Myynnillisyys asiantuntijatyössä

7.10.2019, Kuopio

Toimitko asiantuntijatehtävässä ja myynti on tullut tai on tulossa osaksi työtehtävääsi? Tuntuuko myynnin tekeminen vaikealta?

Tule mu­kaan päi­väk­si val­men­nuk­seen, joka on tar­koi­tet­tu asi­an­tun­ti­joil­le, jot­ka ha­lu­a­vat li­sä­tä osaa­mis­taan myyn­nis­sä ja saa­da li­sää myyn­nil­li­syyt­tä omaan asi­an­tun­ti­ja­työ­hön­sä!

Myyn­nil­li­syys asi­an­tun­ti­ja­työs­sä on asi­ak­kaan os­ta­mi­sen ym­mär­tä­mis­tä, hel­pot­ta­mis­ta ja aut­ta­mis­ta vuon­na 2019. Os­ta­mi­nen on muut­tu­nut niin, että asi­a­kas os­taa eri ka­na­vis­sa ja var­sin­kin asi­an­tun­ti­jal­la omas­sa työs­sään on iso mah­dol­li­suus vai­kut­taa ja aut­taa asi­a­kas­ta os­ta­maan. Kou­lu­tuk­ses­sa tu­let saa­maan eväi­tä oman myyn­nil­li­syy­den ke­hit­tä­mi­seen.

Sisältö

Val­men­nus­päi­vä koos­tuu etu­kä­teen teh­tä­väs­tä en­nak­ko­teh­tä­väs­tä,päi­vän vuo­ro­vai­kut­tei­ses­ta val­men­nus­o­suu­des­ta har­joit­tei­den kera ja we­bi­naa­ris­ta joi­ta­kin viik­ko­ja val­men­nus­päi­vän jäl­keen, jos­sa voit ky­syä li­sää ai­heis­ta työ­pai­kal­le teh­ty­jen ha­vain­to­jen poh­jal­ta.

Tavoitteet

Val­men­nus­päi­vän ta­voit­tee­na on, että saat mu­kaa­si mo­der­nis­sa myyn­nis­sä tar­vit­ta­vat tie­dot ja tai­dot, sekä asen­teen ja ym­mär­ryk­sen myyn­ti­pro­ses­sis­ta, jota myyn­nil­li­nen asi­an­tun­ti­ja tar­vit­see vuon­na 2019.

Kouluttaja

Myyn­ti­kou­lut­ta­ja Mik­ko Heis­ka­nen

Aika

ma 7.10. klo 9-16, Kuo­pio

Hinta

135 €

Ilmoittautumiset

25.9.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton täy­den­nys­kou­lu­tus esi­mie­hil­le201910.12.2015