sy­myk­sis­sä.

Lii­ke-elä­män pal­ve­luk­ses­sa hän on toi­mi­nut yli kol­me vuo­si­kym­men­tä ylem­mis­sä joh­to­teh­tä­vis­sä ter­veys­tek­no­lo­gia yri­tyk­sis­sä, joh­ta­mis­kou­lut­ta­ja­na ja pää­toi­mit­ta­ja­na klus­te­ri­a­si­an­tun­ti­joi­den kan­sain­vä­li­ses­sä ja kan­sal­li­ses­sa jul­kai­sus­sa. Hän on ah­ke­ra ar­tik­ke­lien kir­joit­ta­ja oman osaa­mis­a­lu­een­sa ai­heis­ta. Hän on toi­mi­nut kan­sain­vä­li­sis­sä yrit­tä­jyys-, kil­pai­lu­kyky- ja in­no­vaa­tio-or­ga­ni­saa­ti­ois­sa kou­lut­ta­ja­na, asi­an­tun­ti­jana ja hal­li­tus­am­mat­ti­lai­se­na.

Aika

to 26.9.2019 klo 9-16, Kuo­pio

Hinta

130 e

Ilmoittautumiset

12.9.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton täy­den­nys­kou­lu­tus esi­mie­hil­le201910.12.2015