Miten menestyä tulevaisuudessa esimiehenä?

22.4.2020, verkko

Esimies – onnistu muutoksessa!

Sisältö

Toi­min­nan jat­ku­va ke­hit­tä­mi­nen esi­mie­hen sil­min

Mitä or­ga­ni­saa­ti­os­sa ta­voi­tel­laan?

Mitä voi saa­da ai­kai­sek­si?

Ke­hit­tä­mi­sen tar­pei­ta

Toi­men­pi­tei­tä ja seu­ran­ta

Kouluttaja

Jark­ko Koi­vu­nie­mi

Jark­ko Koi­vu­nie­mi MBA, ke­hit­tä­mi­sen asi­an­tun­ti­ja. Jark­ko on val­men­ta­nut esi­mie­hiä ja toi­mi­nut itse esi­mie­he­nä yli 20 vuot­ta.

”Kyl­lä­pä oli erin­o­mai­nen kou­lut­ta­ja!”
” Asi­an­tun­te­va ja sel­keä kou­lut­ta­ja!”

Kohderyhmä

Esi­mie­het ja joh­ta­jat yk­si­tyi­sel­lä ja jul­ki­sel­la seko­to­ril­la

Aika

ke 22.4.2020 klo 9-16
Ko­ro­na­vi­ruk­sen ta­kia kou­lu­tus to­teu­te­taan ver­kos­sa.

Hinta

105 €

Ilmoittautumiset

7.4.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton täy­den­nys­kou­lu­tus esi­mie­hil­le202010.12.2015