Uusi tiedonhallintalaki ja velvoitteet julkiselle sektorille

11.2.2020, Iisalmi

Uusi tie­don­hal­lin­ta­laki ja vel­voit­teet jul­ki­sel­le sek­to­ril­le

Tie­don­hal­lin­ta­laki tu­lee voi­maan 1.1.2020 ja vel­voit­taa jul­kis­ta sek­to­ria. Uusi yleis­laki vas­taa mo­niin tie­don­hal­lin­taa kos­ke­viin avoi­miin ky­sy­myk­siin, kos­kien mm. pa­pe­ri­ai­neis­toa ja säh­köis­tä ar­kis­toa. Tie­don­hal­lin­nan uu­dis­ta­mi­sen ta­voit­tee­na on var­mis­taa tie­to­jen moni­puo­li­nen, su­ju­va ja tur­val­li­nen hyö­dyn­tä­mi­nen jul­ki­sis­sa pal­ve­luis­sa. Tie­don­hal­lin­ta­laki vel­voit­taa mm ar­vi­oi­maan toi­min­ta­pro­ses­sien tie­to­jen­kä­sit­te­lyyn liit­ty­vät tar­peet, suun­nit­te­le­maan tie­to­va­ran­to­jen hyö­dyn­net­tä­vyys, yllä­pi­tä­mään tie­don­hal­lin­taa mää­rit­te­le­vää ja ku­vaa­vaa tie­don­hal­lin­ta­mal­lia.

Sisältö
Kouluttaja

MBA, tie­to- ja tek­no­lo­gia-asi­an­tun­ti­ja Jark­ko Koi­vu­nie­mi

Jark­ko Koi­vu­nie­mi

Kohderyhmä

Jul­ki­sen sek­to­rin (kun­nat/kun­tyh­ty­mät, val­ti­on vi­ras­tot, jul­ki­set lii­ke­lai­tok­set, jul­kisoi­keu­del­li­set yh­tei­söt) joh­to, esi­mie­het ja asi­an­tun­ti­jat, asia­kir­ja­hal­lin­non, re­kis­te­rien ja tie­to­va­ran­to­jen pa­ris­sa toi­mi­vat.

Aika

ti 11.2.2020 klo 9-16, Ii­sal­mi

Hinta

140 €, hin­ta si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vit

Ilmoittautumiset

29.1.2020 men­nes­sä

HUOM! Sama kou­lu­tus myös Kuo­pi­os­sa 13.2.,  kat­so tääl­tä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton täy­den­nys­kou­lu­tus esi­mie­hil­le202010.12.2015