Kuntien kokousmenettelyjä koskeva lainsäädäntö

22.10.-19.11.2019, verkko

Kun­tien ko­kous­me­net­te­ly­jä kos­ke­va lain­sää­dän­tö

Milloin äänestys ja milloin vaali?

Mi­ten toi­mi­taan ti­lan­teis­sa ja vie­lä kir­ja­taan­kin ne oi­kein. Es­teel­li­sen osal­lis­tu­mi­nen pää­tök­sen­te­koon voi ku­mo­ta muu­toin hy­vin teh­dyn pää­tök­sen, es­teel­li­syy­den ra­jat sel­vik­si.

Mikä on kokouksen päätöksentekijän vastuu?

Ko­kouk­siin tul­laan te­ke­mään hy­viä pää­tök­siä, mut­ta vä­lil­lä sat­tuu muu­ta­kin.

Syntyykö kokouksessa epäjärjestys? Mitkä on puheenjohtajan keinot hoitaa tilanne kuntoon?

Sisältö

Kun­tien ko­kous­me­net­te­lyt ovat tark­kaan sään­nel­ty­jä sekä lain­sää­dän­nös­sä että myös kun­tien omin hal­lin­to­sään­nöin. Kou­lu­tuk­ses­sa kä­si­tel­lään ko­kouk­sia eri näkö­kul­mis­ta; pu­heen­joh­ta­jan, osal­lis­tu­jan ja pöy­tä­kir­jaa­mi­sen näkö­kul­mas­ta. Kaik­ki roo­lit tu­ke­vat toi­si­aan ja vas­tuu hy­vis­tä pää­tök­sis­tä on yh­tei­nen. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi ko­kous­me­net­te­ly­jen kes­kei­siä koh­tia ja su­den­kuop­pia sekä sitä, mi­ten ko­kouk­sia voi­si myös te­hos­taa. Kou­lu­tus pi­de­tään käy­tän­nön­lä­hei­se­nä ja ai­hei­ta käy­dään läpi myös esi­merk­kien kaut­ta. Kou­lut­ta­jal­la on ko­ke­mus­ta kun­tien ko­kouk­sis­ta sekä luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä että vi­ran­hal­ti­ja­na. Näin ko­kouk­sia kat­so­taan­kin kou­lu­tuk­ses­sa ai­dos­ti eri näkö­kul­mis­ta. Ko­kous­ti­lan­teet ete­ne­vät vä­lil­lä no­pe­as­ti, väl­tä su­den­kuo­pat ja poh­di jo etu­kä­teen, mi­ten toi­mit eri ti­lan­teis­sa.

Kouluttaja

HTM Tuu­li Taru­kan­nel, Hal­lin­to­a­ka­te­mia

Aika

tiis­tai­na 22.10. 15.00-16.30 ja 29.10.-19.11. klo 16.30-18.00.

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

95 €

Ilmoittautumiset

14.10.2019 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton täy­den­nys­kou­lu­tus esi­mie­hil­le201910.12.2015